Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 11:1-36

Mange bosætter sig i Jerusalem

1En stor del af folkets ledere havde nu bosat sig i Jerusalem, den hellige by. Desuden udvalgte man ved lodtrækning en tiendedel af folket i byerne ude omkring i Juda og i Benjamins land og flyttede dem til Jerusalem. 2Endvidere opfordrede man alle, der ønskede det, til at flytte ind til byen.

3Her følger navnene på de slægtsoverhoveder, der boede enten i Jerusalem eller rundt omkring i Judas byer, hvad enten de hørte til præsterne, levitterne, tempeltjenerne, efterkommerne af Salomons tjenere, eller de almindelige israelitter.

4I Jerusalem boede følgende slægter:

Fra Judas stamme: Ataja, søn af Uzzija, søn af Zekarja, søn af Amarja, søn af Shefatja, søn af Mahalalel, efterkommer af Peretz. 5Desuden Ma’aseja, søn af Baruk, søn af Kol-Hoze, søn af Hazaja, søn af Adaja, søn af Jojarib, søn af Zekarja fra Shilo. 6Af Peretz’ efterkommere boede der 468 modige mænd i Jerusalem.

7Fra Benjamins stamme: Sallu, søn af Meshullam, søn af Joed, søn af Pedaja, søn af Kolaja, søn af Ma’aseja, søn af Itiel, søn af Jeshaja. 8Ud over Sallu var der Gabbaj og Sallaj. I alt bosatte 928 benjaminitter sig i Jerusalem 9under ledelse af Joel, søn af Zikri, og Juda, søn af Hassenua, som var den næstøverste administrative leder i Jerusalem.

10-11Følgende præstefamilier vendte tilbage: Jedaja, søn af Jojarib, Jakin og Seraja,11,10-11 Sandsynligvis er „Seraja” den samme som „Azarja”, men det kan også være far og søn. Se 1.Krøn. 9,10-11. som var den ledende præst ved Guds hus. Han var søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Zadok, søn af Merajot, søn af Ahitub. 12-14I alt var der 822 præster, som gjorde tjeneste i templet under ledelse af disse mænd, og desuden 242 præster under ledelse af Adaja, søn af Jeroham, søn af Pelalja, søn af Amtzi, søn af Zekarja, søn af Pashhur, søn af Malkija. Endvidere var der 128 præster under ledelse af Amassaj, søn af Azarel, søn af Ahzaj, søn af Meshillemot, søn af Immer. Den øverste leder blandt disse præster var Zabdiel, søn af Haggedolim.

15-17Blandt de hjemvendte levitter var: Shemaja, søn af Hasshub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, søn af Bunni. Foruden Shemaja var der Shabbetaj og Jozabad, der havde ansvaret for arbejdet i tempelgården, og Mattanja, søn af Mika, søn af Zabdi og efterkommer af Asaf. Det var ham, der satte gudstjenesten i gang med lovsang og bøn. Endelig var der Mattanjas medhjælpere Bakbukja og Abda; sidstnævnte var søn af Shammua, søn af Galal og efterkommer af Jedutun. 18I alt boede der 284 levitter i Jerusalem, den hellige by.

19Desuden var der 172 tempelvagter under ledelse af Akkub og Talmon. 20De øvrige præster og levitter og resten af folket boede på deres fædrenejord ude omkring i Juda, 21men tempeltjenerne, hvis ledere var Ziha og Gishpa, boede alle på Ofelhøjen.

22Lederen for de levitter, der gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, var Uzzi, søn af Bani, søn af Hashabja. Han nedstammede fra Asaf, tempelsangernes stamfar. Blandt Uzzis kendte forfædre var der Mattanja og Mika. 23Tempelsangernes daglige virke var reguleret ifølge den kongelige forordning fra Davids tid.

24Petaja, søn af Meshezabel fra Zerachs slægt af Judas stamme, var perserkongens repræsentant i alle civile sager.

25-30Resten af judæerne boede rundt omkring i følgende byer med tilhørende marker og landsbyer i Judas land: Kirjat-Arba, Dibon, Jekabze’el, Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Be’ersheba, Ziklag, Mekona, En-Rimmon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adullam, Lakish og Azeka. Folket spredte sig fra Be’ersheba i syd til Hinnoms dal mod nord.

31-35Resten af benjaminitterne boede i følgende byer med tilhørende landsbyer i Benjamins land: Geba, Mikmas, Ajja, Betel, Anatot, Nob, Ananja, Hatzor, Rama, Gittajim, Hadid, Zeboim, Neballat, Lod og Ono i dalen, hvor kunsthåndværkerne har hjemme. 36I Benjamins land boede desuden en gruppe levitter, som var flyttet dertil fra Juda.

