Chinese Contemporary Bible (Simplified)

加拉太书 1:1-24

1我是保罗,我做使徒并非受人委派,也不是倚靠人,而是由耶稣基督和叫祂从死里复活的父上帝委派的。 2我和所有跟我在一起的弟兄写信给加拉太的各教会。

3愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安! 4基督遵照我们父上帝的旨意为我们的罪献上了自己,好拯救我们脱离这罪恶的世代。

5愿荣耀归给上帝,直到永永远远。阿们!

勿随别的福音

6我很惊讶,你们竟然那么快就背弃了借着基督的恩典呼召你们的上帝,去追随别的福音! 7其实那并不是福音,只是某些人扰乱你们的信仰,想篡改基督的福音。 8即便是我们或天使,若另传福音给你们,与我们以前传给你们的相悖,也该受咒诅。 9我们已经说过,现在我再说一次:如果有人向你们传别的福音,跟你们以前接受的不同,那人该受咒诅。

10我现在是要赢得人的赞同吗?还是要赢得上帝的赞同?难道我是要讨好人吗?如果我仍旧要讨好人,我就不是基督的奴仆了。

保罗受上帝委派传福音

11弟兄姊妹,我告诉你们,我传的福音不是出于人的意思, 12因为这福音既不是我从人那里领受的,也不是我跟人学来的,而是耶稣基督亲自启示我的。 13你们都听说过我信奉犹太教时的所作所为,我怎样残酷地迫害上帝的教会,试图摧毁它。 14我在犹太教里比许多同辈的犹太人更进取,狂热地维护祖先的传统。

15然而,当我还在母腹中的时候,上帝就施恩将我分别出来并呼召了我。 16上帝既然乐意把祂的儿子启示给我,叫我向外族人传扬祂的福音,我就没有跟任何人1:16 ”希腊文是“血肉”。商量, 17也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的人,而是立刻去了阿拉伯,然后回到大马士革

18过了三年,我才到耶路撒冷去拜会彼得,和他一起住了十五天。 19我也见了主耶稣的弟弟雅各,此外没有见过其他使徒。 20我在上帝面前保证,我写给你们的绝无谎言。

21后来我又到了叙利亚基利迦地区。 22那时,犹太境内基督的众教会都还没有见过我的面。 23他们只是听人说:“那个从前迫害我们的人如今在传扬他曾试图摧毁的信仰。” 24于是他们因为我的缘故将荣耀归给上帝。

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 1:1-24

1Ñucaca, huillagrichun mingashca Pablomi cani. Ñucataca, mana runacunachu agllashpa cacharca. Ashtahuanpish huañushcacunapaj chaupimanta Jesucristota causachij Yaya Dios-huan, Jesucristohuanmi chai ruranapi churarca. 2Ñucahuan caipi caj tucui huauquicunandijmi,

Galacia llajtapi crij tandanacushcacunamanca quillcashpa cachanchij:

3Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun. 4Apunchij Jesucristoca, Taita Diospaj munaita rurashpami, ñucanchij juchacunamanta paipaj quiquin causaita curca. Paica, cai millai pachamanta ñucanchijta quishpichingapajmi, chashnaca huañurca. 5Cunanca, Taita Dioslla huiñai huiñaita jatunyachishca cachun. Chashna cachun.

Alli huillaica shujllami tiyan

6Diosmari cancunataca, Cristo mana cʼuyaipajta cʼuyashcamanta cayarca. Cancunaca ña maita paimanta caruyashpa, shujtaj “alli huillaita” caticujpimi, ñucaca achcata mancharini. 7Shujtaj alli huillaica mana tiyanchu, Cristomanta alli huillaita cancuna yachacushcatami pandachishun nishpa, taucacuna shujtajta yachachishpa puricuncuna. 8Ñucanchij huillamushca alli huillai ima shina cashcataca, allimi yachanguichij. Chai huillaimanta chʼican, shujtaj huillaita huillajca, ñucanchijpurallataj cashpa, jahua pacha ángel cashpapish, jatunta llaquichishcataj cachun. 9Ña nishca shinallatajmi, cunanpish cutintaj nini: Cancuna chasquishca alli huillaimanta chʼican shujtajta yachachijca, jatunta llaquichishca cachun.

10¿Cunanca, runacuna alli nichun nishpa, mana cashpaca Dios alli nichun mashcashpa chashna nicushcatachu yuyanguichij? ¿Shujtajcuna alli nichun nishpallachu chashnaca nicuni imashi? Shujtajcunapi alli ricurinallata mashcacushpaca, mana Cristota servicuimanchu.

Diosmi Pablotaca huillaj cachun cayashca

11Huauqui, panicuna, caitatajca allimi yachana canguichij: Ñuca cancunaman huillashca alli huillaica, mana pi runacuna cushca huillanachu. 12Chaitaca, ñucamanca pi runa mana huillarcachu, mana yachachircachu. Ashtahuanpish Jesucristomari ricuchihuarca.

13Ñaupa judiocuna yachachishcata caticushpa, ñuca ima laya cashcataca, cancunallataj allimi yachanguichij. Ñucaca, Taita Diospajlla tandanacushca crijcunataca, tucui chingachina yuyaihuanmi yallitaj llaquichij carcani. 14Judiocuna yachachishcata catinapica, ñucahuan huiñaillataj, ñuca llajtapuracunata yallimi carcani. Ñucamari ñaupa yayacunamanta yachashcataca, paicunata yalli, chai yuyai pajtachij carcani. 15Chashna cajpipish Taita Diosca, mana cʼuyaipajta cʼuyashpallamari ñucataca, ñuca mamapaj huijsapi tiyacujpiraj, chʼicanyachishpa cayarca. 16Chashna cayashpaca, Diosca Paipaj Churimanta mana israelcunaman huillashpa rijsichichunmi mandahuarca. Pai chaita mandajta uyashpaca, mana pi aichayuj tulluyuj runata tapugrircanichu. 17Huillagrichun ñucapaj ñaupa mingashcacunapajman, Jerusalenmanpish mana rircanichu. Ashtahuanpish Arabia llajtaman rishpami, Damascoman cutin tigrarcani.

18Chaimanta quimsa huata qʼuipami, Pedrota Jerusalenpi ricunaman rishpaca, chunga pichca punllacama paihuan carcani. 19Chaipica, huillagrichun mingashca shujtajcunataca, pi shujtajta mana ricurcanichu. Ashtahuanpish Apunchij Jesuspaj huauqui Jacobllatami ricurcani. 20Taita Diospish ricucunmi, ñucaca caicunataca mana llullashpami cancunaman quillcani.

21Jerusalenmantaca, Siria llajtaman, Cilicia llajtamanpishmi rircani. 22Ashtahuanpish Judeapica, Cristota crij tandanacushcacunaca, ñucataca manaraj ñahui ñahui rijsircacunachu. 23«Ñucanchij crishcata chingachisha nishpa, sarun llaquichishpa purij runaca, cunanca paipish chaillatatajmari huillacun» nijllatami uyashcacuna carca. 24Chaimantami ñucamantaca, Taita Diosta jatunyachircacuna.