Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 13:1-18

两只怪兽

1我又看见一只怪兽从海中上来,有七头十角,每只角上都戴着一个冠冕,每个头上都写着亵渎上帝的名号。 2它看起来像豹,却有熊的脚和狮子的口。巨龙将自己的能力、王位和大权柄都交给了怪兽。 3我看见怪兽的一个头似乎受了致命伤,这伤却复原了。全世界的人都惊奇地跟从了它。 4他们拜巨龙,因为巨龙将自己的权力给了怪兽。他们又拜怪兽,说:“有谁比得上这兽呢?谁能与它对抗呢?” 5巨龙又使怪兽说狂妄、亵渎的话,并给它权柄,可以任意妄为四十二个月。 6怪兽开口亵渎上帝的名、上帝的居所和一切居住在天上的。 7它又获准去攻打圣徒,征服他们,并得到权柄制服各民族、各部落、各语言族群、各国家。 8凡住在地上的人,就是从创世以来名字没有记在被杀羔羊的生命册上的,都会崇拜怪兽。

9凡有耳朵的都应当听。

10该被掳的人必被掳,

该被刀杀的必被刀杀。

因此,圣徒需要坚忍和信心。

11我又看见另一只怪兽从地里窜出来,它的两只角像羔羊的角,说话却像龙, 12在头一只怪兽面前行使头一只怪兽的一切权柄。它命令世上的人拜曾受了致命伤但已复原的头一只怪兽, 13又行大奇迹,当众叫火从天降到地上。 14它在头一只怪兽面前获准行奇迹,欺骗了普世的人,并吩咐他们为受了刀伤却仍然活着的头一只怪兽塑像。 15它又获准给怪兽的塑像生命气息,使它不但能说话,还能使所有不敬拜那像的人遭害。 16它又强迫所有的人,不论老少、尊卑、贫富、自由人或奴隶,都在右手或额上接受印记。 17凡没有盖上怪兽印记的,就是没有怪兽的名字或代号的,都不能做买卖。 18这里藏有玄机,聪明的人可以计算那怪兽的代号,因为那是一个人的代号,是“六百六十六”。

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 13:1-18

Ang Duha ka Sapat

1Dayon may nakita ako nga sapat nga nagbutwa sa dagat nga napulo ang iya sungay kag pito ang iya ulo. Kada sungay may korona, kag sa kada ulo may nakasulat nga ngalan nga nagapasipala sa Dios.13:1 ngalan nga nagapasipala sa Dios: siguro tungod nga gin-gamit niya ang ngalan sang Dios para sa iya kaugalingon. 2Ang sapat nga akon nakita daw sa leopardo. Ang iya tiil daw sa tiil sang oso,13:2 oso: sa English, bear. kag ang iya baba daw sa baba sang leon. Ginhatag sang dragon ang iya gahom kag ang iya trono sa sapat agod mangin dako ang iya awtoridad sa paghari. 3Ang isa sa mga ulo sang sapat daw ginpatay, pero ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Natingala gid sa sapat ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan, kag nagsunod sila sa iya. 4Ginsimba nila ang dragon tungod kay siya amo ang naghatag sing gahom sa sapat. Ginsimba man nila ang sapat; siling nila, “Wala sing may makapareho sa sini nga sapat kag wala sing may makakontra sa iya.”

5Gintugutan sang Dios ang sapat nga maghambal sing puwerte nga pagpasipala sa iya kag maggahom sa sulod sang 42 ka bulan. 6Ginpasipalahan niya ang Dios, ang ngalan sang Dios, ang ginaestaran sang Dios, kag ang tanan nga nagaestar sa langit. 7Gintugutan man siya nga awayon niya kag pierdihon ang mga katawhan sang Dios. Kag ginhatagan man siya sing awtoridad nga maghari sa tanan nga tawo sa kalibutan bisan ano pa ang ila tribo, lahi, lingguahe, kag nasyon. 8Ang ini nga sapat simbahon sang tanan nga tawo sa kalibutan nga ang ila ngalan wala sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sang wala pa matuga ang kalibutan, ang ngalan sang sini nga mga tawo wala nga daan masulat sa sina nga libro nga ginauyatan sang Karnero nga ginpatay.

9Gani kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ining inyo nabatian. 10Ang bisan sin-o nga gintalana nga dakpon, pagadakpon gid. Kag ang bisan sin-o nga gintalana nga patyon sa espada, pagapatyon gid sa espada. Gani ang mga katawhan sang Dios kinahanglan nga magmainantuson kag may hugot nga pagtuo sa Dios.

11Pagkatapos sadto, nakita ko pa gid ang isa ka sapat nga nagguwa halin sa duta. Ang ini nga sapat may duha ka sungay nga pareho sa sungay sang karnero, pero kon maghambal ini daw sa dragon. 12Gin-gamit niya ang awtoridad sang premiro nga sapat agod mag-alagad sa iya. Ginpilit niya ang tanan nga tawo sa kalibutan nga magsimba sa premiro nga sapat nga may pilas nga ikamatay nga nag-ayo. 13Madamo nga mga milagro ang ginhimo sining ikaduha nga sapat, pareho sa pagpaulan sang kalayo halin sa langit. Ginhimo niya ini nga mga milagro agod makita sang mga tawo nga gamhanan siya. 14Gani paagi sa mga milagro nga ginpahimo sa iya sang premiro nga sapat, gindayaan niya ang mga tawo sa kalibutan. Ginsilingan niya ang mga tawo nga himuan sang rebulto ang premiro nga sapat agod simbahon. Ining premiro nga sapat ginlabo sang espada pero nabuhi pa. 15Ang ikaduha nga sapat gintugutan man nga maghatag sing kabuhi sa rebulto sang premiro nga sapat, agod makahambal ang rebulto kag makapamatay sang mga tawo nga indi magsimba sa iya. 16Kag indi lang ina, kundi ginpilit niya ang tanan nga tawo, bantog kag indi, manggaranon kag imol, ulipon kag indi ulipon, nga markahan sila sa ila tuo nga kamot ukon sa ila mga agtang. 17Kag ang bisan sin-o nga indi magpamarka sang ngalan sang premiro nga sapat ukon sang numero sang iya ngalan indi makabakal ukon makabaligya.

18Kinahanglan gid ang kaalam agod mahibaluan kon ano ang kahulugan sang numero sang sapat, kay ini nagarepresentar sang ngalan sang tawo. Kag amo ini ang numero: 666.