Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Гал 5

1Масих освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твёрдо и не подвергайтесь вновь рабству Закона.

Свобода последователей Исы Масиха

Слушайте, что я, Паул, вам говорю. Если вы соглашаетесь пойти под власть Закона, приняв обряд обрезания, значит, Масих не принесёт вам никакой пользы.[a] Ещё раз говорю вам, что каждый, кто согласится быть обрезанным, должен исполнять и весь Закон. Если вы пытаетесь получить оправдание исполнением Закона, то вы уже не с Масихом, вы отпали от благодати. Но мы с уверенностью от Духа ожидаем оправдания перед Аллахом через веру в Масиха. В единении с Исой Масихом не имеет значения ни обрезание, ни необрезание, и единственное, что решает всё, – это вера, которая действует через любовь.

Вы начали забег хорошо, так кто же помешал вам быть послушными истине? Подбил вас на это безусловно не Тот, Кто призвал вас. Помните, что немного дрожжей могут заквасить всё тесто.[b] 10 Наша с вами жизнь в единении с Повелителем вселяет в меня уверенность, что вы не будете думать по-другому, и тот, кто ввёл вас в заблуждение, понесёт своё наказание, кто бы он ни был.

11 Братья, если бы я проповедовал необходимость обрезания, то за что было бы меня преследовать? И если бы я больше не возвещал спасение через жертву Масиха на кресте, то никто бы не был обозлён.[c] 12 Пусть лучше те, кто ввёл вас в заблуждение, будут не только обрезаны, но более того, отрежут себе всё.

13 Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а, наоборот, служите друг другу с любовью. 14 Ведь вся суть Закона заключена в одном повелении: «Люби ближнего твоего как самого себя»[d]. 15 А если вы продолжаете грызть и поедать друг друга, то смотрите, как бы вам вообще друг друга не истребить!

Жизнь под руководством Духа

16 А я говорю: живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. 17 Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. 18 Но если вами руководит Дух, то вы уже не под Законом.

19 Дела греховной природы известны: это разврат, нечистота, распутство, 20 идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделения, 21 зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Ещё раз предупреждаю вас: те, кто этим занимается, не наследуют Царства Аллаха.

22 Плод же Духа в нашей жизни – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, 23 кротость, умение владеть собой. Против таких людей[e] Закон ничего не имеет.

24 Те, кто принадлежит Исе Масиху, распяли свою греховную природу вместе с её страстями и нечистыми желаниями. 25 Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. 26 Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе и завидуя друг другу.

Footnotes

  1. 5:2 Обрезание как знак старого священного соглашения, символизировал собой посвящение в иудаизм и, строго говоря, подчинение требованиям и повелениям Таурата. В данном месте Паул не осуждает обрезание как таковое (см. Деян. 16:1-3; Гал. 5:6), но он выступает против учения, что обрезание необходимо для оправдания перед Аллахом, что оно служит условием для спасения (см. Деян. 15:1).
  2. 5:9 То есть даже небольшое искажение истины может испортить всю общину верующих.
  3. 5:11 Букв.: «Тогда соблазн креста прекратился бы».
  4. 5:14 Лев. 19:18; см. также Мат. 22:39-40.
  5. 5:23 Или: «качеств».

Nádej pre kazdého

List Galaťanom 5

Kresťanská sloboda

1 Kristus nám vydobyl slobodu. Žite preto slobodne a nedajte sa zase sputnávať otrockým jarmom ceremónií a predpisov.

Ja Pavol vám vravím: Ak sa dávate obrezávať podľa židovského zákona, nie je vám nič platná obeť Pána Ježiša.

Znova zdôrazňujem jednému každému z vás: Kto sa dáva obrezať, musí dôsledne plniť celý židovský zákon.

Ak chcete obstáť pred Bohom svojimi skutkami, ste odlúčení od Krista a nemôžete sa dovolávať Božej milosti!

Ale my smieme v Božom Duchu vierou dúfať v to, že Kristova smrť nás ospravedlnila a zmierila s Bohom.

A tak obriezka ani iné židovské obrady nám už nemusia robiť starosti. Dôležitá je jedine viera, ktorá sa prejavuje nesebeckou láskou.

Bratia, veď ste tak dobre začali svoj duchovný život! Kto vás tak zmámil, že ste opustili pravdu?

Iste nie Boh, ktorý vás povolal na cestu viery!

Viete, že trocha kvasu stačí, aby skvasilo celé cesto. Tak aj jediný človek môže nesprávnymi výkladmi rozrušiť celé vaše spoločenstvo.

10 Ja však dôverujem Bohu a verím, že sa vrátite k tomu, čo som vás ja učil. Ten však, kto vnáša medzi vás zmätok a rozdelenie, neujde trestu, nech je to ktokoľvek.

11 Niektorí ľudia vravia, že aj ja som nútil veriacich z pohanov, aby sa dali obrezať. Prečo by na mňa potom Židia útočili? Veď tak by už nebol nijaký dôvod urážať sa nad mojím posolstvom, že viera v Ukrižovaného stačí na spasenie.

12 Nech tí, čo vás znepokojujú kvôli obriezke, sa dajú hneď aj vykastrovať!

Skutky tela a ovocie Ducha

13 Milovaní bratia, Kristus vám daroval slobodu. To však neznamená, že by ste mali teraz užívať a konať všetko, čo sa vám len zachce, ale v láske si navzájom pomáhajte.

14 Veď celý zákon sa dá zhrnúť do jedinej vety: Miluj svojho blížneho ako seba samého!

15 Ak sa však namiesto toho hryziete a žeriete, dajte pozor, aby ste sa navzájom nevyhubili a všetci nezahynuli!

16 Radím vám: dajte sa viesť Duchom Svätým, tak odoláte svojim sebeckým túžbam a telesným žiadostiam.

17 Lebo človek od svojej prirodzenosti lipne k tomu, s čím Boží Duch nemôže súhlasiť, a nakoniec vykoná to, čo sám nechcel.

18 Ak vás však ovláda Duch Svätý, neprehrešíte sa proti zákonu.

19 U toho, kto sa dáva viesť telesnými túžbami, prejavujú sa tieto skutky: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť,

20-21 modlárstvo, čarodejníctvo, nepriateľstvo, sváry, hádky a intrigy, závisť, nenávisť, opilstvo, obžerstvo a im podobné necnosti. Už raz som povedal a opakujem znova, že tí, ktorí takéto veci robia, nevojdú do kráľovstva Božieho.

22 Ovocím Ducha Svätého však je: láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť,

23 nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom.

24 Tí, ktorí sú Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži.

25 V Duchu Svätom sme získali nový život, a to musí byť zjavné v každom našom konaní.

26 Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.