Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 1:1-54

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, 2som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, 3som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, 4som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

5Jafets sønner1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31. hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 6Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 7Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.

8Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 9Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23. Utz, Hul, Geter og Mash. 18Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20Joktan blev far1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28. Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab.

24Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nakor, Tera 27og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish og Kedma.

32Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

35Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel og Iram.

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 1:1-54

A Descendência de Adão

1Adão, Sete, Enos,

2Cainã, Maalaleel, Jarede,

3Enoque, Matusalém, Lameque,

Noé.

4Estes foram os filhos de Noé1.4 Conforme a Septuaginta. O Texto Massorético não traz os filhos de Noé.: Sem, Cam e Jafé.

Os Descendentes dos Filhos de Noé

5Estes foram os filhos1.5 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 6.9,17 e 23. de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás.

6Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate1.6 Muitos manuscritos dizem Difate. e Togarma.

7Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim1.7 Muitos manuscritos dizem Dodanim..

8Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim1.8 Isto é, Egito; também no versículo 11., Fute e Canaã.

9Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

10Cuxe gerou1.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou ser predecessor; também nos versículos 11, 13, 18 e 20.

Ninrode, o primeiro homem poderoso na terra.

11Mizraim gerou

os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, 12os patrusitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas.

13Canaã gerou

Sidom, seu filho mais velho1.13 Ou os sidônios, os primeiros, e Hete1.13 Ou e os hititas, 14como também os jebuseus, os amorreus, os girgaseus, 15os heveus, os arqueus, os sineus, 16os arvadeus, os zemareus e os hamateus.

17Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

Estes foram os filhos de Arã:1.17 Muitos manuscritos não trazem essa linha. Veja Gn 10.23.

Uz, Hul, Géter e Meseque.

18Arfaxade gerou Salá,

e este gerou Héber.

19A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue1.19 Pelegue significa divisão., porque em sua época a terra foi dividida; seu irmão chamou-se Joctã.

20Joctã gerou

Almodá, Salefe, Hazarmavé, Jerá, 2 21Adorão, Uzal, Dicla, 22Obal1.22 Muitos manuscritos dizem Ebal., Abimael, Sabá, 23Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã.

A Descendência de Sem

24Sem, Arfaxade1.24 Conforme o Texto Massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta dizem Arfaxade, Cainã. Veja Gn 11.12,13., Salá,

25Héber, Pelegue, Reú,

26Serugue, Naor, Terá

27e Abrão, que é Abraão.

Os Descendentes de Abraão

28Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael.

29Foram estes os seus descendentes:

Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, 30Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, 31Jetur, Nafis e Quedemá.

Esses foram os filhos de Ismael.

32Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura:

Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá.

Foram estes os filhos de Jocsã:

Sabá e Dedã.

33Foram estes os filhos de Midiã:

Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.

Todos esses foram descendentes de Quetura.

34Abraão gerou Isaque.

Estes foram os filhos de Isaque:

Esaú e Israel.

Os Descendentes de Esaú

35Estes foram os filhos de Esaú:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá.

36Estes foram os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô1.36 Muitos manuscritos dizem Zefi. Veja Gn 36.11., Gaetã e Quenaz;

e Amaleque, de Timna, sua concubina1.36 Muitos manuscritos dizem Gaetã, Quenaz, Timna e Amaleque. Veja Gn 36.12..

37Estes foram os filhos de Reuel:

Naate, Zerá, Samá e Mizá.

Os Descendentes de Seir

38Estes foram os filhos de Seir:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disom, Ézer e Disã.

39Estes foram os filhos de Lotã:

Hori e Homã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna.

40Estes foram os filhos de Sobal:

Alvã1.40 Muitos manuscritos dizem Aliã. Veja Gn 36.23., Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Estes foram os filhos de Zibeão:

Aiá e Aná.

41Este foi o filho de Aná:

Disom.

Estes foram os filhos de Disom:

Hendã1.41 Muitos manuscritos dizem Hanrão. Veja Gn 36.26., Esbã, Itrã e Querã.

42Estes foram os filhos de Ézer:

Bilã, Zaavã e Acã1.42 Muitos manuscritos dizem Jaacã. Veja Gn 36.27..

Estes foram os filhos de Disã1.42 Hebraico: Disom, variante de Disã.:

Uz e Arã.

Os Reis e os Chefes de Edom

43Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei:

Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá.

44Belá morreu; e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor.

45Jobabe morreu; e Husã, da terra dos temanitas, foi o seu sucessor.

46Husã morreu; e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite.

47Hadade morreu; e Samlá de Masreca foi o seu sucessor.

48Samlá morreu; e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates1.48 Hebraico: ao Rio., foi o seu sucessor.

49Saul morreu; e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor.

50Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú1.50 Muitos manuscritos dizem Paí. Veja Gn 36.39., e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes:

Timna, Alva, Jetete, 52Oolibama, Elá, Pinom, 53Quenaz, Temã, Mibzar, 54Magdiel e Irã.

Foram esses os chefes de Edom.