Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 48

Landet fordeles mellem stammerne

1Det følgende er en fortegnelse over alle stammerne og det område, de hver især får tildelt:

Dans stamme: Fra det nordvestlige hjørne ved Middelhavet ind til Hetlon; derfra til Lebo-Hamat og videre til Hatzar-Enon på grænsen mellem Damaskus i syd og Hamat i nord. Det er en strimmel tværs over landet fra øst til vest. Ashers område ligger syd for Dans med de samme grænser mod øst og vest. Naftalis område ligger syd for Ashers med de samme grænser mod øst og vest. Manasses område ligger syd for Naftalis med de samme grænser mod øst og vest. 5-7 Syd for Manasses område ligger Efraims, og derefter følger Rubens og Judas områder, alle med de samme grænser mod øst og vest.

Syd for Judas område ligger det landområde, som er til Herren, kongen og præsterne. Det har samme grænser mod øst og vest som stammeområderne, og er 12,5 km bredt. Templet skal placeres midt i præsternes jordstykke, der er 12,5 km langt og 5 km bredt.

10 Rundt omkring templet får præsterne tildelt et jordstykke, der er 12,5 km langt på den nordlige og sydlige side af templet og 5 km bredt på den østlige og vestlige side. 11 De præster, der her er tale om, er Zadoks efterkommere, der ikke lod sig lokke til synd sådan som Israels folk og resten af Levis stamme. 12-13 Det skal være deres særlige arvelod af den hellige jord, når landet fordeles mellem stammerne. Ved siden af præsternes jord skal der være et jordstykke til de øvrige levitter. Det skal være 12,5 km langt og 5 km bredt. 14 Intet af den hellige jord må udstykkes til andre ved salg eller bytte, for den tilhører Herren.

15 Et jordstykke 12,5 km langt og 2,5 km bredt syd for den hellige jord skal tilhøre byen og bruges til boliger og græsgange, og byen skal ligge i midten. 16 Byen skal være 2,25 km på alle fire sider. 17 Uden om byen skal der afsættes en strimmel på 125 m til græsgang. 18 Den øvrige jord, de 5 km, som ligger vest for byen, og de 5 km, som ligger øst for byen langs den hellige jord, skal opdyrkes og brødføde byens befolkning. 19 Folk fra alle Israels stammer skal bo i byen og opdyrke jorden.

20 Den hellige jord og jorden til byen med tilstødende marker udgør tilsammen et kvadrat, der måler 12,5 km på hver led. 21-22 Jorden på vestsiden og østsiden af dette kvadrat, helt ud til landets grænser mod vest og øst, tilhører regenten, således at den hellige jord og byzonen ligger i midten. Det grænser til Judas område mod nord og til Benjamins område mod syd.

23 Syd for Herrens område ligger altså Benjamins område, og det strækker sig tværs over hele landet fra øst til vest. 24 Syd for Benjamins område ligger Simeons, som også strækker sig tværs over landet. 25-28 Derefter følger Issakars, Zebulons og Gads områder, der også strækker sig tværs over landet. Gads sydgrænse går fra Tamar i øst ned mod kilderne ved Meribat-Kadesh og følger derefter bækken, der danner grænse til Egypten, ud til Middelhavet. 29 Det er de jordlodder, som stammerne får i arv og eje, siger Gud Herren.

30-31 Hver af byens porte skal opkaldes efter en af Israels stammer. I den 2,25 km lange nordmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Ruben, Juda og Levi. 32 I den 2,25 km lange østmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Josef, Benjamin og Dan. 33 I den 2,25 km lange sydmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Simeon, Issakar og Zebulon. 34 Og i den 2,25 km lange vestmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Gad, Asher og Naftali.

35 Byens omkreds er 9 km, og byens navn skal herefter være ‚Herren er der’.”

Nya Levande Bibeln

Hesekiel 48

Landet delas mellan stammarna

1Här följer en lista på de områden som var och en av stammarna ska ha:Dans område sträcker sig från nordvästra gränsen vid Medelhavet över Hetlon till Hamat och sedan vidare till Hasar-Enon på gränsen mellan Damaskus i söder och Hamat i norr. Hela den sträckan, från den östra och till den västra gränsen, tillhör Dan.

Asers område ligger söder om Dans och har samma gräns i öster och väster.

Naftalis land ligger söder om Asers med samma gränslinjer i öster och väster.

Sedan kommer Manasse, söder om Naftali, med samma gränslinjer i öster och väster.

5-7 Näst därefter mot söder följer Efraim och sedan Ruben. Sedan följer Juda. Alla dessa har samma gränslinjer i öster och väster.

Söder om Juda ligger det område som är avskilt för templet. Det har samma gränslinjer i öster och väster som stammarnas områden med templet i mitten.

Detta område som tillhör Herren ska vara tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett.

10 Det landstycke som omger templet är tolv och en halv kilometer långt i öst-västlig riktning och fem kilometer brett, från norr till söder.

11 Det är avsett för de präster som är barn till Sadok och som var lydiga mot mig. De föll inte i synd när Israels folk och stora delar av Levi stam syndade.

12 Därför får de en särskild del när landet delas upp, nämligen den heligaste delen. Närmast söder om denna del ligger det område där leviterna ska bo.

13 Det ska vara av samma storlek och form som det första, tolv och en halv gånger fem kilometer.

14 Inget av dessa särskilda landområden får någonsin säljas, bytas bort eller brukas av andra, för de är heliga och tillhör Herren.

15 Landremsan söder om tempelområdet är för allmänt bruk - till bosättningar och betesmark och för en stad. Storleken på området är tolv och en halv kilometer gånger två och en halv kilometer.

16 Staden ska vara 2.250 meter i fyrkant.

17 De betesmarker som omger staden ska sträcka sig 125 meter i varje riktning.

18 Det som återstår av detta område, som gränsar till det heliga området, ska odlas för att ge mat till stadens arbetare.

19 Det ska vara öppet för alla som arbetar i staden, varifrån i Israel de än kommer.

20 Hela detta område, med den heliga marken inräknad, mäter tolv och en halv kilometer i vardera riktningen.

21-22 Landet på båda sidor om detta område, ända ut till Israels östra och västra gränser, ska tillhöra fursten. Det sträcker sig tolv och en halv kilometer mellan Judas område i norr och Benjamins i söder.

23 De övriga stammarna ska ha följande områden: Benjamins område sträcker sig över hela Israels land från den östra gränsen till den västra.

24 Söder om Benjamins område ligger Simeons, och det sträcker sig också till de östra och västra gränserna.

25 Därnäst kommer Isaskar med samma gränser och

26 därefter Sebulon.

27-28 Gad kommer sedan och har samma gränser i öster och väster som de övriga, medan dess södra gräns går från Tamar till källorna vid Meribat-Kades och sedan följer Egyptens bäck till Medelhavet.

29 Detta är de områden som kommer att tillfalla varje särskild stam, säger Herren Gud.

Stadsportarna i det nya Jerusalem

30-31 Jerusalem ska ha tolv portar, var och en uppkallad efter en av Israels stammar. Stadsmurens fyra sidor ska alla vara 2.250 meter långa. På norra sidan ska det finnas tre portar, en uppkallad efter Ruben, en efter Juda och en efter Levi.

32 På östra sidan ska portarna få namn efter Josef, Benjamin och Dan.

33 Den södra muren ska få portar efter Simeon, Isaskar och Sebulon,

34 och muren på västra sidan får sina portar uppkallade efter Gad, Aser och Naftali.

35 Hela stadens omkrets blir då nio kilometer, och namnet på staden ska för all framtid vara 'Herren är här!'