2. Samuelsbog 23 – BPH & NRT

Bibelen på hverdagsdansk

2. Samuelsbog 23:1-39

Davids sidste ord

1Det følgende er Davids sidste ord:

„Et budskab fra David, Isajs søn,

et budskab fra en, som Gud har gjort stor,

som Jakobs Gud har salvet til konge,

helten som Israel synger om.23,1 Eller: „elsket af Israels Stærke”. Oversættelsen er usikker.

2Herrens Ånd talte gennem mig,

hans ord lå på min tunge.

3Israels Gud talte,

Israels beskytter sagde til mig:

‚Den, der regerer retfærdigt,

den, der hersker i ærefrygt for Gud,

4stråler som morgenens lys,

skinner som solen fra en skyfri himmel,

som lysglimt i det våde græs,

der lokker urter frem af jorden.’

5Står min slægt ikke ret ind for Gud?

Har Gud ikke oprettet en evig pagt med mig?

En nøje beregnet og bevaret pagt.

Alt, hvad jeg har brug for til frelse,

mine behov og det, jeg længes efter,

dem får han til at spire frem.

6Men onde mennesker er som tjørne, der fejes bort,

ingen vil røre ved dem.

7Med en jernstang eller et spydskaft bliver de samlet i bunke;

bagefter brændes de op.”

Davids krigshelte

8Blandt Davids mægtige mænd var der tre store helte: Den største var takmonitten Josheb-Bashebet. Med sit spyd dræbte han engang 800 modstandere i ét slag.

9Den næste af de tre store var Elazar, en søn af ahohitten Dodo. Han var sammen med David, da de triumferede over filistrene i slaget ved Pas-Dammim. Den israelitiske hær flygtede, 10men Elazar holdt stand og huggede filistre ned, indtil hans hånd blev så stiv, at han ikke kunne slippe sværdskæftet. Den dag gav Herren ham en stor sejr, så da de andre mænd kom tilbage igen, var der ikke andet for dem at lave end at samle krigsbyttet.

11-12Den sidste af de tre store helte var Shamma, Ages søn af Harar-slægten. Engang, da filistrene angreb ham og hans mænd i en linsemark, flygtede alle mændene, men Shamma blev stående midt i marken og slog ene mand filistrene på flugt. Ved den lejlighed gav Gud ham en stor sejr.

13Foruden de tre store helte var der en større gruppe tapre krigere, som blev kaldt „De Tredive”. Engang i høsttiden kom tre af dem hen til David, som opholdt sig ved Adullams hule, mens filistrene havde slået lejr i Refaimdalen. 14David var i klippeborgen, mens en af filistrenes garnisoner havde besat Betlehem, som lå i nærheden. 15David var tørstig og sagde henkastet: „Det kunne være skønt med et krus vand fra brønden ved byporten hjemme i Betlehem!” 16Da sneg de tre mænd sig gennem filistrenes lejr, øste vand fra brønden ved byporten og bragte det til David. Men han kunne ikke få sig selv til at drikke det. I stedet hældte han det ud på jorden som et offer til Herren. 17„Gud forbyde, at jeg skulle drikke det!” udbrød han. „Det ville jo være som at drikke de tre mænds blod, der satte livet på spil for at hente det!” Derfor drak han det ikke. Det er blot ét eksempel på de tre heltes vovemod.

18-19Abishaj, Joabs bror, var anfører for „De Tredive”. Engang dræbte han 300 fjendtlige soldater med sit spyd. Det var på grund af sådanne heltegerninger, at „De Tredive” så op til ham som deres anfører, men han kom ikke på højde med de tre store helte.

20Benaja, Jojadas søn fra Kabtze’el, var en anden heltemodig kriger. Det var ham, der dræbte Ariels to sønner, kæmperne fra Moab. Det var også ham, der kravlede ned i en cisterne og dræbte en løve en dag, hvor det sneede. 21Ved en anden lejlighed gik han løs på en egyptisk kæmpe, der havde et enormt spyd. Benaja slog spyddet ud af hånden på ham med sin stok og dræbte ham med det. 22Det var den slags heltegerninger, som gjorde Benaja lige så berømt som de tre store helte, 23selv om han ikke regnedes blandt dem. Men „De Tredive” så op til ham, og David udnævnte ham til chef for sin livvagt.

