Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Аггей 1:1-15

Повеление Вечного о восстановлении храма

1На втором году правления царя Дария1:1 Дарий I Великий (Гистасп) правил Персидской империей с 522 по 486 гг. до н. э., в первый день шестого месяца (29 августа 520 г. до н. э.), Зоровавелю, сыну Шеалтиила, наместнику Иудеи, и Иешуа, сыну Иехоцадака, главному священнослужителю, было слово Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. через пророка Аггея:

2– Так говорит Вечный, Повелитель Сил: Этот народ говорит: «Ещё не настало время строить дом Вечного».

3И было слово Вечного через пророка Аггея:

4– А вам разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах?

5Поэтому так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Подумайте о своих путях. 6Вы посеяли много, а собрали мало. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьёте, но не напиваетесь. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелёк.

7Так говорит Вечный, Повелитель Сил:

– Подумайте о своих путях. 8Поднимитесь в горы, принесите дерева и постройте дом. Он будет Мне угоден, и Я прославлюсь, – говорит Вечный. – 9Вы ждали многого, но получилось мало. А то, что вы принесли домой, Я развеял. За что? – возвещает Вечный, Повелитель Сил. – За Мой дом, который лежит в развалинах, в то время как каждый из вас заботится лишь о своём доме. 10Поэтому небо над вами удержало росу, а земля удержала свой урожай. 11Я наслал засуху на поля и нагорья, на зерно, молодое вино и масло, на произведения земли, на людей, на скот и на труд ваших рук.

12И Зоровавель, сын Шеалтиила, с главным священнослужителем Иешуа, сыном Иехоцадака, и со всем остальным народом послушались голоса Вечного, их Бога, и слов пророка Аггея, потому что его послал Вечный, их Бог. И народ устрашился Вечного.

13Аггей, вестник Вечного, передал народу весть от Вечного:

– Я с вами, – возвещает Вечный.

14И Вечный пробудил дух наместника Иудеи Зоровавеля, сына Шеалтиила, дух главного священнослужителя Иешуа, сына Иехоцадака, и дух всего остального народа. Они пришли и начали трудиться в храме Вечного, Повелителя Сил, их Бога, 15в двадцать четвёртый день шестого месяца второго года правления царя Дария (21 сентября 520 г. до н. э.).

Vietnamese Contemporary Bible

A-gai 1:1-15

Mệnh Lệnh Tái Thiết Đền Thờ

1Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út, Tiên tri A-gai truyền lại lời Chúa Hằng Hữu cho tổng trấn Giu-đa, Xô-rô-ba-bên, con Sa-anh-thi-ên, và Thầy Thượng tế Giô-sua, con Giô-sa-đác.

2Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: “Dân này nói: ‘Chưa đến lúc xây lại nhà của Chúa Hằng Hữu.’ ”

3Nhưng lời của Chúa Hằng Hữu qua Tiên tri A-gai phán rằng: 4“Thế thì, đây có phải là lúc các ngươi ở trong nhà sang lót ván cẩn thận, còn nhà Ta lại đổ nát tiêu điều? 5Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán thế này: Thử xét xem cuộc sống các ngươi ra sao! 6Các ngươi gieo nhiều nhưng gặt ít. Ngươi ăn mà không no. Ngươi uống mà không đã khát. Ngươi mặc mà vẫn không đủ ấm, tiền lương tiêu phí hết như bỏ vào túi thủng!

7Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: Thử nghĩ xem các ngươi có khá không! 8Cho nên, bây giờ hãy lên núi đốn gỗ, đem về cất nhà cho Ta. Khi Ta vui lòng thì vinh quang Ta sẽ hiện ra tại đó. 9Các ngươi mong ước nhiều, nhưng được ít. Những gì còn lại khi đem về nhà lại bị Ta làm cho tiêu tán hết. Tại sao? Vì nhà Ta đổ nát, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán, trong khi các ngươi chỉ lo cho nhà riêng mình. 10Thế nên, Ta không cho sương rơi xuống và đất không sinh sản hoa mầu. 11Ta gọi hạn hán đến trên đất, trên miền cao nguyên—làm khô héo thóc lúa, nho, ô-liu và các mùa màng khác, các ngươi và bầy gia súc phải đói khát, công việc các ngươi làm đều chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc hạn hán này.”

Vâng Theo Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Trời

12Vậy, Xô-rô-ba-bên, con Sa-anh-thi-ên, và Thầy Thượng tế Giô-sua, con Giô-sa-đác, và những con dân của Đức Chúa Trời còn sót lại trong nước vâng theo lời Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình. Khi nghe lời của Tiên tri A-gai, người được Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của họ sai đến, nên họ tỏ lòng kính sợ trước mặt Chúa Hằng Hữu. 13Rồi A-gai, sứ giả của Chúa Hằng Hữu, truyền lại sứ điệp của Chúa Hằng Hữu cho toàn dân rằng: “Ta ở với các ngươi, Chúa Hằng Hữu phán vậy.”

14Chúa giục giã lòng Tổng trấn Xô-rô-ba-bên, con Sa-anh-thi-ên, và Thầy Thượng tế Giô-sua, con Giô-sa-đác, và những người dân của Đức Chúa Trời còn sót lại. Họ đua nhau đến lo việc xây lại nhà cho Đức Chúa Trời mình, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, 15vào ngày hai mươi bốn tháng sáu, năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út.