Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 11:1-36

Mange bosætter sig i Jerusalem

1En stor del af folkets ledere havde nu bosat sig i Jerusalem, den hellige by. Desuden udvalgte man ved lodtrækning en tiendedel af folket i byerne ude omkring i Juda og i Benjamins land og flyttede dem til Jerusalem. 2Endvidere opfordrede man alle, der ønskede det, til at flytte ind til byen.

3Her følger navnene på de slægtsoverhoveder, der boede enten i Jerusalem eller rundt omkring i Judas byer, hvad enten de hørte til præsterne, levitterne, tempeltjenerne, efterkommerne af Salomons tjenere, eller de almindelige israelitter.

4I Jerusalem boede følgende slægter:

Fra Judas stamme: Ataja, søn af Uzzija, søn af Zekarja, søn af Amarja, søn af Shefatja, søn af Mahalalel, efterkommer af Peretz. 5Desuden Ma’aseja, søn af Baruk, søn af Kol-Hoze, søn af Hazaja, søn af Adaja, søn af Jojarib, søn af Zekarja fra Shilo. 6Af Peretz’ efterkommere boede der 468 modige mænd i Jerusalem.

7Fra Benjamins stamme: Sallu, søn af Meshullam, søn af Joed, søn af Pedaja, søn af Kolaja, søn af Ma’aseja, søn af Itiel, søn af Jeshaja. 8Ud over Sallu var der Gabbaj og Sallaj. I alt bosatte 928 benjaminitter sig i Jerusalem 9under ledelse af Joel, søn af Zikri, og Juda, søn af Hassenua, som var den næstøverste administrative leder i Jerusalem.

10-11Følgende præstefamilier vendte tilbage: Jedaja, søn af Jojarib, Jakin og Seraja,11,10-11 Sandsynligvis er „Seraja” den samme som „Azarja”, men det kan også være far og søn. Se 1.Krøn. 9,10-11. som var den ledende præst ved Guds hus. Han var søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Zadok, søn af Merajot, søn af Ahitub. 12-14I alt var der 822 præster, som gjorde tjeneste i templet under ledelse af disse mænd, og desuden 242 præster under ledelse af Adaja, søn af Jeroham, søn af Pelalja, søn af Amtzi, søn af Zekarja, søn af Pashhur, søn af Malkija. Endvidere var der 128 præster under ledelse af Amassaj, søn af Azarel, søn af Ahzaj, søn af Meshillemot, søn af Immer. Den øverste leder blandt disse præster var Zabdiel, søn af Haggedolim.

15-17Blandt de hjemvendte levitter var: Shemaja, søn af Hasshub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, søn af Bunni. Foruden Shemaja var der Shabbetaj og Jozabad, der havde ansvaret for arbejdet i tempelgården, og Mattanja, søn af Mika, søn af Zabdi og efterkommer af Asaf. Det var ham, der satte gudstjenesten i gang med lovsang og bøn. Endelig var der Mattanjas medhjælpere Bakbukja og Abda; sidstnævnte var søn af Shammua, søn af Galal og efterkommer af Jedutun. 18I alt boede der 284 levitter i Jerusalem, den hellige by.

19Desuden var der 172 tempelvagter under ledelse af Akkub og Talmon. 20De øvrige præster og levitter og resten af folket boede på deres fædrenejord ude omkring i Juda, 21men tempeltjenerne, hvis ledere var Ziha og Gishpa, boede alle på Ofelhøjen.

22Lederen for de levitter, der gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, var Uzzi, søn af Bani, søn af Hashabja. Han nedstammede fra Asaf, tempelsangernes stamfar. Blandt Uzzis kendte forfædre var der Mattanja og Mika. 23Tempelsangernes daglige virke var reguleret ifølge den kongelige forordning fra Davids tid.

24Petaja, søn af Meshezabel fra Zerachs slægt af Judas stamme, var perserkongens repræsentant i alle civile sager.

