Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 11:1-36

Mange bosætter sig i Jerusalem

1En stor del af folkets ledere havde nu bosat sig i Jerusalem, den hellige by. Desuden udvalgte man ved lodtrækning en tiendedel af folket i byerne ude omkring i Juda og i Benjamins land og flyttede dem til Jerusalem. 2Endvidere opfordrede man alle, der ønskede det, til at flytte ind til byen.

3Her følger navnene på de slægtsoverhoveder, der boede enten i Jerusalem eller rundt omkring i Judas byer, hvad enten de hørte til præsterne, levitterne, tempeltjenerne, efterkommerne af Salomons tjenere, eller de almindelige israelitter.

4I Jerusalem boede følgende slægter:

Fra Judas stamme: Ataja, søn af Uzzija, søn af Zekarja, søn af Amarja, søn af Shefatja, søn af Mahalalel, efterkommer af Peretz. 5Desuden Ma’aseja, søn af Baruk, søn af Kol-Hoze, søn af Hazaja, søn af Adaja, søn af Jojarib, søn af Zekarja fra Shilo. 6Af Peretz’ efterkommere boede der 468 modige mænd i Jerusalem.

7Fra Benjamins stamme: Sallu, søn af Meshullam, søn af Joed, søn af Pedaja, søn af Kolaja, søn af Ma’aseja, søn af Itiel, søn af Jeshaja. 8Ud over Sallu var der Gabbaj og Sallaj. I alt bosatte 928 benjaminitter sig i Jerusalem 9under ledelse af Joel, søn af Zikri, og Juda, søn af Hassenua, som var den næstøverste administrative leder i Jerusalem.

10-11Følgende præstefamilier vendte tilbage: Jedaja, søn af Jojarib, Jakin og Seraja,11,10-11 Sandsynligvis er „Seraja” den samme som „Azarja”, men det kan også være far og søn. Se 1.Krøn. 9,10-11. som var den ledende præst ved Guds hus. Han var søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Zadok, søn af Merajot, søn af Ahitub. 12-14I alt var der 822 præster, som gjorde tjeneste i templet under ledelse af disse mænd, og desuden 242 præster under ledelse af Adaja, søn af Jeroham, søn af Pelalja, søn af Amtzi, søn af Zekarja, søn af Pashhur, søn af Malkija. Endvidere var der 128 præster under ledelse af Amassaj, søn af Azarel, søn af Ahzaj, søn af Meshillemot, søn af Immer. Den øverste leder blandt disse præster var Zabdiel, søn af Haggedolim.

15-17Blandt de hjemvendte levitter var: Shemaja, søn af Hasshub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, søn af Bunni. Foruden Shemaja var der Shabbetaj og Jozabad, der havde ansvaret for arbejdet i tempelgården, og Mattanja, søn af Mika, søn af Zabdi og efterkommer af Asaf. Det var ham, der satte gudstjenesten i gang med lovsang og bøn. Endelig var der Mattanjas medhjælpere Bakbukja og Abda; sidstnævnte var søn af Shammua, søn af Galal og efterkommer af Jedutun. 18I alt boede der 284 levitter i Jerusalem, den hellige by.

19Desuden var der 172 tempelvagter under ledelse af Akkub og Talmon. 20De øvrige præster og levitter og resten af folket boede på deres fædrenejord ude omkring i Juda, 21men tempeltjenerne, hvis ledere var Ziha og Gishpa, boede alle på Ofelhøjen.

22Lederen for de levitter, der gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, var Uzzi, søn af Bani, søn af Hashabja. Han nedstammede fra Asaf, tempelsangernes stamfar. Blandt Uzzis kendte forfædre var der Mattanja og Mika. 23Tempelsangernes daglige virke var reguleret ifølge den kongelige forordning fra Davids tid.

24Petaja, søn af Meshezabel fra Zerachs slægt af Judas stamme, var perserkongens repræsentant i alle civile sager.

