Bibelen på hverdagsdansk

Ezras Bog 8:1-36

Familierne, der følger med Ezra til Jerusalem

1Her er listen over de familieoverhoveder, som sammen med deres familier fulgte med mig fra Babylonien på Artaxerxes’ tid:

2-14Fra Pinehas’ slægt: Gershom. Fra Itamars slægt: Daniel. Fra Davids slægt: Hattush, en efterkommer af Shekanja. Fra Parosh’ slægt: Zekarja samt 150 andre mænd. Fra Pahat-Moabs slægt: Eljoenaj, søn af Zerahja, samt 200 andre mænd. Fra Zattus slægt: Shekanja, søn af Jahaziel, samt 300 andre mænd. Fra Adins slægt: Ebed, søn af Jonatan, samt 50 andre mænd. Fra Elams slægt: Jeshaja, søn af Atalja, samt 70 andre mænd. Fra Shefatjas slægt: Zebadja, søn af Mikael, samt 80 andre mænd. Fra Joabs slægt: Obadja, søn af Jehiel, samt 218 andre mænd. Fra Banis slægt: Shelomit, søn af Josifja, samt 160 andre mænd. Fra Bebajs slægt: Zekarja, søn af Bebaj, samt 28 andre mænd. Fra Azgads slægt: Johanan, søn af Hakkatan, samt 110 andre mænd. Fra Adonikams slægt: Elifelet, Jeiel, Shemaja og 60 andre mænd, som kom senere. Fra Bigvajs slægt: Utaj og Zabud samt 70 andre mænd.

Forberedelserne til rejsen

15Før vi tog af sted, havde jeg samlet alle disse mennesker ved Ahavaflodens udløb. I tre dage lå vi i lejr, mens jeg gennemgik navnelisterne over de folk, som var ankommet. Jeg fandt adskillige præster imellem dem, men ikke en eneste levit. 16Derfor sammenkaldte jeg nogle af lederne, Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zekarja og Meshullam, samt lærerne Jojarib og Elnatan. 17Jeg sendte dem til levitternes leder Iddo i byen Kasifja for at anmode ham og hans klansfæller om at sende os medarbejdere til Guds tempel i Jerusalem. 18Og Gud var med os, så levitterne sendte os en fremragende mand ved navn Sherebja og sammen med ham 18 af hans sønner og brødre. Han var efterkommer af Mahli, der var søn af Levi, som var søn af Jakob. 19Desuden sendte de Hashabja og Jeshaja af Meraris slægt sammen med 20 af deres sønner og brødre. 20Derudover kom der 220 tempeltjenere, som af kong David havde fået til opgave at hjælpe levitterne. Alle 220 mand blev opført på listen med navns nævnelse.

21Mens vi opholdt os ved Ahavafloden, udråbte jeg en faste, så vi på den måde kunne ydmyge os for Gud og bede om en vellykket rejse og om beskyttelse over os selv, vores børn og vores ejendele. 22Jeg brød mig nemlig ikke om at bede kongen om soldater og ryttere til at hjælpe os mod fjenderne undervejs. Vi havde jo netop sagt til kongen: „Vores Gud beskytter alle dem, som tilbeder ham. Men ulykke rammer dem, som vender sig fra ham.” 23Altså fastede vi og bønfaldt Gud om at være med os. Og det var han.

24Jeg indsatte derefter 12 af præsterne som ledere, og desuden indsatte jeg Sherebja, Hashabja og ti andre som ledere af levitterne. 25Dem overlod jeg så ansvaret for sølvet, guldet, fadene, skålene og de øvrige ting, som kongen og hans embedsmænd samt Israels folk havde skænket til Guds hus. 26Da jeg overdrog dem disse værdier, vejede jeg guldet og sølvet og fandt, at der var 22 tons sølv og 3,4 tons guld, samt sølvgenstande med en totalvægt på 3,4 tons, 2720 guldbægre til en værdi af 1000 guldmønter og to smukke bronzeskåle så fine og værdifulde, som var de af guld. 28De førnævnte mænd indviede jeg til Herren tillige med skattene, de havde ansvar for, pengene og alt tempeludstyret, der var blevet givet som frivillige ofre til Herren, vores fædres Gud.

29„Pas godt på alle disse ting,” sagde jeg til dem, „for I har ansvaret for dem, indtil de bliver vejet igen i Herrens hus i Jerusalem og kvitteret for af præsterne, levitterne og folkets ledere.” 30Præsterne og levitterne overtog så ansvaret for at bringe pengene og udstyret til Guds hus i Jerusalem.

31Den 12. dag i den første måned var vi klar til at bryde op fra vores lejr ved Ahava for at rejse til Jerusalem. Og Gud beskyttede os imod fjender og banditter undervejs. 32Da vi var ankommet til Jerusalem i god behold, hvilede vi ud de første tre dage. 33På fjerdedagen efter ankomsten blev guldet, sølvet og tempeludstyret vejet i templet og overdraget til Meremot, søn af præsten Urija. Han blev assisteret af Eleazar, søn af Pinehas, samt levitterne Jozabad, søn af Jeshua, og Noadja, søn af Binnuj. 34Alting blev optalt, vejet og checket af efter listen, og den samlede vægt blev udregnet og nedskrevet.

