Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 36:1-43

Esaus slægt

1Det følgende er Esaus historie, han som også blev kaldt Edom:

2Esau giftede sig med to kana’anæiske piger: Ada, en datter af hittitten Elon, og Oholibama, en datter af Ana og barnebarn af hivvitten Zibon. 3Han giftede sig også med sin kusine Basemat, en datter af Ishmael og søster til Nebajot. 4Esau og Ada fik en søn, der blev kaldt Elifaz. Esau og Basemat fik en søn, der blev kaldt Reuel. 5Esau og Oholibama fik tre sønner, der fik navnene Jeush, Jalam og Kora. Alle disse sønner blev født i Kana’ans land.

6Senere tog Esau sine koner, sine sønner, sine døtre, hele sin husstand og besætning og alt, hvad han havde samlet sig i Kana’ans land, og flyttede til et andet land af frygt for sin bror Jakob. 7Deres husdyr var jo også blevet alt for mange til, at de som fremmede kunne bo samme sted som de fastboende. Der var slet ikke græs nok. 8Esau slog sig derfor ned i Seirs bjergland.

9Her følger en liste over Esaus efterkommere, edomitterne, som bor i Seirs bjergland:

10-13Ada fødte som sagt Esau en søn, der fik navnet Elifaz, og han fik fem sønner: Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Elifaz havde også en kone, som hed Timna, og med hende fik han sønnen Amalek.

Esau og hans kone Basemat fik sønnen Reuel, og han fik fire sønner: Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

14Esaus kone Oholibama, en datter af Zibons søn Ana, fødte tre sønner: Jeush, Jalam og Kora.

15-16Esaus sønner og sønnesønner blev stamfædre for de forskellige stammer blandt Edoms folk. De stammer, der er kendt under navnene Teman, Omar, Zefo, Kenaz, Kora, Gatam og Amalek, nedstammer alle fra Elifaz, Esaus og Adas ældste søn.

17De stammer, der er kendt under navnene Nahat, Zerach, Shamma og Mizza, nedstammer alle fra Reuel, Esaus og Basemats søn.

18-19Desuden er der stammerne Jeush, Jalam og Kora, opkaldt efter de sønner, som Esau fik med sin kone Oholibama, Anas datter.

Edoms oprindelige indbyggere

20-21Her følger en liste med navnene på de stammer, som oprindeligt boede i Seirs land: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan. De er efterkommere af og har navn efter horitten Seirs sønner.

22Lotan, Seirs søn, havde følgende sønner: Hori og Hemam. Lotan havde også en søster ved navn Timna.

23Shobals sønner hed Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam.

24Zibons sønner hed Ajja og Ana. Det var Ana, som opdagede en varm kilde i ørkenen, dengang han vogtede sin fars æsler. 25Anas børn var sønnen Dishon og datteren Oholibama. 26Dishons sønner hed Hemdan, Eshban, Jitran og Keran.

27Etzers sønner hed Bilhan, Za’avan og Akan.

28Dishans sønner hed Utz og Aran.

29-30Horitternes stammer i Seirs land hed altså: Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer og Dishan.

De oprindelige konger i Seirs land

31-39Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn, fra byen Dinhaba. Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

40Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mibzar, 43Magdiel og Iram. Det område, som hver enkelt slægt boede i, overtog efterhånden slægtens navn.

Священное Писание

Начало 36:1-43

Потомки Есава

(1 Лет. 1:35-42)

1Вот родословие Есава (он же Эдом).

2Есав взял себе жён из Ханаана: Аду, дочь хетта Елона, Оливему, дочь Анаха и внучку хивея Цивеона, 3а также Басемафу, дочь Исмаила, сестру Навайота.

4Ада родила Есаву Елифаза, Басемафа родила Рагуила, 5Оливема родила Иеуша, Иалама и Кораха. Это сыновья Есава, рождённые ему в Ханаане.

6Есав взял своих жён, сыновей, дочерей и всех домашних, взял стада, и скот и всё имущество, которое он приобрёл в Ханаане, и перебрался в другую землю, на некоторое расстояние от своего брата Якуба, 7потому что у них было слишком много добра, чтобы им оставаться вместе. У них было столько скота, что земля, где они жили пришельцами, не могла прокормить их обоих. 8Так Есав (он же Эдом) поселился в нагорьях Сеира.

9Вот родословие Есава, отца эдомитян, жившего в нагорьях Сеира.

10Вот имена сыновей Есава:

Елифаз, сын Есава от его жены Ады, Рагуил, сын Есава от его жены Басемафы.

11Сыновья Елифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам и Кеназ.

12У сына Есава Елифаза была наложница по имени Тимна, которая родила ему Амалика. Это внуки жены Есава Ады.

13Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза. Это внуки жены Есава Басемафы.

14Сыновья Есава от его жены Оливемы, дочери Анаха и внучки Цивеона, которых она родила Есаву:

Иеуш, Иалам и Корах.

15Вот вожди среди потомков Есава.

Сыновья Елифаза, первенца Есава:

вожди Теман, Омар, Цефо, Кеназ, 16Корах, Гатам и Амалик. Это вожди, произошедшие от Елифаза в Эдоме; они были внуками Ады.

17Сыновья Рагуила, сына Есава:

вожди Нахат, Зерах, Шамма и Миза. Это вожди, произошедшие от Рагуила в Эдоме; они были внуками жены Есава Басемафы.

18Сыновья Есава от его жены Оливемы:

вожди Иеуш, Иалам и Корах. Это вожди, произошедшие от жены Есава Оливемы, дочери Анаха.

19Вот сыновья Есава (он же Эдом) и вот их вожди.

20Вот сыновья Сеира хорреянина, жившие в той области:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, 21Дишон, Ецер и Дишан. Эти сыновья Сеира в Эдоме были вождями хорреев.

22Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Тимна была сестрой Лотана.

23Сыновья Шовала:

Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

24Сыновья Цивеона:

Аях и Анах. Это тот Анах, который открыл в пустыне горячие ключи, когда пас ослов своего отца Цивеона.

25Дети Анаха:

Дишон и Оливема, дочь Анаха.

26Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

27Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Акан.

28Сыновья Дишана:

Уц и Аран.

29Вот вожди хорреев:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, 30Дишон, Ецер и Дишан. Они были вождями хорреев по родам их в земле Сеир.

Правители Эдома

(1 Лет. 1:43-54)

31Вот цари, которые правили в Эдоме ещё до того, как цари появились в Исраиле:

32Бела, сын Беора, был царём в Эдоме. Его город назывался Динхава.

33После смерти Белы царём вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

34После смерти Иовава царём вместо него стал Хушам из земли теманитян.

35После смерти Хушама царём вместо него стал Хадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

36После смерти Хадада царём вместо него стал Самла из Масреки.

37После смерти Самлы царём вместо него стал Шаул из Реховота, что у реки36:37 Река – по-видимому, Евфрат..

38После смерти Шаула царём вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

39После смерти Баал-Ханана, сына Ахбора, царём вместо него стал Хадад. Его город назывался Пау, а имя его жены было Мехетавиль; она была дочерью Матреды, внучкой Мезахава.

40Вот имена вождей – потомков Есава, по их кланам и землям:

Тимна, Алва, Иетет, 41Оливема, Ела, Пинон, 42Кеназ, Теман, Мивцар, 43Магдиил и Ирам.

Это вожди Эдома, по их поселениям в земле, которой они владеют.

Это был Есав – отец эдомитян.