25-30Resten af judæerne boede rundt omkring i følgende byer med tilhørende marker og landsbyer i Judas land: Kirjat-Arba, Dibon, Jekabze’el, Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Be’ersheba, Ziklag, Mekona, En-Rimmon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adullam, Lakish og Azeka. Folket spredte sig fra Be’ersheba i syd til Hinnoms dal mod nord.

31-35Resten af benjaminitterne boede i følgende byer med tilhørende landsbyer i Benjamins land: Geba, Mikmas, Ajja, Betel, Anatot, Nob, Ananja, Hatzor, Rama, Gittajim, Hadid, Zeboim, Neballat, Lod og Ono i dalen, hvor kunsthåndværkerne har hjemme. 36I Benjamins land boede desuden en gruppe levitter, som var flyttet dertil fra Juda.

Ang Pulong Sang Dios

Nehemias 11:1-36

Ang mga Pumuluyo sang Jerusalem

1Sang sadto nga tion, ang mga pangulo sang katawhan sang Israel nagaestar sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad.11:1 balaan nga siyudad: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. Karon, naggabot-gabot ang katawhan agod sa kada napulo ka pamilya may isa ka pamilya nga mag-estar sa Jerusalem, samtang ang nabilin magpabilin sa ila mga banwa. 2Gindayaw sang mga tawo ang tanan nga nagbuluntad nga mag-estar sa Jerusalem.

3-4Ang iban nga mga Israelinhon, pati mga pari, mga Levita, mga suluguon sa templo, kag ang mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon, padayon nga nag-estar sa ila kaugalingon nga mga duta sa nagkalain-lain nga mga banwa sang Juda. Ang iban nga mga katawhan sang Juda kag Benjamin nag-estar sa Jerusalem.

Amo ini ang mga pangulo sang mga probinsya sang Juda kag Benjamin nga nag-estar sa Jerusalem.

Halin sa tribo ni Juda:

si Ataya nga anak ni Uzia (si Uzia anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Amaria; si Amaria anak ni Shefatia; kag si Shefatia anak ni Mahalalel nga halin sa kaliwat ni Perez);

5si Maasea nga anak ni Baruc (si Baruc anak ni Col Hoze; si Col Hoze anak ni Hazaya; si Hazaya anak ni Adaya; si Adaya anak ni Joyarib; kag si Joyarib anak ni Zacarias nga halin sa kaliwat ni Shela).

6(Sa mga kaliwat ni Perez may 468 ka maabilidad nga mga lalaki nga nag-estar man sa Jerusalem.)

7Halin sa tribo ni Benjamin:

si Salu nga anak ni Meshulam (si Meshulam anak ni Joed; si Joed anak ni Pedaya; si Pedaya anak ni Kolaya; si Kolaya anak ni Maasea; si Maasea anak ni Itiel; kag si Itiel anak ni Jeshaya); 8ang sunod kay Salu11:8 ang sunod kay Salu: ukon, ang mga paryente ni Salu. amo si Gabai kag si Salai.

Ang kadamuon sang mga Benjaminhon 928 tanan. 9Si Joel nga anak ni Zicri amo ang ila pinakapangulo kag ang ikaduha sa iya amo si Juda nga anak ni Hasenua.

10Halin sa mga pari:

si Jedaya nga anak ni Joyarib, si Jakin, 11kag si Seraya nga anak ni Hilkia (si Hilkia anak ni Meshulam; si Meshulam anak ni Zadok; si Zadok anak ni Merayot; kag si Merayot anak ni Ahitub nga manugdumala sa templo sang Dios);

12ang ila kaupod nga nagapangabudlay sa templo nga 822 ka lalaki;

si Adaya nga anak ni Jeroham (si Jeroham anak ni Pelalia; si Pelalia anak ni Amzi; si Amzi anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Pashur; kag si Pashur anak ni Malkia);

13ang mga kaupod ni Adaya nga 242 ka lalaki nga mga pangulo sang mga pamilya;

si Amashsai nga anak ni Azarel (si Azarel anak ni Azai; si Azai anak ni Meshilemot; kag si Meshilemot anak ni Imer);

14ang mga kaupod ni Amashsai nga 128 ka mga lalaki nga may mga abilidad.

