2 Петруса 1 – CARST & SNC

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Петруса 1:1-21

Приветствие

1От Шимона Петруса, раба и посланника Исо Масеха1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков..

Тем, кто благодаря праведности Исо Масеха, нашего Бога и Спасителя, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

2Пусть через познание Всевышнего и Исо, Повелителя нашего, благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». преумножатся.

Призыв к духовному возрастанию

3Его Божественная сила дала нам всё необходимое для жизни и благочестия через познание Всевышнего, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. 4Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

5Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, 6знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, 7благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. 8Если в вас есть эти качества и если они умножаются, то ваше познание нашего Повелителя Исо Масеха уже не будет чем-то бесполезным и бесплодным. 9У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10Поэтому, братья, ещё более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнётесь, 11и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Повелителя и Спасителя Исо Масеха.

12И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13Но пока я нахожусь в этом теле, я считаю правильным освежать вашу память. 14Я знаю, что скоро мне предстоит уйти из этой жизни, как и наш Повелитель Исо Масех открыл мне1:14 См. Ин. 21:18-19.. 15Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время могли вспоминать об этих истинах.

Очевидцы величия Исо Масеха

16Когда мы говорили вам о силе и пребывании среди нас1:16 Или: «о силе и пришествии». нашего Повелителя Исо Масеха, мы следовали не искусно сочинённым сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия. 17Честь и слава были даны Ему Небесным Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)1:17 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близкие взаимоотношения отца и сына (см. 1 Ин. 2:23)., в Нём Моя радость»1:17 См. Заб. 2:7; Ис. 42:1.. 18Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе1:16-18 Здесь говорится о преображении Исо Масеха (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36)..

19Теперь мы ещё твёрже уверены в словах пророков, и вы хорошо делаете, что внимаете им, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день1:19 День – имеется в виду день второго пришествия Исо Масеха (см. 2 Фес. 2:2) или, возможно, духовное просвещение (см. Мудр. 4:18). и Утренняя Звезда1:19 Утренняя Звезда – это указание на Исо Масеха (ср. Чис. 24:17; Отк. 22:16). не взойдёт в ваших сердцах. 20И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому»., 21потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Всевышнего.

Slovo na cestu

2. Petrův 1:1-21

Mít jistotu povolání a vyvolení

1-2Apoštol a služebník Ježíše Krista – Šimon Petr – posílá tento dopis všem, kterým Bůh a náš zachránce Ježíš Kristus dal tutéž vzácnou víru jako nám. Přeji vám, abyste prožívali Boží dobrotivost a pokoj. Toho dosáhnete hlubším poznáváním Boha a Ježíše, našeho Pána.

3Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře; poznali jsme toho, který nás pozval k sobě, a dokonce nám dává účast na slávě a ctnostech. 4Dal nám ty největší a nejdražší sliby, a to proto, abychom unikli všem špatnostem, které nás ve světě obklopují, a získali Boží charakter. 5-7Učiňte vše pro to, aby vás víra vedla ke správnému životu, ke stále hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu, k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce. 8Půjdete-li usilovně touto cestou, duchovně porostete, váš život přinese ovoce a budete užiteční pro našeho Pána, Ježíše Krista. 9Ten, kdo nemá tyto povahové rysy, je krátkozraký, dokonce slepý a zapomíná, že Bůh ho zbavil starého hříšného života.

10-11Moji milí bratři, usilujte tedy o to, abyste svým křesťanským životem prokazovali, že vás Bůh zavolal a vyvolil. Pak nikdy nesejdete z cesty víry a Bůh vám široce otevře věčné království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Biblické proroctví

12Chci vám stále připomínat tyto věci, i když je už dávno znáte a podle nich také žijete. 13-14Náš Pán Ježíš Kristus mi zjevil, že můj život zde na zemi se chýlí ke konci, že brzo zemřu. Ale dokud jsem zde, pokládám za svou povinnost povzbuzovat vaši víru. 15Chci k tomu využít každou příležitost, a proto vám píši, abyste se mohli k mým radám vracet i po mé smrti. 16Když jsme vás seznamovali s Kristovou mocí a jeho příchodem, nebyly to žádné smyšlenky. Vždyť jsme viděli jeho božský majestát na vlastní oči! 17Byl jsem s ním na jedné galilejské hoře, když se nám ještě jako člověk představil ve své božské vznešenosti. 18Slyšel jsem ten slavný mocný hlas volající z nebe: „To je můj milovaný Syn, moje radost.“

19A tak jsme byli svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu největší pozornost, vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 20Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví Písma nezáleží na osobním výkladu; 21Vždyť proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, ale Duch svatý svěřil prorokům, těmto Božím lidem, pravdivé poselství.