Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евр 8

Исо – Верховный Священнослужитель нового соглашения

1Главное из того, о чём мы вам говорим, – это то, что у нас есть такой Верховный Священнослужитель, Который находится на небесах по правую сторону от престола Всемогущего[a], служитель в святилище, в истинном священном шатре[b], воздвигнутом не людьми, а Вечным.

Каждый верховный священнослужитель определён на то, чтобы приносить приношения и жертвы, поэтому и наш Верховный Священнослужитель должен был иметь что-то, что можно было бы принести в жертву. Если бы Он был сейчас на земле, Он не был бы даже священнослужителем, потому что уже существуют священнослужители, приносящие жертвы в соответствии с Законом. Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Мусо, перед тем как строить священный шатёр, был предупреждён: «Смотри, – сказал Всевышний, – сделай всё точно по образцу, который был тебе показан на горе»[c]. Но сейчас Масеху поручено служение, которое намного превосходит служение земных священнослужителей, потому что Он – посредник лучшего священного соглашения Всевышнего с человеком, основанного на лучших обещаниях.

Если бы первое священное соглашение[d] было без недостатков, то не было бы нужды во втором. Но Всевышний, видя недостатки людей, говорит:

«Приближается время, – говорит Вечный, –
    когда Я заключу новое священное соглашение
    с народом Исроила и Иудеи.
Это соглашение будет не таким,
    какое Я заключил с их праотцами,
    когда Я за руку вывел их из Египта.
Тому соглашению они не были верны,
    и Я отвернулся от них, –
        говорит Вечный. –
10 Поэтому Я в будущем заключу с народом Исроила
    такое соглашение, – говорит Вечный. –
Законы Мои Я вложу в их разум
    и запишу в их сердцах.
Я буду их Богом,
    а они будут Моим народом.
11 И уже не будет друг учить друга,
    и брат – брата,
    говоря ему: “Познай Вечного”, –
потому что Меня будут знать все,
    от мала до велика.
12 Ведь Я прощу их беззакония
    и больше не вспомню их грехов»[e].

13 Он назвал это священное соглашение «новым» и тем самым показал, что первое священное соглашение устарело. А то, что устарело и обветшало, – скоро исчезнет.

Footnotes

  1. Евр 8:1 См. Заб. 109:1.
  2. Евр 8:2 Священный шатёр – шатёр, служивший походным святилищем исроильтянам во время их странствия по пустыне.
  3. Евр 8:5 Исх. 25:40.
  4. Евр 8:7 Первое священное соглашение – см. Исх. 19:3-8; Втор. 5.
  5. Евр 8:12 Иер. 31:31-34.

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 8

Nové kňazstvo a nová zmluva

1 Z toho, čo sme povedali, vyplýva: Máme veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici Božieho trónu v nebesiach.

Slúži tak ako v pravej svätyni a v stánku, ktorý postavil sám Pán, a nie človek.

Každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obete. Aj Kristus musel priniesť obeť.

Tu na zemi by Kristus nemohol byť kňazom, lebo tu bolo dosť kňazov, ktorí prinášali dary podľa zákona.

Tí však slúžili vo svätyni, ktorá je len náznakom a tieňom nebeskej svätyne. Veď Boh prísne uložil Mojžišovi, keď mal postaviť stánok: Dbaj, aby si urobil všetko podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu Sinaj."

No Ježiš dostal vznešenejšiu službu, práve tak ako je prostredníkom vyššej zmluvy, založenej na lepších zasľúbeniach.

Keby totiž tá pravá zmluva bola bez chyby, nebolo by ju treba nahradiť druhou.

Ale keď Boh karhá svoj ľud, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, keď s národom izraelským a s národom judským uzavriem novú zmluvu.

Táto nová zmluva bude iná ako tá, čo som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni ju nedodržali, a tak som sa ich zriekol.

10 Ale toto je nová zmluva, ktorú uzavriem s národom izraelským po tých dňoch," hovorí Pán. "Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.

11 A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat brata slovami:Poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho.

12 Zľutujem sa nad ich previneniami a ich hriechy už ani nespomeniem."

13 Keď Boh hovorí o novej zmluve, naznačuje tým, že prvá je zastaraná a stratila platnosť. A čo je zastarané a prežité, blíži sa k zániku.