Ang ila pinakapangulo amo si Zabdiel nga anak ni Hagedolim.

15Halin sa mga Levita:

si Shemaya nga anak ni Hashub (si Hashub anak ni Azrikam; si Azrikam anak ni Hashabia; kag si Hashabia anak ni Buni);

16si Shabetai kag si Jozabad, nga amo ang duha nga gintugyanan nga magdumala sa mga buluhaton sang mga Levita sa guwa sang templo;

17si Matania nga anak ni Mica (si Mica anak ni Zabdi, kag si Zabdi anak ni Asaf). Si Matania amo ang nagapanguna sa mga manugkanta sa pagkanta sang pangamuyo sang pagpasalamat;

si Bakbukia nga kaupod ni Matania;

si Abda nga anak ni Shamua (si Shamua anak ni Galal, kag si Galal anak ni Jedutun).

18Ang kadamuon sang mga Levita nga nag-estar sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad, 284 tanan.

19Halin sa mga guwardya sang mga puwertahan sang templo:

si Akub kag si Talmon, kag ang ila mga kaupod nga mga guwardya nga 172 ka lalaki.

20Ang iban nga mga Israelinhon, pati mga pari kag mga Levita, nag-estar sa mga duta nga ginpanubli nila sa ila mga katigulangan sa nagkalain-lain nga mga banwa sang Juda. 21Pero ang mga suluguon sa templo nga ginadumalahan ni Ziha kag ni Gishpa didto nag-estar sa bulobukid sang Ofel.

22Ang pinakapangulo sang mga Levita sa Jerusalem amo si Uzi nga anak ni Bani. (Si Bani anak ni Hashabia; si Hashabia anak ni Matania; kag si Matania anak ni Mica.) Si Uzi isa sa mga kaliwat ni Asaf, nga amo ang mga manugkanta sa templo sang Dios. 23Ang hari ang nagmando sa mga manugkanta parte sa ila mga buluhaton kada adlaw.

24Si Petahia nga anak ni Meshezabel, nga isa sa mga kaliwat ni Zera nga anak ni Juda, amo ang representante sang katawhan sang Israel sa hari sang Persia.

25Ang iban nga mga katawhan sang Juda nag-estar sa mga banwa nga malapit sa ila mga uma. Ang iban sa ila nag-estar sa Kiriat Arba, Dibon, Jekabzeel, kag sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa. 26Ang iban sa ila nag-estar sa Jeshua, Molada, Bet Pelet, 27Hazar Shual, Beersheba kag sa mga baryo sa palibot sini. 28May ara man sa ila nga nag-estar sa Ziklag, sa Mecona kag sa mga baryo sa palibot sini, 29sa En Rimon, Zora, Jarmut, 30Zanoa, Adulam, kag sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa. Ang iban pa gid sa ila nag-estar sa Lakish kag sa malapit nga mga uma, kag sa Azeka kag sa mga baryo sa palibot sini. Gani nag-estar ang katawhan sang Juda halin sa Beersheba hasta sa Pulopatag sang Hinom.

31Ang iban nga mga katawhan sang Benjamin nag-estar sa Geba, Micmash, Aya, Betel kag sa mga baryo sa palibot sini. 32Ang iban sa ila nag-estar sa Anatot, Nob, Anania, 33Hazor, Rama, Gitaim, 34Hadid, Zeboim, Nebalat, 35Lod, Ono, kag sa Pulopatag sang mga Manug-obra. 36Ang iban nga mga Levita nga nag-estar sa Juda ginpaestar upod sa katawhan sang Benjamin.