25-30Resten af judæerne boede rundt omkring i følgende byer med tilhørende marker og landsbyer i Judas land: Kirjat-Arba, Dibon, Jekabze’el, Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Be’ersheba, Ziklag, Mekona, En-Rimmon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adullam, Lakish og Azeka. Folket spredte sig fra Be’ersheba i syd til Hinnoms dal mod nord.

31-35Resten af benjaminitterne boede i følgende byer med tilhørende landsbyer i Benjamins land: Geba, Mikmas, Ajja, Betel, Anatot, Nob, Ananja, Hatzor, Rama, Gittajim, Hadid, Zeboim, Neballat, Lod og Ono i dalen, hvor kunsthåndværkerne har hjemme. 36I Benjamins land boede desuden en gruppe levitter, som var flyttet dertil fra Juda.

Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 11:1-36

Ang mga Lumulupyo sa Jerusalem

1Niadtong panahona, ang mga pangulo sa katawhan sa Israel didto magpuyo sa Jerusalem. Nagripa ang katawhan aron nga sa matag napulo ka pamilya may usa ka pamilya nga mopuyo sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad, samtang ang uban magpabilin sa ilang lungsod. 2Gidayeg sa mga tawo ang tanang nagboluntaryo nga mopuyo sa Jerusalem.

3-4Ang ubang mga Israelinhon, apil ang mga pari, mga Levita, mga sulugoon sa templo, ug ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, nagpabilin sa ilang kaugalingong mga yuta nga anaa sa nagkalain-laing mga lungsod sa Juda. Ang ubang mga katawhan sa Juda ug Benjamin nagpuyo sa Jerusalem.

Mao kini ang mga pangulo sa mga probinsya sa Juda ug Benjamin nga nagpuyo sa Jerusalem:

Gikan sa tribo ni Juda:

Si Ataya nga anak ni Uzia (si Uzia anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Amaria; si Amaria anak ni Shefatia; ug si Shefatia anak ni Mahalalel nga gikan sa kaliwat ni Perez);

5Si Maasea nga anak ni Baruc (si Baruc anak ni Col Hoze; si Col Hoze anak ni Hazaya; si Hazaya anak ni Adaya; si Adaya anak ni Joyarib; ug si Joyarib anak ni Zacarias nga gikan sa kaliwat ni Shela).

6(Sa mga kaliwat ni Perez, 468 ka maisog nga mga lalaki ang nagpuyo sa Jerusalem.)

7Gikan sa tribo ni Benjamin:

Si Salu nga anak ni Meshulam (si Meshulam anak ni Joed; si Joed anak ni Pedaya; si Pedaya anak ni Kolaya; si Kolaya anak ni Maasea; si Maasea anak ni Itiel; ug si Itiel anak ni Jeshaya); 8ang misunod kang Salu mao sila si Gabai ug Salai. Ang gidaghanon sa mga Benjaminhon 928 tanan.

9Si Joel nga anak ni Zicri mao ang ilang labawng pangulo, ug si Juda nga anak ni Hasenua mao ang ikaduhang pangulo.

10Gikan sa mga pari:

Si Jedaya nga anak ni Joyarib, si Jakin, 11ug si Seraya nga anak ni Hilkia (si Hilkia anak ni Meshulam; si Meshulam anak ni Zadok; si Zadok anak ni Merayot; ug si Merayot anak ni Ahitub nga tigdumala sa templo sa Dios); 12uban usab ang 822 ka mga kauban nila nga nagatrabaho sa templo;

Si Adaya nga anak ni Jeroham (si Jeroham anak ni Pelalia; si Pelalia anak ni Amzi; si Amzi anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Pashur; si Pashur anak ni Malkia); 13ang mga katabang ni Adaya nga 242 ka mga lalaki nga mga pangulo sa mga pamilya;

Si Amasai nga anak ni Azarel (si Azarel anak ni Azai; si Azai anak ni Meshilemot; ug si Meshilemot anak ni Imer); 14ang mga kauban ni Amasai nga 128 ka maisog nga mga lalaki.

