Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 1:1-54

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, 2som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, 3som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, 4som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

5Jafets sønner1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31. hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 6Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 7Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.

8Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 9Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23. Utz, Hul, Geter og Mash. 18Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20Joktan blev far1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28. Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab.

24Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nakor, Tera 27og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish og Kedma.

32Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

35Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel og Iram.

New Russian Translation

1 Паралипоменон 1:1-54

От Адама до Ноя

(Быт. 5:1-32)

1Адам, Сиф, Енос, 2Каинан, Малелеил, Иаред, 3Енох, Мафусал, Ламех.

4Ной и его сыновья

Сим, Хам, Иафет.

Потомки Иафета

(Быт. 10:2-4)

5Сыновья1:5 Слово «сыновья» также может означать «потомки» или «народы». Многие из этих имен известны как исторические названия народов. То же в ст. 6-10, 17 и 20. Иафета:

Гомер, Магог, Мадай, Иаван1:5 Иаван относится к ионийским грекам с побережья Малой Азии, упоминаемым в Ис. 66:19; Иез. 27:13. После завоеваний Александра Великого это название распространилось на всех греков. В других отрывках переведено как Греция., Тувал, Мешех и Тирас.

6Сыновья Гомера:

Ашкеназ, Рифат1:6 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 10:3); в нормативном еврейском тексте: «Дифат». и Тогарма.

7Сыновья Иавана:

Элиша, Таршиш, Киттим и Роданим1:7 Или.: «Доданим»; см. Быт. 10:4..

Потомки Хама

(Быт. 10:6-20)

8Сыновья Хама:

Куш, Мицраим1:8 То есть Египет; то же в ст. 11., Пут и Ханаан.

9Сыновья Куша:

Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха.

Сыновья Раамы:

Шева и Дедан.

10Куш был отцом1:10 Слово «отец» также может означать «предок», «родоначальник» или «основатель»; то же в ст. 11, 13, 18 и 20. и Нимрода, который стал первым на земле могучим воином.

11Мицраим был отцом лудеев, анамеев, легавеев, нафтухеев, 12патрусеев, каслухеев (от которых произошли филистимляне) и кафтореев1:12 Букв.: «каслухеев, откуда вышли филистимляне, и кафтореев»; см Ам. 9:7; Иер. 47:4..

13Ханаан был отцом

Сидона, первенца его, Хетта, 14а также иевусеев, аморреев, гергесеев, 15хиввеев, аркеев, синеев, 16арвадеев, цемареев и хаматеев.

Потомки Сима

(Быт. 10:21-29; 11:10-26)

17Сыновья Сима:

Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд и Арам.

Сыновья Арама1:17 Так в одной из рукописей еврейского текста (ср. Быт. 10:23); в нормативном еврейском тексте этих слов нет.:

Уц, Хул, Гетер и Мешех.

18У Арпахшада родился Шелах,

а у Шелаха родился Евер1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово «еврей»..

19У Евера родилось двое сыновей:

одного звали Пелег1:19 По-еврейски это имя означает «разделение». (потому что в его дни земля была разделена), а его брата – Иоктан.

20Иоктан был отцом

Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, 21Гадорама, Узала, Диклы, 22Евала, Авимаила, Шевы, 23Офира, Хавилы и Иовава. Все они были сыновьями Иоктана.

24Сим, Арпахшад, Шелах;

25Евер, Пелег, Реу;

26Серуг, Нахор, Терах;

27Аврам (позже он был назван Авраамом).

Сыновья Авраама

28Сыновья Авраама:

Исаак и Измаил.

Потомки Авраама от Агари

(Быт. 25:12-16)

29Вот их родословия:

Невайот – первенец Измаила, Кедар, Адбеел, Мивсам, 30Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, 31Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила.

Потомки Авраама от Хеттуры

(Быт. 25:1-4)

32Сыновья, которых родила Хеттура, наложница Авраама:

Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах.

Сыновья Иокшана:

Шева и Дедан.

33Сыновья Мадиана:

Ефа, Ефер, Енох, Авида и Элдага – все они потомки Хеттуры.

Потомки Авраама от Сарры

34Авраам был отцом Исаака.

Сыновья Исаака:

Исав и Израиль.

Потомки Исава

(Быт. 36:10-14)

35Сыновья Исава:

Элифаз, Рагуил, Иеуш, Ялам и Корах.

36Сыновья Элифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ,

от Тимны – Амалик1:36 См. Быт. 36:11-12..

37Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза.

Исконные жители Эдома

(Быт. 36:20-28)

38Сыновья Сеира:

Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.

39Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Сестрой Лотана была Тимна.

40Сыновья Шовала:

Алеан1:40 Или: «Алван». См Быт. 36:23, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

Сыновья Цивеона:

Айя и Ана.

41Сын1:41 Букв.: «Сыновья». Аны:

Дишон.

Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

42Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Яакан.

Сыновья Дишана1:42 См. ст. 1:38; евр.: «Дишон».:

Уц и Аран.

Правители Эдома

(Быт. 36:31-43)

43Вот цари, которые правили в Эдоме еще до того, как в Израиле появились цари:

Бела, сын Беора, чей город назывался Дингава.

44После смерти Белы царем вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45После смерти Иовава царем вместо него стал Хушам из земли теманитян.

46После смерти Хушама царем вместо него стал Гадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

47После смерти Гадада царем вместо него стал Самла из Масреки.

48После смерти Самлы царем вместо него стал Саул из Реховота, что у реки1:48 По-видимому, на Евфрате..

49После смерти Саула царем вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

50После смерти Баал-Ханана царем вместо него стал Гадад. Его город назывался Пау1:50 Так во многих рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах (см. также Быт. 36:39); в нормативном еврейском тексте: «Паи»., а имя его жены было Мегетавель; она была дочерью Матреды, внучкой Мезагава. 51Потом умер и Гадад.

Вождями1:51 Или: «Кланами». Эдома были:

Тимна, Алва, Иетет, 52Оголивама, Эла, Пинон, 53Кеназ, Теман, Мивцар, 54Магдиил и Ирам. Это вожди1:54 Или: «кланы». Эдома.