Bibelen på hverdagsdansk

2 Korinterne 8

Om at hjælpe de nødlidende

1Venner, jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan Guds nåde er kommet til udtryk i menighederne i Makedonien. Midt i deres mange trængsler har de oplevet en overvældende glæde, og midt i deres dybe fattigdom har de vist en utrolig hengivenhed, for de gav ikke bare, hvad de havde råd til, men de gav meget mere, kan jeg godt fortælle jer. Og de gjorde det helt af egen fri vilje. De bad os indtrængende om at tage imod deres pengegave, så de kunne få lov at være med til at hjælpe de nødlidende kristne i Jerusalem. De gav langt mere, end vi havde kunnet forestille os. Fordi de vidste, det var Guds vilje, gav de sig selv helhjertet, først og fremmest til Herren og derefter til os.

Derfor har vi bedt Titus om at rejse ned til jer og færdiggøre den indsamling, som han tidligere satte i gang hos jer. Ligesom I har overflod på så mange måder, stor tro, mange forkyndere, megen kundskab, stor begejstring og stor kærlighed til os, så vis jer også rige nu, hvor det gælder om at bidrage til denne kærlighedsgave.

Det er ikke nogen ordre, jeg kommer med. Men da andre har vist stor iver efter at være med i indsamlingen, vil jeg gerne se, hvor ægte jeres kærlighed er på det her område. Tænk på, hvordan vores Herre, Jesus Kristus, viste sin kærlighed og nåde. Han var rig, men blev fattig for jeres skyld, for at I ved hans fattigdom kunne blive rige.

10 Jeg mener, det vil være godt for jer at gøre det færdigt, som I begyndte på for et år siden. Det var jo jer, der tog initiativet til at begynde en indsamling. 11 Gør den nu færdig med samme iver, som I havde i begyndelsen. Giv hvad I kan! 12 Hvis I giver af et villigt sind, er det ikke så vigtigt, hvor meget I har at give af. Gud vil, at I skal give af det, I har—ikke af det, I ikke har. 13 Det er jo ikke meningen, at I skal lide nød for at andre kan nyde. Det er et spørgsmål om at dele ligeligt. 14 I har rigeligt i øjeblikket og kan hjælpe de andre. En anden gang, når I har brug for hjælp, kan de hjælpe jer. På den måde bliver goderne ligeligt fordelt. 15 Husk på, hvad Skriften siger: „De, der samlede meget, fik ikke for meget. Og de, der samlede mindre, fik ikke for lidt.”[a]

Titus og hans rejseledsagere

16 Jeg takker Gud, fordi han har givet Titus samme inderlige omsorg for jer, som jeg selv har. 17 Han var fyr og flamme, så snart jeg foreslog ham at rejse ned til jer. Han længes nemlig efter at møde jer igen. 18 Sammen med ham sender vi en anden kristen medarbejder, som er anerkendt i alle menighederne på grund af sit arbejde med at forkynde det glædelige budskab. 19 Desuden er han af menighederne blevet udpeget til at rejse sammen med os, så længe vi er i gang med denne pengeindsamling. Herren vil blive æret gennem indsamlingen, og den viser vores iver efter at hjælpe hinanden. 20 Ved at rejse sammen kan vi undgå, at nogen vil mistænke os for at misbruge det store beløb, som er blevet os betroet. 21 Det er vigtigt for os at gøre det, der er ros værd—ikke kun i Guds øjne, men også i menneskers.

22 Sammen med de to sender vi endnu en af vores medarbejdere, som mange gange har vist sin iver efter at tjene Herren. Nu er han ivrig efter at komme af sted, og han har stor tillid til jer efter det, jeg har fortalt om jer. 23 Titus er jo min assistent, som også vil være til hjælp for jer, og de to andre er udsendt fra menighederne og gør Kristus ære.

Giv rigeligt og på grund af kærlighed

24 Når de tre udsendinge kommer til jer, så vis jeres kærlighed i praksis og bevis, at vi havde ret, da vi roste jer over for dem i menighedernes påhør.

