Начало 1 – CARSA & SNC

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 1:1-31

Сотворение мира

1В начале Аллах1:1 Аллах – на языке оригинала: «Элохим» – слово, родственное арабскому «Аллах». См. приложение V. сотворил небо и землю. 2Земля была безлика и пуста, тьма была над бездной, и Дух Аллаха парил над водами.

3И сказал Аллах: «Да будет свет», и появился свет. 4Аллах увидел, что свет хорош, и отделил его от тьмы. 5Он назвал свет «днём», а тьму – «ночью». И был вечер, и было утро – день первый.

6И сказал Аллах: «Да будет свод между водами, чтобы отделить воду от воды». 7Аллах создал свод и отделил воду под сводом от воды над ним; и стало так. 8И Он назвал свод «небом». И был вечер, и было утро – день второй.

9И сказал Аллах: «Да соберутся вместе воды под небом, и да появится суша». И стало так. 10Назвал Он сушу «землёй», а собранные воды назвал «морями». И увидел Аллах, что это хорошо. 11И сказал Он: «Да произведёт земля растительность: растения с их семенами и различные виды деревьев на земле, которые приносят плод с семенем внутри». И стало так. 12Земля произвела растительность: разные виды растений, приносящих семя, и все виды деревьев, приносящих плод с семенем внутри. И увидел Аллах, что это хорошо. 13И был вечер, и было утро – день третий.

14И сказал Аллах: «Да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы, 15и пусть они будут светильниками на небесном своде, чтобы светить на землю». И стало так. 16Аллах создал два великих светила – большое светило, чтобы управлять днём, и малое светило, чтобы управлять ночью, а также Он создал и звёзды. 17Аллах поместил их на небесном своде, чтобы они светили на землю, 18управляли днём и ночью и отделяли свет от тьмы. И увидел Аллах, что это хорошо. 19И был вечер, и было утро – день четвёртый.

20И сказал Аллах: «Да наполнится вода живностью, и да полетят над землёй по небосводу птицы». 21Аллах создал огромных морских тварей, разные виды движущейся живности, кишащей в воде, и разные виды крылатой птицы. И увидел Он, что это хорошо. 22Аллах благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды в морях, и пусть птицы множатся на земле». 23И был вечер, и было утро – день пятый.

24И сказал Аллах: «Да произведёт земля разные виды живности: скот, пресмыкающихся и диких зверей». И стало так. 25Аллах создал разные виды диких зверей и скота и все виды пресмыкающихся. И увидел Он, что это хорошо.

26Потом Всевышний сказал: «Создадим человека1:26 Или: «человеческий род»; на языке оригинала: «адам» (см. также 3:20). – Наш образ и Наше подобие (в духовном плане), – пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землёй и над всеми пресмыкающимися». 27Так Всевышний создал человека, по образу Своему, по образу Всевышнего сотворил его, создал их как мужчину и женщину.

28Аллах благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми пресмыкающимися».

29Затем Аллах сказал: «Я даю вам все растения с семенами по всей земле и все деревья, дающие плод с семенем внутри; они будут вам в пропитание. 30И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всем пресмыкающимся – всем, в ком дышит жизнь, – Я даю в пищу всякую зелень». И стало так.

31Аллах посмотрел на всё, что Он создал, и всё было очень хорошо. И был вечер, и было утро – день шестой.

Slovo na cestu

1 Mojžíšova 1:1-31

1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. 3I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 4A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. 5A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. 6Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod! 7I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak. 8I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý. 9Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak. 10I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 11Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak. 12Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 13I byl večer a bylo jitro, den třetí. 14Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. 15A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. 16I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. 17A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi; 18A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 19I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 20Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a 21I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 22I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi! 23I byl večer a bylo jitro, den pátý. 24Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak. 25I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré. 26Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. 27I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 28A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. 29Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 30Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak. 31A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.