Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Коринфянам 12:1-31

Духовные дары

1Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. 2Вы помните, что когда вы были язычниками, вас что-то толкало к немым идолам. 3Итак, поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Всевышнего, не произнесёт проклятия против Исо, и никто не признает, что Исо есть Вечный Повелитель, если к этому его не побудит Святой Дух.

4Есть различные дары, но все они от одного Духа. 5Есть разные служения, но все мы служим одному Повелителю. 6Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас.

7В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. 8В словах одного Дух даёт мудрость; в словах другого тот же Дух даёт знание; 9кому-то тем же Духом даётся вера; кому-то – дары исцелений тем же Духом. 10Одному – чудодейственные силы; другому – пророчество; третьему – способность различать духов; иному даны разные языки12:10 То есть сверхъестественный дар говорения на языках, которые человек никогда не изучал., а кому-то – способность толковать сказанное на этих языках. 11Всё это – действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделяет каждого по Своему усмотрению.

Одно тело и много членов

12Подобно тому как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и с телом Масеха. 13Мы все погружены в одного Духа12:13 Или: «омыты одним Духом». и так стали одним телом, будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же Духом. 14Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. 15Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала: «Я не принадлежу к телу, так как я не рука!» Конечно, она не перестала бы быть частью тела. 16Или представьте себе, если бы ухо вдруг сказало: «Я не глаз, и поэтому я к телу не принадлежу!» Оно тоже не перестало бы быть частью тела. 17Если бы всё тело состояло из одного глаза, то где был бы слух? Если бы всё тело состояло из уха, то где было бы обоняние? 18Но Всевышний каждому органу определил своё назначение в теле, как Он Сам того пожелал. 19Как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло из одного органа? 20Так что органов много, но все они составляют одно тело. 21И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна!» Голова не может сказать ногам: «Я в вас не нуждаюсь!» 22Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. 23К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой, 24и те органы, которые считаются неприличными, мы тщательнейшим образом прикрываем, тогда как приличные органы в этом не нуждаются. Но Всевышний Сам устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы о самых «неблагородных» частях тела мы проявляли больше заботы, 25чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. 26Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие, если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные.

27Итак, вы – тело Масеха, и каждый из вас – орган в Его теле. 28Во вселенской общине верующих12:28 Вселенская община верующих – имеется в виду совокупность всех последователей Исо Масеха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах. Всевышний назначил одних быть посланниками Масеха, других – пророками, третьих – учителями. Он наделил некоторых силой совершать чудеса, других – дарами исцелений, одним дал дар помощи нуждающимся, другим – дар управления, а иным – разные языки. 29Разве все посланники Масеха? Разве все пророки? Разве все учители? Разве все совершают чудеса? 30Разве все имеют дары исцелений? Разве все говорят языками? Разве всем дано толковать эти языки? 31Стремитесь12:31 Или: «Вы желаете». иметь более важные дары!

Но сейчас я покажу вам самый превосходный путь.

Slovo na cestu

1. Korintským 12:1-31

Pavel ukazuje, jak Bůh obohacuje společenství věřících nevšedními duchovními dary

1Co se týká projevů Božího Ducha, rád bych, abyste v té věci měli jasno. 2-3Sami víte, že modly, které jste nevšedními dary uctívali, byly mrtvé a němé. Teď se však setkáváte s lidmi, kteří o sobě prohlašují, že jejich ústy mluví Bůh. Jak si to můžete ověřit? Spolehlivým vodítkem je vždy toto: kdo pohrdá Kristem, nejedná z pověření Božího Ducha. A naopak: za Pána prohlašuje Krista jen ten, koho k tomu vede Boží Duch.

4Je mnoho rozmanitých obdarování, ale Duch je jenom jeden. 5Způsoby služby se mohou velice různit, Pán je však stále tentýž. 6Duch se projevuje rozmanitě případ od případu, ale vždycky v každém z nás jde o dílo téhož Boha. 7Jím obdarovaní jednotlivci mají každý svým způsobem sloužit celé církvi: 8jednomu Boží Duch dává schopnost moudře mluvit, jinému skvěle formulovat nejhlubší myšlenky. 9Jednomu dává tentýž Duch víru, která působí zázraky, jinému schopnost uzdravovat 10a jinému zase schopnost velkých činů. Někdo jeho prostřednictvím dovede tlumočit Boží poselství, jiný rozlišovat, z jakého ducha co pochází. A další je obdařen schopností mluvit jinými jazyky a další zase schopností takovou neznámou řeč vyložit srozumitelně. 11To vše je dílo jednoho a téhož Ducha, který každému jednotlivci přiděluje takové obdarování, jaké uzná za dobré.

Věřící tvoří Kristovo tělo

12Křesťanské společenství se dá přirovnat k lidskému tělu, kde je také mnoho údů a orgánů, které tvoří jediný celek. 13Tak i každý z nás, ať žid nebo pohan, otrok nebo svobodný občan, byl při křtu začleněn do jednoho společného těla. Způsobil to jeden a týž Duch, kterého nyní společně sdílíme.

14Tělo – to přece není jediný orgán, nýbrž mnoho orgánů. 15Dejme tomu, že by noha řekla: „Já k tělu nepatřím, protože nejsem ruka.“ Proto však ještě nepřestává patřit k tělu. 16Nebo kdyby řeklo ucho: „Já k tělu nepatřím, když nejsem oko,“ přestává snad proto být částí těla? 17Kdyby celé tělo bylo okem, jak by mohlo slyšet? A kdyby bylo celé uchem, kde by byl čich? 18Bůh však určil každému orgánu zvláštní úlohu v těle, jak sám chtěl. 19Kdyby totiž celek byl jediným orgánem, nebylo by tu žádné tělo. 20Takto máme mnoho různých orgánů, ale všechny dohromady tvoří jediný organismus. 21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě,“ ani hlava noze: „Obejdu se bez tebe.“ 22Spíš naopak: právě ty zdánlivě podřadné orgány jsou nepostradatelné 23-25a zrovna těm orgánům, za které se stydíme, věnujeme při oblékání zvláštní péči. Bůh zařídil naše tělo tak, aby se „důstojné“ údy staraly o „nedůstojné“, aby za ně nesly odpovědnost a aby tělo jako celek bylo jednotné. 26Když trpí jeden orgán, cítí to i všechny ostatní. Když je jeden z nich obdivován, radují se všechny.

27Vy jste nyní Kristovo tělo a každý z vás je údem či orgánem toho těla. 28V našem společenství ustanovil Bůh jedny jako své vyslance, druhé jako proroky, třetí jako učitele, dalším dal moc k podivuhodným činům, některým schopnost uzdravovat, jiným sílu sloužit potřebným nebo spravovat církev či mluvit jazyky. 29Jsme snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky, všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy, 30uzdravovat, mluvit jazyky a vykládat je? On dává organizační schopnosti k vedení církve, ale umění sloužit v maličkostech je také jeho dar.

31Usilujte o ty dary, které jsou jiným nejprospěšnější.