Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 11:1-36

Mange bosætter sig i Jerusalem

1En stor del af folkets ledere havde nu bosat sig i Jerusalem, den hellige by. Desuden udvalgte man ved lodtrækning en tiendedel af folket i byerne ude omkring i Juda og i Benjamins land og flyttede dem til Jerusalem. 2Endvidere opfordrede man alle, der ønskede det, til at flytte ind til byen.

3Her følger navnene på de slægtsoverhoveder, der boede enten i Jerusalem eller rundt omkring i Judas byer, hvad enten de hørte til præsterne, levitterne, tempeltjenerne, efterkommerne af Salomons tjenere, eller de almindelige israelitter.

4I Jerusalem boede følgende slægter:

Fra Judas stamme: Ataja, søn af Uzzija, søn af Zekarja, søn af Amarja, søn af Shefatja, søn af Mahalalel, efterkommer af Peretz. 5Desuden Ma’aseja, søn af Baruk, søn af Kol-Hoze, søn af Hazaja, søn af Adaja, søn af Jojarib, søn af Zekarja fra Shilo. 6Af Peretz’ efterkommere boede der 468 modige mænd i Jerusalem.

7Fra Benjamins stamme: Sallu, søn af Meshullam, søn af Joed, søn af Pedaja, søn af Kolaja, søn af Ma’aseja, søn af Itiel, søn af Jeshaja. 8Ud over Sallu var der Gabbaj og Sallaj. I alt bosatte 928 benjaminitter sig i Jerusalem 9under ledelse af Joel, søn af Zikri, og Juda, søn af Hassenua, som var den næstøverste administrative leder i Jerusalem.

10-11Følgende præstefamilier vendte tilbage: Jedaja, søn af Jojarib, Jakin og Seraja,11,10-11 Sandsynligvis er „Seraja” den samme som „Azarja”, men det kan også være far og søn. Se 1.Krøn. 9,10-11. som var den ledende præst ved Guds hus. Han var søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Zadok, søn af Merajot, søn af Ahitub. 12-14I alt var der 822 præster, som gjorde tjeneste i templet under ledelse af disse mænd, og desuden 242 præster under ledelse af Adaja, søn af Jeroham, søn af Pelalja, søn af Amtzi, søn af Zekarja, søn af Pashhur, søn af Malkija. Endvidere var der 128 præster under ledelse af Amassaj, søn af Azarel, søn af Ahzaj, søn af Meshillemot, søn af Immer. Den øverste leder blandt disse præster var Zabdiel, søn af Haggedolim.

15-17Blandt de hjemvendte levitter var: Shemaja, søn af Hasshub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, søn af Bunni. Foruden Shemaja var der Shabbetaj og Jozabad, der havde ansvaret for arbejdet i tempelgården, og Mattanja, søn af Mika, søn af Zabdi og efterkommer af Asaf. Det var ham, der satte gudstjenesten i gang med lovsang og bøn. Endelig var der Mattanjas medhjælpere Bakbukja og Abda; sidstnævnte var søn af Shammua, søn af Galal og efterkommer af Jedutun. 18I alt boede der 284 levitter i Jerusalem, den hellige by.

19Desuden var der 172 tempelvagter under ledelse af Akkub og Talmon. 20De øvrige præster og levitter og resten af folket boede på deres fædrenejord ude omkring i Juda, 21men tempeltjenerne, hvis ledere var Ziha og Gishpa, boede alle på Ofelhøjen.

22Lederen for de levitter, der gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, var Uzzi, søn af Bani, søn af Hashabja. Han nedstammede fra Asaf, tempelsangernes stamfar. Blandt Uzzis kendte forfædre var der Mattanja og Mika. 23Tempelsangernes daglige virke var reguleret ifølge den kongelige forordning fra Davids tid.

24Petaja, søn af Meshezabel fra Zerachs slægt af Judas stamme, var perserkongens repræsentant i alle civile sager.

25-30Resten af judæerne boede rundt omkring i følgende byer med tilhørende marker og landsbyer i Judas land: Kirjat-Arba, Dibon, Jekabze’el, Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Be’ersheba, Ziklag, Mekona, En-Rimmon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adullam, Lakish og Azeka. Folket spredte sig fra Be’ersheba i syd til Hinnoms dal mod nord.

