1 Петруса 5 – CARST & SNC

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Петруса 5:1-14

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масеха, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: 2пасите стадо Всевышнего, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Всевышнему, и не ради низкой корысти, а из усердия. 3Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. 4И когда придёт Тот, Кто является Пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

5Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг к другу, потому что

«Всевышний – противник гордых,

но смиренным Он даёт благодать»5:5 Мудр. 3:34..

6Поэтому смиритесь под могучей рукой Всевышнего, и Он возвысит вас в своё время. 7Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печётся о вас5:7 См. Заб. 54:23..

8Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. 9Будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10После вашего кратковременного страдания Всевышний, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Исо Масеха, восстановит вас, даст вам твёрдость, силу и стойкость. 11Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12С помощью Силуана5:12 Силуан – по всей вероятности, тот же человек, что и Сило (см. Деян. 15:22)., которого считаю верным братом, я написал вам это короткое послание, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Всевышнего. Стойте в ней твёрдо.

13Община верующих в Вавилоне5:13 По всей вероятности, Вавилоном здесь назван Рим., избранная, как и вы, а также Марк, который мне как сын, передают вам привет. 14Приветствуйте друг друга поцелуем любви5:14 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии..

Мир всем вам, живущим в единении с Исо Масехом.

Slovo na cestu

1. Petrův 5:1-14

Vztahy mezi staršími a mladšími

1A nyní několik slov starším sboru. I já jsem takovým duchovním představitelem. Mluvím jako očitý svědek Kristových utrpení a jako ten, kdo spolu s vámi bude účastníkem Kristovy slávy při jeho příchodu.

2Žádám vás naléhavě, abyste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu. 3Neporoučejte, ale veďte svěřené stádo svým dobrým příkladem. 4Až potom přijde nejvyšší Pastýř, odmění vás účastí na věčné slávě.

5Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní,

protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání,

ale obrací se proti pyšným.

6A tak se skloňte pod silnou Boží ruku a Bůh vás pozvedne, až přijde k tomu čas. 7Všechny své obavy a starosti přenechte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu.

8Mějte se na pozoru před útoky vašeho nepřítele ďábla; obchází jako hladový řvoucí lev a hledá, koho by roztrhal. 9Vzepřete se mu zakotveni ve víře. Pamatujte, že křesťané na celém světě procházejí stejnými zkouškami jako vy. 10Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ. 11Jemu patří provždy všechna moc a sláva.

Závěrečné pozdravy

12Tento krátký dopis posílám po Silvánovi, kterého považuji za věrného bratra. Chtěl jsem vás ujistit o Boží lásce a povzbudit vás, abyste se jí drželi.

13Váš bratrský sbor zde v Římě vás pozdravuje, stejně jako Marek, kterého považuji za svého syna. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Vám všem, kteří náležíte Kristu, přeji pokoj.