Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Амос 1:1-15

Пролог

1Слова Амоса, одного из пастухов Текоа, – то, что он видел об Исроиле за два года до землетрясения, когда Уззия был царём Иудеи, а Иеровоам, сын Иоаша, царём Исроила1:1 Уззия правил Иудеей с 792 г. по 740 гг. до н. э., в то время как Иеровоам II правил Исроилом с 793 по 753 гг. до н. э. О правлении этих царей см. 4 Цар. 14:23–15:7; 2 Лет. 26. Упомянутое землетрясение произошло в 760 г. до н. э..

2Он сказал:

– Прогремит Вечный1:2 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. с Сиона,

воскликнет Он громким голосом из Иерусалима –

и засохнут пастбища пастухов1:2 Или: «заплачут пастухи».,

и завянет плодородная вершина Кармила.

Суд над соседями Исроила

3Так говорит Вечный:

– Дамаск грех добавляет ко греху1:3 Букв.: «За три греха Дамаска, даже за четыре…»; так же в ст. 1:6, 9, 11, 13; 2:1, 4, 6.

не отвращу от него Мой гнев.

За то, что он молотил Галаад

молотильными досками с железными зубьями1:3 Имеются в виду постоянные нападения сирийцев на Исроил во времена правления Иеву и Иоахаза (см. 4 Цар. 10:32-33; 13:3-7).,

4Я пошлю огонь на дом Хазаила1:4 Хазаил – царь Дамаска (ок. 842–796 гг. до н. э.), основал свою династию царей в Сирии, как это предсказывал Елисей (см. 4 Цар. 8:7-15).,

и он пожрёт крепости Бен-Адада1:4 Бен-Адад – истории известны три сирийских царя, носивших это имя. Один из них, Бен-Адад III, был сыном Хазаила..

5Я сокрушу ворота Дамаска;

погублю царя1:5 Или: «обитателей»; также в ст. 8. из долины Авен («долины зла»)

и того, кто держит скипетр в Бет-Эдене («доме удовольствия»).

Народ Сирии пойдёт в плен на свою родину,

будет изгнан в Кир, –

говорит Вечный.

6Так говорит Вечный:

– Газа грех добавляет ко греху –

не отвращу от неё Мой гнев.

За то, что она брала в плен жителей целых поселений

и продавала их в Эдом1:6 Эдомитяне были потомками Эсова, а исроильтяне потомками его брата Якуба (см. Нач. 25:19-26).,

7Я пошлю огонь на стены Газы,

и он пожрёт её крепости.

8Я погублю царя Ашдода

и того, кто держит скипетр в Ашкелоне.

Я обращу Свою руку против Экрона,

пока не умрёт последний из филистимлян, –

говорит Владыка Вечный.

9Так говорит Вечный:

– Тир грех добавляет ко греху –

не отвращу от него Мой гнев.

За то, что он продавал в рабство Эдому жителей целых поселений,

пренебрегая братским союзом1:9 Царь Сулаймон и царь Тира Хирам в своё время заключили дружеское соглашение и установили прочные торговые связи (см. 3 Цар. 5:1-12).,

10Я пошлю огонь на стены Тира,

и он пожрёт его крепости.

11Так говорит Вечный:

– Эдом грех добавляет ко греху –

не отвращу от него Мой гнев.

За то, что он преследовал своего брата1:11 См. сноску на ст. 6. О древней вражде между Эдомом и Исроилом см., напр., Чис. 20:14-21; 4 Цар. 8:20-22; 2 Лет. 28:17; Авд. 1:10-14. мечом,

подавляя всякое сострадание1:11 Или: «…мечом и союзников своих уничтожил».,

что гнев его горел непрестанно,

и ярость его всегда пылала –

12Я пошлю огонь на Теман,

и он пожрёт крепости Боцры.

13Так говорит Вечный:

– Аммон грех добавляет ко греху –

не отвращу от него Мой гнев.

За то, что он вспарывал животы беременным женщинам в Галааде,

когда расширял свои границы,

14Я зажгу огонь на стенах его столицы Раббы,

и он пожрёт её крепости

среди криков войны в день брани,

среди вихрей свирепых в день бури.

15Царь Аммона пойдёт в плен

вместе со своими приближёнными, –

говорит Вечный.

Vietnamese Contemporary Bible

A-mốt 1:1-15

1Sứ điệp này được ban cho A-mốt, một người chăn chiên từ Thê-cô-a thuộc Giu-đa. Ông thấy khải tượng này hai năm trước cơn động đất, khi Ô-xia là vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am II, con Giô-ách, làm vua Ít-ra-ên.

2Đây là điều ông đã thấy và nghe:

“Tiếng của Chúa Hằng Hữu sẽ gầm vang từ Si-ôn

và trổi tiếng từ Giê-ru-sa-lem!

Các đồng cỏ xanh tươi của người chăn sẽ khô héo;

đồng cỏ trên Núi Cát-mên sẽ khô cằn và chết.”

Đức Chúa Trời Phán Xét Các Nước Láng Giềng của Ít-ra-ên

3Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Người Đa-mách phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng đã đánh dân Ta tại Ga-la-át

như lúa bị đập bằng cây sắt.

4Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống cung điện của Vua Ha-xa-ên

và các chiến lũy của Vua Bên Ha-đát sẽ bị hủy diệt.

5Ta sẽ bẻ gãy then gài cổng thành Đa-mách

và Ta sẽ tàn sát dân cư tại Thung Lũng A-ven.

Ta sẽ diệt kẻ cai trị ở thành Bết Ê-đen,

và người A-ram sẽ bị dẫn đi như tù nhân qua xứ Ki-rơ,”

Chúa Hằng Hữu phán vậy.

6Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Ga-xa phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng đã đưa cả làng đi lưu đày,

bán họ cho người Ê-đôm làm nô lệ.

7Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống các tường thành Ga-xa,

và thiêu hủy các đền đài chiến lũy kiên cố.

8Người Ách-đốt sẽ bị tàn sát

và tiêu diệt vua của Ách-ca-lôn.

Ta sẽ tấn công thành Éc-rôn,

người Phi-li-tin còn sót cũng bị giết hết,”

Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán vậy.

9Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Ty-rơ phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng bội ước tình anh em với Ít-ra-ên,

đã đem cả đoàn phu tù bán cho người Ê-đôm làm nô lệ.

10Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống các tường thành Ty-rơ,

và các chiến lũy cũng sẽ bị hủy diệt.”

11Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Ê-đôm phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng đã nhẫn tâm tuốt gươm đuổi đánh Ít-ra-ên, anh em mình,

không tỏ chút thương xót.

Chúng để lòng thù hận dày vò

và nuôi lòng căm hờn mãi mãi.

12Vì thế, Ta sẽ giáng lửa trên Thê-man,

và các chiến lũy của Bốt-ra cũng sẽ bị thiêu hủy.”

13Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Am-môn phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Khi chúng tấn công Ga-la-át để nới rộng biên giới mình,

chúng đã dùng gươm mổ bụng các đàn bà có thai.

14Vì thế, Ta sẽ giáng lửa trên các tường thành Ráp-ba,

và các chiến lũy sẽ bị tiêu diệt.

Quân thù sẽ đến giữa tiếng hò hét xung phong,

như một trận gió lốc giữa ngày bão lớn.

15Vua và các hoàng tử của chúng sẽ cùng nhau bị lưu đày,”

Chúa Hằng Hữu phán vậy.