Откровение 22 – CARSA & SNC

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Откровение 22:1-21

Река жизни

1Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Аллаха и Ягнёнка 2посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растут деревья жизни. Они плодоносят двенадцать раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья деревьев предназначены для исцеления народов22:2 См. Езек. 47:12; ср. Нач. 2:9-10.. 3И там уже больше не будет ничего проклятого22:3 См. Нач. 3:14-19; ср. Зак. 14:11.. В городе будет находиться трон Аллаха и Ягнёнка, и Его рабы будут служить Ему. 4Они будут видеть Его лицо22:4 Ср. Исх. 33:20., и на лбу у них будет написано Его имя. 5Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Вечный Бог будет светить над ними. И они будут царствовать вовеки22:5 См. Дан. 7:18, 27..

6Ангел сказал мне:

– Это верные и истинные слова. Вечный Бог, вдохновляющий дух пророков, послал Своего ангела, чтобы показать Своим рабам то, что должно произойти вскоре.

Пришествие Исы аль-Масиха

7– Вот Я скоро приду! Благословен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке.

8Я, Иохан, всё это слышал и видел. И, услышав и увидев, я пал к ногам ангела, показывающего мне всё это, чтобы поклониться ему.

9Но ангел говорит мне:

– Не делай этого! Я такой же раб, как и ты, как твои братья пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Аллаху!

10Потом он говорит мне:

– Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке22:10 Ср. Дан. 12:4, 9., потому что время уже близко. 11Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведёт скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живёт праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято22:11 См. Дан. 12:10; 2 Тим. 3:13..

12– Вот Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. 13Я – Владыка всего: от А до Я, Первый и Последний22:13 См. Ис. 44:6; 48:12. Здесь Иса говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний., Начало и Конец. 14Благословенны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15А снаружи останутся псы22:15 Священное Писание часто называет псами тех, кто делает неугодное в глазах Аллаха (см. Втор. 23:17-18; Заб. 21:17; Флп. 3:2)., колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду.

16Я, Иса, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для общин верующих. Я – Корень22:16 Или: «Росток». и Потомок Давуда, Я – яркая Утренняя Звезда22:16 См. Чис. 24:17; Ис. 11:1, 10..

17Дух Аллаха и невеста говорят Исе:

– Приди!

И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет:

– Приди!

Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берёт воду жизни даром!22:17 См. Ис. 55:1; Ин. 7:37.

18И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Аллах добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. 19И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Аллах отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке22:18-19 См. Втор. 4:2; 12:32; Мудр. 30:6..

20Свидетельствующий об этом говорит:

– Да, Я скоро приду!

Да будет так! Приди, Повелитель Иса!

21Пусть благодать Повелителя Исы будет со всеми.

Аминь.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 22:1-21

1I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. 2Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své k zdraví národů. 3A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou. 4A tvář jeho viděti budou, a jméno jeho budeť na čelích jejich. 5A noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je osvěcuje, a kralovati budou na věky věků. 6I řekl mi: Slova tato jsouť věrná a pravá, a Pán, jenž jest Bůh svatých proroků, poslal anděla svého, aby ukázal služebníkům svým, co se díti musí brzo. 7Aj, přijduť rychle. Blahoslavený, kdož ostříhá slov proroctví knihy této. 8Já pak Jan viděl jsem a slyšel tyto věci. A když jsem slyšel a viděl, padl jsem, klaněti se chtěje před nohama anděla toho, kterýž mi tyto věci ukazoval. 9Ale řekl mi: Hleď, abys toho nečinil. Neboť jsem spoluslužebník tvůj a bratří tvých proroků, a těch, jenž ostříhají slov knihy této. Bohu se klaněj. 10Potom řekl mi: Nezapečeťuj slov proroctví knihy této; neboť jest blízko čas. 11Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě. 12A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho. 13Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední. 14Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města. 15Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež. 16Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích. Já jsem kořen a rod Davidův, a hvězda jasná a jitřní. 17A Duch i nevěsta řkou: Pojď. A kdož slyší, rciž: Přijď. A kdož žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života darmo. 18Osvědčujiť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této. 19A jestliže by kdo ujal něco od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života, a z města svatého, a z těch věcí, kteréž jsou napsány v knize této. 20Takť praví ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech: Jistěť přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíši. 21Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.