Ang ilang labawng pangulo mao si Zabdiel nga anak ni Hagedolim.

15Gikan sa mga Levita:

Si Shemaya nga anak ni Hashub (si Hashub anak ni Azrikam; si Azrikam anak ni Hashabia; ug si Hashabia anak ni Buni);

16Si Shabetai ug si Jozabad nga duha sa mga pangulo sa mga Levita. Sila ang gitugyanan sa pagdumala sa mga buluhaton sa gawas sa templo;

17Si Matania nga anak ni Micas (si Micas anak ni Zabdi, ug si Zabdi anak ni Asaf). Si Matania mao ang nangulo sa mga mag-aawit sa pag-awit sa pag-ampo sa pagpasalamat;

Si Bakbukia nga katabang ni Matania;

Si Abda nga anak ni Shamua (si Shamua anak ni Galal, ug si Galal anak ni Jedutun).

18Mikabat ug 284 tanan ka mga Levita ang nagpuyo sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad.

19Gikan sa mga guwardya sa mga pultahan sa templo:

Si Akub ug si Talmon, ug ang ilang mga kauban nga guwardya nga 172 ka mga lalaki.

20Ang uban nga mga Israelinhon, apil ang mga pari ug ang mga Levita, nagpuyo sa ilang napanunod nga mga yuta sa nagkalain-laing mga lungsod sa Juda. 21Apan ang mga sulugoon sa templo nga gipangulohan ni Ziha ug ni Gishpa didto magpuyo sa bungtod sa Ofel.

22Ang labawng pangulo sa mga Levita sa Jerusalem mao si Uzi nga anak ni Bani. (Si Bani anak ni Hashabia; si Hashabia anak ni Matania; ug si Matania anak ni Mica.) Si Uzi usa sa mga kaliwat ni Asaf nga mga mag-aawit sa templo sa Dios. 23Naggikan sa hari ang mando alang sa ilang mga buluhaton kada adlaw.

24Si Petahia nga anak ni Meshezabel, nga usa sa mga kaliwat ni Zera nga anak ni Juda, mao ang tinugyanan sa hari sa Persia sa mga butang nga may kalabotan sa mga katawhan sa Israel.

25Ang ubang mga katawhan sa Juda nagpuyo sa mga lungsod nga duol sa ilang mga uma. Ang uban kanila nagpuyo sa Kiriat Arba, Dibon, Jekabzeel, ug sa mga baryo sa palibot niini nga mga lungsod. 26Ang uban didto mamuyo sa Jeshua, Molada, Bet Pelet, 27Hazar Shual, Beersheba, ug sa mga baryo sa palibot niini. 28Aduna usab kanilay nagpuyo sa Ziklag, sa Mecona, ug sa mga baryo sa palibot niini, 29sa En Rimon, Zora, Jarmut, 30Zanoa, Adulam, ug sa mga baryo sa palibot niini nga mga lungsod. Ang uban pa gayod didto mamuyo sa Lakish ug sa mga uma nga atua didto, ug sa Azeka ug sa mga baryo sa palibot niini. Busa nagpuyo ang katawhan sa Juda sa mga dapit nga sakop sa Beersheba hangtod sa Kapatagan sa Hinom.

31Ang mga katawhan sa Benjamin namuyo sa Geba, Mikmas, Aya, Betel, ug sa mga baryo sa palibot niini, 32sa Anatot, Nob, Ananias, 33Hazor, Rama, Gitaim, 34Hadid, Zeboyim, Nebalat, 35-36Lod, Ono, ug sa Kapatagan sa mga Trabahante. Ang ubang mga Levita nga nagpuyo sa Juda gipapuyo uban sa mga katawhan sa Benjamin.