Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 1:1-54

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, 2som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, 3som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, 4som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

5Jafets sønner1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31. hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 6Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 7Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.

8Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 9Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23. Utz, Hul, Geter og Mash. 18Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20Joktan blev far1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28. Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab.

24Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nakor, Tera 27og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish og Kedma.

32Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

35Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel og Iram.

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Beresosɛm 1:1-54

Efi Adam So Kosi Noa Mma So

1Adam asefo yɛ Set, Enos,

2Kenan, Mahalalel, Yared,

3Henok, Metusela, Lamek,

4Noa mma ne, Sem, Ham, ne Yafet.

Yafet Asefo

5Na Yafet asefo ne Gomer, Magog, Media, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras.

6Na Gomer asefo ne Askenas, Rifat ne Togarma.

7Na Yawan asefo ne Elisa, Tarsis, Kitim ne Rodanim.

Ham Asefo

8Na Ham asefo ne Kus, Misraim, Put ne Kanaan.

9Na Kus asefo ne Seba, Hawila, Sabta, Raama ne Sabteka. Na Raama asefo yɛ Saba ne Dedan. 10Kus woo Nimrod. Na Nimrod bɛyɛɛ ɔkofo kɛse wɔ asase so.

11Na Misraim woo

Ludfo, Anamfo, Lehabfo, Naftuhfo, 12Patrusfo, Kasluhfo ne Kaftorfo a wɔn ase na Filistifo fi.

13Na Kanaan woo nʼabakan

Sidon ne Het, 14Yebusifo, Amorifo, Girgasifo, 15Hewifo, Arkifo, Sinifo, 16Arwadfo, Semarifo ne Hamatifo tete agya.

Sem Asefo

17Na Sem asefo yɛ Elam, Asur, Arfaksad, Lud ne Aram.

Aram asefo ne Us, Hul, Geter ne Mas.

18Na Arfaksad woo Sela na Sela woo Eber. 19Eber woo mmabarima baanu. Wɔtoo ɔbaako din Peleg a ase kyerɛ Nkyekyɛmu, efisɛ nʼawobere mu na kasa ahorow nti, nnipa a wɔwɔ asase so mu kyekyɛe ma wɔhwetee. Na wɔtoo ne nua a ɔka ne ho no din Yoktan.

20Yoktan woo Almodada, Selef, Hasarmawet, Yera, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Obal, Abimael, Seba, 23Ofir, Hawila ne Yobab. Eyinom nyinaa yɛ Yoktan asefo.

24Ɛno nti, eyi ne anato a efi Sem: Arfaksad, Selah, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Tera, 27ne Abram a akyiri no, wɔfrɛɛ no Abraham no.

Abraham Asefo

28Abraham mmabarima yɛ Isak ne Ismael.

29Na Ismael mmabarima nso ne

Nebaiot a ɔyɛ nʼabakan, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Yetur, Nafis ne Kedema.

Eyinom ne Ismael mmabarima.

32Na Abraham mpena Ketura mmabarima ne Simran, Yoksan, Medan, Midian, Yisbak ne Sua.

Na Yoksan asefo yɛ Seba ne Dedan.

33Midian woo Efa, Efer, Henok, Abida ne Eldaa.

Eyinom nyinaa yɛ Ketura asefo.

Isak Asefo

34Abraham woo Isak. Isak mmabarima yɛ Esau ne Israel.1.34 Israel: Eyi ne din a Onyankopɔn de too Yakob

Esau Asefo

35Na Esau mmabarima yɛ Elifas, Reuel, Yeus, Yalam ne Kora.

36Na Elifas mmabarima yɛ Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ne Amalek.

37Na Reuel mmabarima yɛ Nahat, Serah, Sama ne Misa.

Edomfo Abɔse

38Na Seir mmabarima yɛ Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ne Disan.

39Na Lotan mmabarima yɛ Hori ne Homam. Na Lotan nuabea din de Timna.

40Na Sobal mmabarima yɛ Alian, Manahat, Ebal, Sefi ne Onam.

Sibeon mmabarima yɛ Aya ne Ana.

41Na Ana babarima yɛ Dison.

Na Dison mma yɛ Hemdan, Esban, Yitran ne Keran.

42Na Eser mmabarima yɛ Bilhan, Saawan ne Akan.

Na Disan mmabarima yɛ Us ne Aran.

Edom Sodifo

43Eyinom ne ahemfo a wodii Edom so ansa na Israelfo renya ahemfo:

Beor babarima Bela, a ɔtenaa kuropɔn Dinhaba so dii hene.

44Na Bela wui no, Serah babarima Yobab a ofi Bosra bedii nʼade sɛ ɔhene.

45Na Yobab wui no, Husam a ofi Teman asase so bedii nʼade sɛ ɔhene.

46Husam wu akyi no, Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a okodii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na odii nʼade sɛ ɔhempɔn. Wɔtoo nʼahenkurow no din Hawit.

47Hadad wui no, Samla a ofi Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene.

48Samla wui no, Saulo a ofi Rehobot a ɛda asu Eufrate ho no bedii hene.

49Na Saulo wui no, Akbor babarima Baal-Hanan bedii hene.

50Baal-Hanan wui no, Hadad tenaa kuropɔn Pai mu dii hene. Na ne yere a wɔfrɛ no Mehetabel no yɛ Matred babea ne Me-Sahab nso nena. 51Na Hadad nso wui.

Na Edom mmusua no ntuanofo ne

Timna, Alia, Yetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mibsar, 54Magdiel ne Iram.

Eyinom na na wɔyɛ Edom mmusua ntuanofo.