Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Размышления 1:1-18

Всё – пустое

1Слова Учителя1:1 Букв.: «Екклесиаста». Слово «екклесиаст» с языка оригинала можно перевести и как «возглавляющий собрание» или «проповедник»., сына Довуда, царя в Иерусалиме.

2«Пустое!1:2 Слово, стоящее здесь в оригинале, переводится как «дуновение ветра», «выдох» и означает что-то бессмысленное, ничтожное и мимолётное. Пустое! –

сказал Учитель. –

Всё бессмысленно,

всё пустое!»

3Что приобретает человек от всех трудов своих,

которые он делает под солнцем?

4Поколения приходят и уходят,

а земля остаётся навеки.

5Солнце всходит, и солнце заходит,

и вновь спешит к месту своего восхода.

6Летит ветер на юг,

потом направляется к северу,

кружится, кружится

и возвращается на свои круги.

7Все реки текут в море,

но море не переполняется.

И возвращаются реки к своим истокам,

чтобы течь снова.

8Все эти вещи утомляют:

человек не может всё пересказать,

глаз не насытится тем, что видит,

ухо не наполнится тем, что слышит.

9Что было, то и будет,

и что делалось, то и будет делаться опять.

Нет ничего нового под солнцем!

10Бывает такое, о чём говорят:

«Смотри, вот что-то новое!»

Но и это уже бывало в прежние времена,

ещё задолго до нас.

11Никто не помнит о живших прежде,

и о тех, кто ещё не родился,

не вспомнят те, кто будет жить после них.

Мудрость – пуста

12Я, Учитель, был царём над Исроилом в Иерусалиме. 13Я решил изучить и испытать мудростью всё, что делается под небом. Это тяжёлое бремя, которое Всевышний возложил на людей. 14Я видел всё, что делается под солнцем, и всё – пустое, всё – погоня за ветром1:14 Или: «томление духа». Также в остальных местах этой книги..

15Кривое не выпрямить,

а чего нет, того не сосчитать.

16Я сказал себе: «Величием и мудростью я превзошёл всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрёл много мудрости и знаний». 17Затем я решил узнать, в чём мудрость, а также в чём безумие и глупость, но понял, что и это погоня за ветром.

18Ведь с большой мудростью приходит много печали,

и чем больше знаний, тем больше скорбь.

Vietnamese Contemporary Bible

Truyền Đạo 1:1-18

1Lời của Người Truyền Đạo, con Vua Đa-vít, cai trị tại Giê-ru-sa-lem.

Cuộc Đời Hư Ảo

2Người Truyền Đạo nói: “Mọi thứ đều vô nghĩa! Hoàn toàn vô nghĩa!”

3Con người làm lụng khó nhọc dưới ánh mặt trời để hưởng được gì? 4Thế hệ đến và thế hệ đi, nhưng trái đất vẫn không bao giờ thay đổi. 5Mặt trời mọc và mặt trời lặn, xoay vần không dứt. 6Gió thổi hướng nam rồi thổi hướng bắc. Quanh đi vòng lại, gió thổi không ngừng. 7Sông đổ mãi vào biển nhưng biển chẳng hề đầy. Nước trở về các sông và lại đổ vào biển. 8Vạn vật mỏi mòn không tả xiết. Chúng ta thấy nhiều nhưng vẫn không hài lòng. Chúng ta nghe nhiều nhưng vẫn không mãn nguyện.

9Việc gì đã xảy ra, sẽ còn tái diễn. Điều gì làm ngày nay, người xưa cũng đã làm rồi. Chẳng có gì mới dưới mặt trời. 10Thỉnh thoảng có người nói: “Có vài điều mới!” Nhưng thật ra nó đã có; không có gì thật sự mới. 11Chúng ta không nhớ những việc xảy ra thời trước, và trong thế hệ mai sau, cũng chẳng ai hồi tưởng việc chúng ta làm hôm nay.

Sự Vô Nghĩa của Khôn Ngoan

12Tôi, Người Truyền Đạo, là vua của Ít-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13Tôi chuyên tâm tìm hiểu và dùng sự khôn ngoan để khảo sát những sự việc dưới trời. Tôi sớm khám phá rằng Đức Chúa Trời đã giao mọi việc lao khổ cho loài người. 14Tôi nhận thấy mọi công trình dưới mặt trời, và thật, tất cả đều vô nghĩa—như đuổi theo luồng gió.

15Vật gì đã bị cong vẹo không thể uốn thẳng được?

Đã thiếu hụt, làm sao có thể đếm được?

16Tôi tự nhủ: “Kìa, tôi khôn ngoan hơn các vị vua cai trị tại Giê-ru-sa-lem trước tôi. Tôi có kiến thức và sự hiểu biết hơn bất cứ ai trong họ.”1:16 Nt các tiên đế tại Giê-ru-sa-lem 17Vậy, tôi cố gắng học hỏi từ sự khôn ngoan đến sự điên rồ và dại dột. Nhưng qua kinh nghiệm, tôi phải nhìn nhận điều đó cũng chẳng khác gì đuổi theo luồng gió.

18Càng khôn ngoan càng nhiều sầu khổ.

Càng hiểu biết càng nhiều buồn đau.