1. Krønikebog 1 – BPH & NIV

Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 1:1-54

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, 2som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, 3som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, 4som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

5Jafets sønner1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31. hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 6Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 7Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.

8Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 9Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23. Utz, Hul, Geter og Mash. 18Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20Joktan blev far1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28. Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab.

24Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nakor, Tera 27og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish og Kedma.

32Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

35Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel og Iram.

New International Version

1 Chronicles 1:1-54

Historical Records From Adam to Abraham

To Noah’s Sons

1Adam, Seth, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoch, Methuselah, Lamech, Noah.

4The sons of Noah:1:4 Septuagint; Hebrew does not have this line.

Shem, Ham and Japheth.

The Japhethites

5The sons1:5 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 6-9, 17 and 23. of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

6The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath1:6 Many Hebrew manuscripts and Vulgate (see also Septuagint and Gen. 10:3); most Hebrew manuscripts Diphath and Togarmah.

7The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Hamites

8The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

9The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

10Cush was the father1:10 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 11, 13, 18 and 20. of

Nimrod, who became a mighty warrior on earth.

11Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

13Canaan was the father of

Sidon his firstborn,1:13 Or of the Sidonians, the foremost and of the Hittites, 14Jebusites, Amorites, Girgashites, 15Hivites, Arkites, Sinites, 16Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Semites

17The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram:1:17 One Hebrew manuscript and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 10:23); most Hebrew manuscripts do not have this line.

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18Arphaxad was the father of Shelah,

and Shelah the father of Eber.

19Two sons were born to Eber:

One was named Peleg,1:19 Peleg means division. because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

20Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21Hadoram, Uzal, Diklah, 22Obal,1:22 Some Hebrew manuscripts and Syriac (see also Gen. 10:28); most Hebrew manuscripts Ebal Abimael, Sheba, 23Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

24Shem, Arphaxad,1:24 Hebrew; some Septuagint manuscripts Arphaxad, Cainan (see also note at Gen. 11:10) Shelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah

27and Abram (that is, Abraham).

The Family of Abraham

28The sons of Abraham:

Isaac and Ishmael.

Descendants of Hagar

29These were their descendants:

Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Naphish and Kedemah. These were the sons of Ishmael.

Descendants of Keturah

32The sons born to Keturah, Abraham’s concubine:

Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan:

Sheba and Dedan.

33The sons of Midian:

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All these were descendants of Keturah.

Descendants of Sarah

34Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac:

Esau and Israel.

Esau’s Sons

35The sons of Esau:

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36The sons of Eliphaz:

Teman, Omar, Zepho,1:36 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also Gen. 36:11); most Hebrew manuscripts Zephi Gatam and Kenaz;

by Timna: Amalek.1:36 Some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:12); Hebrew Gatam, Kenaz, Timna and Amalek

37The sons of Reuel:

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The People of Seir in Edom

38The sons of Seir:

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39The sons of Lotan:

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40The sons of Shobal:

Alvan,1:40 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:23); most Hebrew manuscripts Alian Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon:

Aiah and Anah.

41The son of Anah:

Dishon.

The sons of Dishon:

Hemdan,1:41 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:26); most Hebrew manuscripts Hamran Eshban, Ithran and Keran.

42The sons of Ezer:

Bilhan, Zaavan and Akan.1:42 Many Hebrew and Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:27); most Hebrew manuscripts Zaavan, Jaakan

The sons of Dishan1:42 See Gen. 36:28; Hebrew Dishon, a variant of Dishan:

Uz and Aran.

The Rulers of Edom

43These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned:

Bela son of Beor, whose city was named Dinhabah.

44When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah succeeded him as king.

45When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king.

46When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith.

47When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king.

48When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river1:48 Possibly the Euphrates succeeded him as king.

49When Shaul died, Baal-Hanan son of Akbor succeeded him as king.

50When Baal-Hanan died, Hadad succeeded him as king. His city was named Pau,1:50 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts, Vulgate and Syriac (see also Gen. 36:39); most Hebrew manuscripts Pai and his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab. 51Hadad also died.

The chiefs of Edom were:

Timna, Alvah, Jetheth, 52Oholibamah, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel and Iram. These were the chiefs of Edom.