Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Фессалоникийцам 2

Служение в Фессалониках

1Братья, вы знаете, что наш приход к вам не был напрасным. Нам, как вы знаете, пришлось пережить много страданий и унижений в Филиппах, но с помощью нашего Бога мы смело возвещали вам Его Радостную Весть, невзирая на сильное сопротивление. В нашем призыве нет никакой лжи и никаких нечистых побуждений, и мы не пытаемся вас обмануть. Наоборот, мы говорим как люди, которых Всевышний испытал и которым доверил возвещать Радостную Весть. Мы стремимся угодить не людям, а Всевышнему, испытывающему наши сердца. Вы знаете, что мы никогда не льстили и не притворялись из корыстных побуждений, Всевышний этому свидетель. Мы не искали славы от людей, ни от вас, ни от кого-либо другого.

Будучи посланниками Масиха, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, но мы вас не обременяли, а, наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать нежно заботится о своих младенцах. Мы полюбили вас так сильно,[a] что готовы были поделиться с вами не только Радостной Вестью Всевышнего, но и самой нашей жизнью, – так стали вы нам дороги. Вы помните, братья, когда мы возвещали среди вас Радостную Весть, как мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять.

10 Вы и Всевышний – свидетели тому, что мы, находясь среди вас, верующих, во всём поступали свято, справедливо и безукоризненно. 11 Вы знаете, что мы обращались с каждым из вас так, как отец обращается со своими детьми: 12 ободряли вас, уговаривали и умоляли вас жить достойной жизнью перед Всевышним, призывающим вас в Своё Царство и в Свою славу.

Пример твёрдости веры при гонениях

13 Мы всегда благодарим Всевышнего и за то, что, когда вы приняли Его слово, услышанное от нас, вы приняли его не как человеческую выдумку, а таким, каково оно и есть, – как слово Всевышнего, мощно действующее в вас, верящих. 14 Вы, братья, последовали примеру общин верующих в Иудее, живущих в единении с Исой Масихом. Вы испытали от жителей вашей страны те же гонения, что и эти общины от жителей Иудеи, 15 которые убили и Повелителя Ису, и пророков, а нас выгнали. Они не угождают Всевышнему и становятся враждебны всем прочим людям, 16 мешая нам говорить язычникам, чтобы те могли быть спасены[b]. Тем самым они лишь дополняют меру своих грехов, но гнев Всевышнего наконец настиг их.

Желание Паула вновь посетить Фессалоники

17 Братья, мы были разлучены с вами на некоторое время, разлучены телом, но не душой, и предпринимали всё возможное, чтобы вас увидеть. 18 Мы очень хотели прийти к вам, и я, Паул, не раз собирался сделать это, но сатана препятствовал нам. 19 Ведь кто ещё может быть нашей надеждой, нашей радостью, нашим венцом хвалы перед Повелителем нашим Исой в день Его возвращения, если не вы! 20 Потому что вы – слава наша и радость!

Footnotes

  1. 2:7-8 Или: «…наоборот, были как дети среди вас. И как кормящая мать нежно заботится о своих младенцах, так и мы полюбили вас настолько сильно…»
  2. 2:16 Спасены   – спасены от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).

Nádej pre kazdého

Prvý List Solúnčanom 2

1 Milí bratia, sami najlepšie viete, že naša návšteva u vás nebola márna.

Viete, ako sme trpeli a akú potupu sme znášali vo Filipách. A predsa nám Boh dal odvahu zvestovať vám Božie radostné posolstvo, hoci sme boli obklopení nepriateľmi.

Vidíte teda, že za naším kázaním neboli nijaké pochybné ciele ani bočné úmysly, naša reč bola priama a úprimná.

Boh nás poveril úlohou hlásať jeho radostné posolstvo, a preto nechceme byť pekní v očiach ľudí, ale chceme sa páčiť Bohu, ktorý pozná aj najtajnejšie myšlienky nášho srdca.

Nikdy sme sa nepokúšali získať niekoho lichôtkami, ako dobre viete, ani sme predstieraným priateľstvom nemámili od nikoho peniaze, Boh nám je svedok.

Ani sme pre seba nepožadovali nijaké zvláštne pocty, hoci sme ako apoštoli mali akiste na vašu úctu nárok.

Skôr sme dali prednosť matersky láskavému a nežnému prístupu,

a tak sme si vás zamilovali, že by sme vám nielen Božie posolstvo odovzdali, ale dali za vás aj vlastný život.

Spomínate si ešte, milí bratia, ako tvrdo sme si zarábali u vás na každodenný chlieb? Vo dne v noci sme pracovali, aby sme pri hlásaní radostnej zvesti neboli nikomu na ťarchu.

10 Sami môžete dosvedčiť, aj Boh je svedkom, že sme s každým veriacim zaobchádzali poctivo, spravodlivo a čestne.

11 Ako otec vlastné deti, však sami viete,

12 sme vás povzbudzovali, usmerňovali a nabádali, aby ste žili na česť a radosť Bohu, ktorý vás povolal do svojho kráľovstva a do svojej slávy.

13 Preto znovu a znovu musíme Bohu ďakovať, že ste od nás prijali slovo Božej zvesti nie ako slovo ľudské, ale ako slovo Božie, že ste mu uverili a že premenilo aj vaše životy.

14 A potom sa vám stalo to isté, čo predtým zažili kresťania v Judsku, trpeli ste od vlastných krajanov.

15 Tam zabíjali Židia svojich vlastných prorokov, zabili aj Ježiša Krista a teraz zasa prenasledujú nás a odvšadiaľ nás vyháňajú. Škodia Bohu aj ľuďom.

16 My kážeme pohanom, ako sa môžu zachrániť, a oni nám v tom bránia. Ale miera ich hriechov sa čoskoro dovŕši a Boží trest ich neminie.

Apoštolova túžba

17 Bratia, aj keď sme museli od vás na nejaký čas odísť -- no v duchu sme stále s vami -- rozmýšľali sme, ako sa k vám zasa čo najskôr vrátiť.

18 Ja, Pavol, som sa o to pokúšal už niekoľko ráz, ale vždy mi to satan prekazil.

19 Lebo kto bude našou radosťou, našou nádejou, našou odmenou, až budeme raz stáť pre Kristom v deň jeho návratu? Áno, vy ste naša sláva aj radosť!