Footnotes

  1. 8,15 2.Mos. 16,18.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 8

Mana llaquishpalla cuchun yuyachishcami

1Shinallataj huauqui, panicuna, Macedoniapi tiyaj crij tandanacushcacunata Taita Dios c'uyashpalla, paicunaman achca allicunata cushcata yachaj chayapaichij. Paicunaca, p'iñajcuna yallitaj llaquichicujpipish, jatunta cushicurcallacunami. Imata mana charishpapish, mana llaquishpa, achcata curcallacunami. Cui tucushcatapish yalli yallihuanmi, cushi shunguhuan curcacuna. Chaitaca, ñuca quiquin ricushcamantami huillacuni. Paicunaca, cutin cutinmari, “Diospajlla cajcunamanca, ñucanchijpish cushun nipanchijca” nicurcacuna. Chashna nicujllapimi, paicunapish cuchun saquircanchij. Manamari ñucanchij yuyacushca shinalla curcacunachu, ashtahuanpish yallitamari curcacuna. Paicunaca, Taita Diospaj munaita pajtachingapajmi, puntaca paicuna quiquintaj Apunchij Jesusman curircacuna, chai q'uipaca ñucanchijmanpishmi curircacuna. Chaimantami Titotaca, cancunapurapi pai callarishcataca, cancuna jatun c'uyaihuan cushcata tandachigrichun mingarcanchij. Cancunaca, tucuipimari yallirishcanguichij. Crinapi, sumajta rimanapi, yachaipi, alli yuyaiyuj canapi, imatapish mana q'uillashpa ruranapi, ñucanchijta c'uyanapipish, yallirishcanguichijmi. Cunanpish c'uyaihuan cunataca, yalli yallihuan cupaichijlla.

Mana mandacunichu. Ashtahuanpish shujtajcunata c'uyashpa, cancunapish tucui shunguhuan cujta ricungaraicullami chashna nini. Mana c'uyaipajcunata ñucanchij Apu Jesucristo c'uyaj cashcataca, cancunallataj yachanguichijmi. Paica achcata charij cashpapish, cancunata c'uyashcamantami, imata mana charij, huajcha tucurca. Pai huajchayashcamantami, cancunaca achcata charijyarcanguichij.

10 Cancunapaj allipajllatajmi, caitaca yuyachishpa cashna cunani: Cancunaca sarun huatamanmi, cullquitaca tandachi callarircanguichij. Mana callarircanguichijllachu, ashtahuanpish tucui munaihuanmi cuna tucurcanguichij. 11 Cunanca cushicushpa chaita pajtachichijlla. Ña cushca caiman yuyacushcataca, cunantajca mashnata charishcamanta cuna tucushcatataj cupaichijlla. 12 Maijanpish shunguhuantaj imata cuna tucushpa cujpica, cushcatami Diosca chasquinga. Diosca, ima mana charishcataca mana mañanchu.

13 Caita nishpaca, cancuna cushcahuan shujtajcunalla sumajta causachun, cutin cancunaca ima illajlla, llaquilla causachunca, mana chashna ninichu. 14 Ashtahuanpish cunan paicuna ima illajlla cajpi, cancuna charishcamanta caraichij. Cutin paicunapish cancuna ima illajlla tucujpica, paicuna charishcacunamanta carangallacunami. Chashnami mana shujcunalla yalli charinguichij. 15 Chaipitajcarinpish Dios Quillcachishcapi: «Achcata tandajpish, mana puchuchircachu. Ashallata tandajpajpish, mana illaj chayarcachu» nishca shinatajmi canga.

Titotaca Corinto crijcunapajmanmi cachashca

16 Titomanpish ñucaman shinallataj, cancuna yuyailla cana shunguta cushcamanta, Taita Diostaca pagui ninimi. 17 Titotaca, cancunata ricugrichunmi cunarcani. Pai quiquinllataj ricugrina yuyaillahuantaj cashpami, cushicushpa cancunata ricuj shamucun.

18 Alli huillaita huillacushcamanta, tucui llajtacunapi crij tandanacushcacuna alli nishca huauquitapishmi, paihuan cachanchij. 19 Ashtahuancarin crij tandanacushcacunallatajmi, c'uyaihuan paicuna cushca cullquita ñucanchijhuan apachun, paita agllarcacuna. Servina yuyailla cashcata ricuchishpami, cancuna cushca chai cullquihuanca, Apunchij Jesús cushicunata ruranchij. 20 Cancuna mingashca, cai achca cullquimanta ama pipish yanga juchachichun nishpami, chashna purinchij. 21 Ñucanchijca, Mandaj Diospaj ñaupajpipish, gentecunapaj ñaupajpipish, ima juchachipaj shinataca, mana rurashun ninchijchu.

22 Shinallataj shujtaj huauquitapishmi, paicunahuan cachanchij. Paitapish tauca cutinmi, imatapish allita ruraj cashcata ricushcanchij. Cunancarin paica, cancunata ashtahuan alli rijsishcamantami, mana q'uillashpa servina tucushca. 23 Titocarin ñucallahuantaj cancunata servishpa purijmi. Caishuj huauquicunaca, ch'ican ch'ican crij tandanacushcacuna cachashca huillajcunami, Cristo cushicunata ruraj huauquicunami. 24 Chaimanta paicunamanca, tucui llajtacunapi caj crij tandanacushcacuna yachachun, c'uyashcata ricuchichij. Cancuna chashna rurajpimi, cancunata ‘Allicunami’ nishpa ñucanchij parlashcataca, mana pambapi shitanguichij.