24-39Her følger en liste over de heltemodige krigere, der blev kaldt „De Tredive”: Asael, Joabs bror; Elhanan, Dodos søn fra Betlehem; Shamma fra Harod; Elika fra Harod; Heletz fra Palti; Ira, Ikkesh’ søn fra Tekoa; Abiezer fra Anatot; Sibbekaj fra Husha; Zalmon fra Ahoa; Maharaj fra Netofa; Heled, Ba’anas søn fra Netofa; Ittaj, Ribajs søn fra Gibea i Benjamins land; Benaja fra Piraton; Hiddaj fra Ga’ash kløften; Abi-Albon fra Arba; Azmavet fra Bahurim; Eljahba fra Sha’albon; Jashens sønner; Jonatan, Shammas søn fra Harar; Ahiam, Sharars søn fra Harar; Elifelet, Ahasbajs søn fra Bet-Ma’aka; Eliam, Ahitofels søn fra Gilo; Hetzro fra Karmel; Pa’araj fra Arab; Jigal, Natans søn fra Zoba; Bani fra Gad; Zelek fra Ammon; Nahraj, Joabs våbendrager, fra Be’erot; Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; hittitten Urias. I alt 37 heltemodige mænd.

New Russian Translation

2 Царств 23:1-39

Последние слова Давида

1Вот последние слова Давида:

– Пророчество Давида, сына Иессея,

пророчество человека, вознесенного Всевышним23:1 Или: «который был поднят на высоту».,

человека, помазанного Богом Иакова,

и сладкоголосого певца Израиля:

2Дух Господень говорит через меня;

слово Его у меня на языке.

3Бог Израиля сказал,

скала Израиля изрек обо мне:

«Тот, кто правит людьми справедливо,

тот, кто правит в страхе Божьем,

4свету утра подобен,

солнцу подобен, встающему безоблачным утром,

сияющему после дождя,

которое растит траву из земли».

5Разве не таков дом мой у Бога?

Разве Он не заключил со мной вечный завет,

полностью устроенный и непреложный?

Разве не от Него все мое спасение

и все мои желания?

6Но все нечестивые23:6 Букв.: «Но беззаконие». подобны тернию,

которое отбрасывают прочь

и не берут руками.

7Всякий, кто касается терния,

вооружается железом или древком копья;

его сжигают там же, на месте.

Прославленные воины Давида

(1 Пар. 11:10-41)

8Вот имена воинов Давида:

Тахмонитянин Иошев-Башевет был главой троих23:8 Так в некоторых древних переводах; смысл этого места в еврейском тексте неясен.; он поднял свое копье23:8 Возможный текст (ср. 1 Пар. 11:11); смысл этого места в еврейском тексте неясен. на восемьсот человек, которых он убил в одной схватке.

9После него был Элеазар, сын Додо, внук Ахохи. Он был с Давидом, когда они насмешками вызывали на бой собравшихся для битвы филистимлян. 10Израильтяне вышли против них, и он проявил храбрость и разил филистимлян, пока его рука не устала и не прилипла к мечу. В тот день Господь одержал23:10 Или: «даровал»; также в ст. 12. великую победу. Только после битвы воины вернулись к Элеазару, но лишь для того, чтобы обирать убитых.

11После него был Шамма, сын араритянина Аге. Когда филистимляне собрались в Лехи23:11 В Лехи – или: «для битвы там»., где было поле, засеянное чечевицей, воины Израиля бежали от них. 12Но Шамма встал посредине поля. Он защитил его и перебил филистимлян, и Господь одержал великую победу.

13К началу жатвы трое из тридцати вождей пришли к Давиду в пещеру Адуллам, когда отряд филистимлян стоял лагерем в долине Рефаим. 14Давид тогда был в укреплении, а войска филистимлян в Вифлееме. 15Давида томила жажда, и он сказал:

– О, если бы кто-нибудь принес мне попить из колодца у вифлеемских ворот!

