Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 13:1-18

两只怪兽

1我又看见一只怪兽从海中上来,有七头十角,每只角上都戴着一个冠冕,每个头上都写着亵渎上帝的名号。 2它看起来像豹,却有熊的脚和狮子的口。巨龙将自己的能力、王位和大权柄都交给了怪兽。 3我看见怪兽的一个头似乎受了致命伤,这伤却复原了。全世界的人都惊奇地跟从了它。 4他们拜巨龙,因为巨龙将自己的权力给了怪兽。他们又拜怪兽,说:“有谁比得上这兽呢?谁能与它对抗呢?” 5巨龙又使怪兽说狂妄、亵渎的话,并给它权柄,可以任意妄为四十二个月。 6怪兽开口亵渎上帝的名、上帝的居所和一切居住在天上的。 7它又获准去攻打圣徒,征服他们,并得到权柄制服各民族、各部落、各语言族群、各国家。 8凡住在地上的人,就是从创世以来名字没有记在被杀羔羊的生命册上的,都会崇拜怪兽。

9凡有耳朵的都应当听。

10该被掳的人必被掳,

该被刀杀的必被刀杀。

因此,圣徒需要坚忍和信心。

11我又看见另一只怪兽从地里窜出来,它的两只角像羔羊的角,说话却像龙, 12在头一只怪兽面前行使头一只怪兽的一切权柄。它命令世上的人拜曾受了致命伤但已复原的头一只怪兽, 13又行大奇迹,当众叫火从天降到地上。 14它在头一只怪兽面前获准行奇迹,欺骗了普世的人,并吩咐他们为受了刀伤却仍然活着的头一只怪兽塑像。 15它又获准给怪兽的塑像生命气息,使它不但能说话,还能使所有不敬拜那像的人遭害。 16它又强迫所有的人,不论老少、尊卑、贫富、自由人或奴隶,都在右手或额上接受印记。 17凡没有盖上怪兽印记的,就是没有怪兽的名字或代号的,都不能做买卖。 18这里藏有玄机,聪明的人可以计算那怪兽的代号,因为那是一个人的代号,是“六百六十六”。

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 13:1-18

Ang Duha ka Mananap

1Unya may nakita akong mananap nga mitungha gikan sa dagat. May pito kini ka ulo ug napulo ka sungay. Matag sungay adunay korona, ug sa matag ulo adunay nahisulat nga ngalan nga nagapasipala sa Dios.13:1 ngalan nga nagapasipala sa Dios: Tingali tungod kay gigamit niya ang ngalan sa Dios alang kaniya. 2Ang mananap nga akong nakita morag leopardo. Ang iyang tiil morag tiil sa mananap nga oso, ug ang iyang baba morag baba sa liyon. Ug gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono sa mananap aron modako ang gahom niini sa paghari. 3Ang usa sa mga ulo sa mananap may grabe nga samad nga morag ikamatay, apan naayo kini. Natingala gayod ang mga tawo sa tibuok kalibotan niining mananapa, ug nagsunod sila kaniya. 4Gisimba nila ang dragon tungod kay siya mao ang naghatag ug gahom sa mananap. Gisimba usab nila ang mananap. Miingon sila, “Walay sama niini nga mananap ug walay makabatok kaniya.”

5Gitugotan sa Dios nga mosulti ang mananap ug daotan kaayo nga mga pulong batok kaniya ug mogahom sulod sa 42 ka bulan. 6Gipasipalahan niya ang Dios, ang ngalan sa Dios, ang puloy-anan sa Dios, ug ang tanan nga nagapuyo sa langit. 7Gitugotan usab siya nga girahon ug pildihon ang mga katawhan sa Dios. Ug gihatagan usab siyag gahom nga maghari sa tanan nga tawo sa kalibotan gikan sa bisan unsa nga tribo, kaliwatan, pinulongan, ug kanasoran. 8Kini nga mananap simbahon sa tanang mga tawo sa kalibotan kansang mga ngalan wala malista sa libro nga gilistahan sa mga may kinabuhi nga walay kataposan. Sa wala pa matuga ang kalibotan, ang ngalan niining mga tawhana daan nang wala nahisulat niadtong libro nga gikuptan sa Karnero nga gipatay.

9Busa kamo nga naminaw angay gayod nga maghunahuna pag-ayo! 10Si bisan kinsa nga gitakda nga dakpon, dakpon gayod. Ug si bisan kinsa nga gitakda nga patyon sa espada, patyon gayod sa espada. Busa ang mga katawhan sa Dios kinahanglan nga magmainantuson ug may hugot nga pagtuo sa Dios.

11Human niadto, nakita ko ang lain na usab nga mananap nga migula gikan sa yuta. Kini nga mananap may duha ka sungay nga sama sa sungay sa karnero, apan kon mosulti kini morag dragon. 12Gigamit niya ang gahom sa unang mananap aron mapugos niya ang tanang mga tawo sa kalibotan nga magsimba sa unang mananap nga may samad nga ikamatay nga naayo na. 13Daghang mga milagro ang gihimo niining ikaduha nga mananap, sama sa pagpaulan ug kalayo gikan sa langit. Gihimo niya kini nga mga milagro aron makita sa mga tawo nga gamhanan siya. 14Busa pinaagi sa mga milagro nga gipabuhat kaniya sa unang mananap, nalimbongan niya ang mga tawo sa kalibotan. Gisugo niya ang mga tawo nga buhatan ug rebulto ang una nga mananap aron simbahon. Ang una nga mananap gitigbas sa espada apan nabuhi pa. 15Ang ikaduha nga mananap gitugotan sa paghatag ug kinabuhi sa rebulto sa una nga mananap aron makasulti ang rebulto ug makapamatay sa mga tawo nga dili mosimba kaniya. 16Ug dili kay kana lang, gipugos niya ang tanang mga tawo, inila ug dili, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, nga magpamarka diha sa ilang tuong kamot o kaha diha sa ilang mga agtang. 17Ug si bisan kinsa nga dili magpamarka sa ngalan sa mananap o kaha sa numero sa iyang ngalan dili makapalit o kaha makabaligya.

18Kinahanglan gayod ang kaalam aron masayran kon unsa ang kahulogan sa numero sa mananap, kay kini simbolo sa ngalan sa tawo. Ug mao kini ang numero: 666.