New Russian Translation

Неемия 11:1-36

Жители Иерусалима и Иудеи

(1 Пар. 9:1-17)

1Вожди народа поселились в Иерусалиме, а остальной народ бросал жребий, чтобы выбрать одного из десяти для того, чтобы жить в Иерусалиме, святом городе, тогда как прочие девять оставались в своих городах. 2Народ хвалил всех, кто добровольно соглашался жить в Иерусалиме.

3Вот вожди провинции, которые поселились в Иерусалиме (некоторые израильтяне, священники, левиты, храмовые слуги и потомки слуг Соломона жили в городах Иудеи, каждый – в своем владении в различных городах, 4а остальной народ из Иуды и Вениамина жил в Иерусалиме).

Из потомков Иуды:

Атая, сын Уззии, сына Захарии, сына Амарии, сына Шефатии, сына Малелеила, потомка Пареца; 5и Маасея, сын Баруха, сына Колхозея, сына Хазаии, сына Адаи, сына Иоиарива, сына Захарии, потомка Шилы. 6Потомков Пареца, живших в Иерусалиме, было 468 храбрых воинов.

7Из потомков Вениамина:

Саллу, сын Мешуллама, сына Иоеда, сына Педаи, сына Колаи, сына Маасеи, сына Итиэла, сына Иешаии, 8и за ним Габбай и Саллай – 928 человек. 9Иоиль, сын Зихрия, был над ними начальником, а Иуда, сын Гассенуи, был вторым над городом.

10Из священников:

Иедаия, сын Иоиарива, Иахин, 11распорядитель в доме Божьем Серая, сын Хелкии, сына Мешуллама, сына Цадока, сына Мераиофа, сына Ахитува, 12и их собратья, исполняющие работы при доме – 822 человека; Адая, сын Иерохама, сына Фелалии, сына Амция, сына Захарии, сына Пашхура, сына Малхии, 13и его собратья, которые были главами семейств – 242 человека; Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сына Иммера, 14и его11:14 Так в большинстве рукописей одного из древних переводов; в еврейском тексте: «их». собратья – храбрые воины – 128 человек. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима.

15Из левитов:

Шемая, сын Хашшува, сына Азрикама, сына Хашавии, сына Бунния; 16Шавтай и Иозавад, двое из глав левитов, которым был вверен надзор за внешней работой при Божьем доме; 17Маттания, сын Михи, сына Завдия, сына Асафа, главный начинатель благодарения при молитве; Бакбукия, второй среди его собратьев, и Авда, сын Шаммуа, сына Галала, сына Идутуна. 18Всего левитов в святом городе было 284 человека.

19Привратники:

Аккув, Талмон и их собратья, которые несли дозор при воротах, – 172 человека.

20Остальные израильтяне со священниками и левитами находились во всех городах Иудеи, каждый в своем наделе.

21Храмовые слуги жили на холме Офел, и начальниками над ними были Циха и Гишфа.

22Начальником левитов в Иерусалиме был Уззий, сын Бани, сына Хашавии, сына Маттании, сына Михи. Уззий был одним из потомков Асафа, певцов, ответственных за служение в Божьем доме. 23Было особое царское повеление о них, которое определяло их ежедневное содержание.

24Петахия, сын Мешезавела, один из потомков сына Иуды Зераха, был царским представителем во всех делах, касающихся народа.

25А что касается селений с их полями, то некоторые из народа Иудеи жили в Кирьят-Арбе и в ее окрестных селениях, в Дивоне и в его селениях, в Иекавцеиле и в его селениях, 26в Иешуе, в Моладе, в Бет-Пелете, 27в Хацар-Шуале, в Вирсавии и в ее селениях, 28в Циклаге, в Мехоне и в ее селениях, 29в Эн-Риммоне, в Цоре, в Ярмуте, 30Заноахе, Адулламе и в их селениях, в Лахише и на его полях, в Азеке и в ее селениях. Они обитали от Вирсавии до долины Гинном.

31Потомки вениамитян из Гевы жили в Михмасе, Гаи, Вефиле и в его селениях, 32в Анатоте, Нове и Анании, 33в Хацоре, Раме и Гиттаиме, 34в Хадиде, Цевоиме и Неваллате, 35в Лоде и Оно и в Ге-Харашиме («долине ремесленников»).

36Некоторые из групп левитов Иудеи поселились в землях Вениамина.