16Тогда те трое воинов пробились через филистимский лагерь, зачерпнули воды из колодца у вифлеемских ворот и принесли Давиду. Но он отказался пить и вылил воду как приношение Господу.

17– Сохрани меня, Господи, сделать это! – сказал он. – Разве я стану пить кровь людей, которые рисковали своей жизнью?!

И он не стал пить. Такие подвиги совершили трое этих воинов.

18Брат Иоава, Авишай, сын Саруи, был главой троих23:18 Так в большинстве рукописей еврейского текста (ср. также 1 Пар. 11:20); в двух рукописях еврейского текста и в одном из древних переводов: «тридцати».. Он с копьем сражался против трехсот человек, перебил их всех и прославился наравне с теми тремя. 19Он был самым знаменитым из тридцати23:19 Так в одном из древних переводов (ср. также 1 Пар. 11:25); в еврейском тексте: «Был ли он самым прославленным из троих?» и стал их вождем, но сам не равнялся с теми тремя.

20Беная, сын Иодая, был доблестным воином23:20 Или: «был сыном Иш-Хая». из Кавцеила, совершившим великие подвиги. Он сразил двух сильнейших воинов23:20 Значение евр. слова «ариэль», стоящего в тексте оригинала, неизвестно; возможный вариант текста предлагает один из древних переводов: «двух сыновей Ариэля из Моава». из Моава. Еще он спустился в ров в снежный день и убил там льва. 21Он также сразил огромного23:21 Или: «статного». египтянина. У египтянина в руке было копье, а Беная вышел против него с палкой. Он вырвал копье из руки египтянина и убил его этим же копьем. 22Таковы были подвиги Бенаи, сына Иодая. Он прославился наравне с теми тремя. 23Он был знаменит среди тридцати, но славой с теми тремя не равнялся. Давид поставил его начальником своей стражи.

24Среди тридцати были:

Асаил, брат Иоава,

Элханан, сын Додо из Вифлеема,

25хародитянин Шамма,

хародитянин Элика,

26палтитянин Хелец,

Ира, сын Иккеша из Текоа,

27Авиезер из Анатота,

хушатянин Мебуннай23:27 Так в еврейском тексте; в некоторых рукописях одного из древних переводов (ср. также 1 Пар. 11:29): «Сивхай».,

28ахохитянин Цалмон,

нетофитянин Магарай,

29Хелев23:29 В 1 Пар. 11:30: «Хелед»., сын нетофитянина Бааны,

Иттай, сын Рибая, из Гивы, что в земле Вениамина,

30пирафонянин Беная,

Иддай23:30 В 1 Пар. 11:32: «Хурай». из Нахле-Гааша23:30 Или: «с рек Гааша».,

31арбатитянин Ави-Албон,

бархюмитянин Азмавет,

32шаалбонитянин Элияхба,

сыновья Иашена,

Ионафан, 33сын23:33 Так в некоторых рукописях одного из древних переводов (ср. также 1 Пар. 11:34); в нормативном еврейском тексте слова «сын» нет. араритянина Шаммы,

Ахиам, сын араритянина Шарара23:33 Так в еврейском тексте; в некоторых рукописях одного из древних переводов (ср. также 1 Пар. 11:35): «Сахар».,

34Элифелет, сын Ахасбая из Маахи,

Элиам, сын гилонитянина Ахитофела,

35Хецрай из Кармила,

арбитянин Паарай,

36Игал, сын Нафана из Цовы,

гадитянин Бани,

37аммонитянин Целек,

Нахарай из Беэрота, оруженосец Иоава, сына Саруи,

38итриянин Ира,

итриянин Гарев,

39и хетт Урия.

Всего их было тридцать семь23:8-39 Списки имен здесь и в 1 Пар. 11 не вполне совпадают. Большая часть различий объясняется разным написанием одних и тех же имен. В других случаях, это действительно могли быть разные люди. Вероятно, когда одни воины погибали, на их место вставали другие, так что число 30 оставалось постоянным. Это и может быть одним из объяснений итогового числа 37..