31-35Resten af benjaminitterne boede i følgende byer med tilhørende landsbyer i Benjamins land: Geba, Mikmas, Ajja, Betel, Anatot, Nob, Ananja, Hatzor, Rama, Gittajim, Hadid, Zeboim, Neballat, Lod og Ono i dalen, hvor kunsthåndværkerne har hjemme. 36I Benjamins land boede desuden en gruppe levitter, som var flyttet dertil fra Juda.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

尼希米记 11:1-36

住在耶路撒冷的人

1民众的首领住在耶路撒冷。其余的人用抽签的方式抽出十分之一的人口住在圣城耶路撒冷,剩下的人则住在其他城邑。 2众人为所有自愿住在耶路撒冷的人祝福。

3-4以色列人、祭司、利未人、殿役和所罗门仆人的子孙住在犹大各城自己的家中,有些来自犹大便雅悯的人住在耶路撒冷。以下是住在耶路撒冷犹大省首领:

犹大人中有法勒斯的子孙、乌西雅的儿子亚他雅乌西雅撒迦利雅的儿子,撒迦利雅亚玛利雅的儿子,亚玛利雅示法提雅的儿子,示法提雅玛勒列的儿子。 5此外还有巴录的儿子玛西雅巴录谷何西的儿子,谷何西哈赛雅的儿子,哈赛雅亚大雅的儿子,亚大雅约雅立的儿子,约雅立撒迦利雅的儿子,撒迦利雅示罗尼的儿子。 6住在耶路撒冷法勒斯的子孙共有四百六十八人,都是勇士。

7便雅悯人中有米书兰的儿子撒路米书兰约叶的儿子,约叶毗大雅的儿子,毗大雅歌赖雅的儿子,歌赖雅玛西雅的儿子,玛西雅以铁的儿子,以铁耶筛亚的儿子。 8此外还有迦拜撒来的子孙共九百二十八人。 9细基利的儿子约珥是他们的监督,哈西努亚的儿子犹大耶路撒冷的副官。

10祭司中有雅斤约雅立的儿子耶大雅11以及管理上帝殿的希勒迦的儿子西莱雅希勒迦米书兰的儿子,米书兰撒督的儿子,撒督米拉约的儿子,米拉约亚希突的儿子; 12还有他们在殿里供职的弟兄八百二十二人;还有耶罗罕的儿子亚大雅耶罗罕毗拉利的儿子,毗拉利暗洗的儿子,暗洗撒迦利亚的儿子,撒迦利亚巴施户珥的儿子,巴施户珥玛基雅的儿子; 13还有他们做族长的弟兄二百四十二人;还有亚萨列的儿子亚玛帅亚萨列亚哈赛的儿子,亚哈赛米实利末的儿子,米实利末音麦的儿子; 14还有他们英勇的弟兄一百二十八人。他们的监督是哈基多琳的儿子撒巴第业

15利未人中有哈述的儿子示玛雅哈述押利甘的儿子,押利甘哈沙比雅的儿子,哈沙比雅布尼的儿子。 16还有利未人的族长沙比太约撒拔,他们负责上帝殿外面的事务。 17还有米迦的儿子玛他尼,他是带领祷告和赞美的。米迦撒底的儿子,撒底亚萨的儿子。还有他的助手玛他尼的弟兄八布迦。此外,还有沙姆亚的儿子押大沙姆亚加拉的儿子,加拉耶杜顿的儿子。 18在圣城的利未人共有二百八十四名。

19殿门守卫有亚谷达们,还有他们做殿门守卫的弟兄一百七十二人。 20其他以色列人、祭司和利未人住在犹大各城自己的地方。 21殿役住在俄斐勒,他们的首领是西哈基斯帕

22耶路撒冷利未人的监督是巴尼的儿子乌西巴尼哈沙比雅的儿子,哈沙比雅玛他尼的儿子,玛他尼米迦的儿子,乌西亚萨的子孙,亚萨的子孙是负责圣殿事务的歌乐手。 23歌乐手每天应尽的责任由王决定。 24犹大的儿子谢拉的子孙、米示萨别的儿子毗他希雅帮助王处理民众的事务。

住在其他城邑的人

25至于村庄及其周围的田地,一些犹大人住在基列·亚巴底本叶甲薛和它们周围的村庄, 26耶书亚摩拉大伯·帕列27哈萨·书亚别示巴别示巴周围的村庄, 28洗革拉米哥拿米哥拿周围的村庄, 29音·临门琐拉耶末30撒挪亚亚杜兰和它们周围的村庄,拉吉及其周围的田地,亚西加及其周围的村庄。他们居住的地方从别示巴一直延伸到欣嫩谷。

31便雅悯人住的地方由迦巴起直到密抹亚雅伯特利伯特利周围的村庄, 32亚拿突挪伯亚南雅33夏琐拉玛基他音34哈迭洗编尼八拉35罗德阿挪和匠人之谷。 36一些原本住在犹大利未人被安顿在便雅悯