35Efter at det var gjort, ofrede alle de hjemvendte judæere brændofre til Israels Gud: 12 tyre for hele Israel, 96 væddere og 77 lam. Som et særligt syndoffer ofrede man 12 gedebukke. 36Den kongelige befaling blev overdraget til guvernørerne og de højtstående embedsmænd i området vest for Eufratfloden, og fra da af gav de deres støtte til folket og til Guds hus.

New International Version – UK

Ezra 8:1-36

List of the family heads returning with Ezra

1These are the family heads and those registered with them who came up with me from Babylon during the reign of King Artaxerxes:

2of the descendants of Phinehas:

Gershom;

of the descendants of Ithamar:

Daniel;

of the descendants of David:

Hattush 3of the descendants of Shekaniah;

of the descendants of Parosh:

Zechariah, and with him were registered 150 men;

4of the descendants of Pahath-Moab:

Eliehoenai son of Zerahiah, and with him 200 men;

5of the descendants of Zattu:8:5 Some Septuagint manuscripts (also 1 Esdras 8:32); Hebrew does not have Zattu.

Shekaniah son of Jahaziel, and with him 300 men;

6of the descendants of Adin:

Ebed son of Jonathan, and with him 50 men;

7of the descendants of Elam:

Jeshaiah son of Athaliah, and with him 70 men;

8of the descendants of Shephatiah:

Zebadiah son of Michael, and with him 80 men;

9of the descendants of Joab:

Obadiah son of Jehiel, and with him 218 men;

10of the descendants of Bani:8:10 Some Septuagint manuscripts (also 1 Esdras 8:36); Hebrew does not have Bani.

Shelomith son of Josiphiah, and with him 160 men;

11of the descendants of Bebai:

Zechariah son of Bebai, and with him 28 men;

12of the descendants of Azgad:

Johanan son of Hakkatan, and with him 110 men;

13of the descendants of Adonikam:

the last ones, whose names were Eliphelet, Jeuel and Shemaiah, and with them 60 men;

14of the descendants of Bigvai:

Uthai and Zakkur, and with them 70 men.

The return to Jerusalem

15I assembled them at the canal that flows towards Ahava, and we camped there three days. When I checked among the people and the priests, I found no Levites there. 16So I summoned Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zechariah and Meshullam, who were leaders, and Joiarib and Elnathan, who were men of learning, 17and I ordered them to go to Iddo, the leader in Kasiphia. I told them what to say to Iddo and his fellow Levites, the temple servants in Kasiphia, so that they might bring attendants to us for the house of our God. 18Because the gracious hand of our God was on us, they brought us Sherebiah, a capable man, from the descendants of Mahli son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah’s sons and brothers, 18 in all; 19and Hashabiah, together with Jeshaiah from the descendants of Merari, and his brothers and nephews, 20 men in all. 20They also brought 220 of the temple servants – a body that David and the officials had established to assist the Levites. All were registered by name.

21There, by the Ahava Canal, I proclaimed a fast, so that we might humble ourselves before our God and ask him for a safe journey for us and our children, with all our possessions. 22I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, ‘The gracious hand of our God is on everyone who looks to him, but his great anger is against all who forsake him.’ 23So we fasted and petitioned our God about this, and he answered our prayer.

24Then I set apart twelve of the leading priests, namely, Sherebiah, Hashabiah and ten of their brothers, 25and I weighed out to them the offering of silver and gold and the articles that the king, his advisors, his officials and all Israel present there had donated for the house of our God. 26I weighed out to them 650 talents8:26 That is, about 22 metric tons of silver, silver articles weighing 100 talents,8:26 That is, about 3.4 metric tons 100 talents8:26 That is, about 3.4 metric tons of gold, 2720 bowls of gold valued at 1,000 darics,8:27 That is, about 8.4 kilograms and two fine articles of polished bronze, as precious as gold.

28I said to them, ‘You as well as these articles are consecrated to the Lord. The silver and gold are a freewill offering to the Lord, the God of your ancestors. 29Guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel.’ 30Then the priests and Levites received the silver and gold and sacred articles that had been weighed out to be taken to the house of our God in Jerusalem.

31On the twelfth day of the first month we set out from the Ahava Canal to go to Jerusalem. The hand of our God was on us, and he protected us from enemies and bandits along the way. 32So we arrived in Jerusalem, where we rested three days.

33On the fourth day, in the house of our God, we weighed out the silver and gold and the sacred articles into the hands of Meremoth son of Uriah, the priest. Eleazar son of Phinehas was with him, and so were the Levites Jozabad son of Jeshua and Noadiah son of Binnui. 34Everything was accounted for by number and weight, and the entire weight was recorded at that time.

35Then the exiles who had returned from captivity sacrificed burnt offerings to the God of Israel: twelve bulls for all Israel, ninety-six rams, seventy-seven male lambs and, as a sin offering,8:35 Or purification offering twelve male goats. All this was a burnt offering to the Lord. 36They also delivered the king’s orders to the royal satraps and to the governors of Trans-Euphrates, who then gave assistance to the people and to the house of God.