La Bible du Semeur

Matthieu 1:1-25

Naissance et enfance de Jésus

La généalogie de Jésus

(Lc 3.23-38)

1Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d’Abraham.

2Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Juda et ses frères. 3De Thamar, Juda eut pour descendant Pérets et Zérah. Pérets eut pour descendant Hetsrôn. Hetsrôn eut pour descendant Aram. 4Aram eut pour descendant Amminadab. Amminadab eut pour descendant Nahshôn, Nahshôn eut pour descendant Salma. 5De Rahab, Salma eut pour descendant Booz. De Ruth, Booz eut pour descendant Obed. 6Obed eut pour descendant Isaï. Isaï eut pour descendant le roi David.

De la femme d’Urie, David eut pour descendant Salomon. 7Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abiya. Abiya eut pour descendant Asa. 8Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Ozias. 9Ozias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ezéchias. 10Ezéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amôn. Amôn eut pour descendant Josias. 11A l’époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères.

12Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. 13Zorobabel eut pour descendant Abioud. Abioud eut pour descendant Eliaqim. Eliaqim eut pour descendant Azor. 14Azor eut pour descendant Sadoq. Sadoq eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Elioud. 15Elioud eut pour descendant Eléazar. Eléazar eut pour descendant Matthan. Matthan eut pour descendant Jacob. 16Jacob eut pour descendant Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ.

17Il y eut donc en tout quatorze générations d’Abraham à David, quatorze de David jusqu’à la déportation à Babylone, et quatorze de cette déportation jusqu’à Christ.

L’annonce de la naissance de Jésus

18Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde : Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph ; or elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit, avant qu’ils aient vécu ensemble1.18 En Israël, les fiancés étaient juridiquement mariés mais n’avaient pas encore de vie commune.. 19Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C’est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison.

20Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit : Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit Saint. 21Elle donnera naissance à un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés1.21 Jésus signifie : l’Eternel sauve..

22Tout cela arriva pour que s’accomplisse cette parole du Seigneur1.22 Traduction adoptée par l’ancienne version grecque de l’Ancien Testament du nom que nous avons rendu par l’Eternel dans l’Ancien Testament. transmise par le prophète :

23Voici, la jeune fille vierge sera enceinte.

Et elle enfantera un fils1.23 Es 7.14 cité selon l’ancienne version grecque.

que l’on appellera Emmanuel,

ce qui veut dire : Dieu avec nous1.23 Es 8.8, 10 cité selon l’ancienne version grecque..

24A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait commandé : il prit sa fiancée pour femme. 25Mais il n’eut pas de relations conjugales avec elle avant qu’elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Swedish Contemporary Bible

Matteus 1:1-25

Jesus släkttavla

(Luk 3:23-38)

1Detta är släkttavlan för Jesus Kristus1:1 Kristus betyder den smorde på grekiska. Dess hebreiska motsvarighet är Messias. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation., som var ättling till David och Abraham:

2Abraham var far till Isak,

Isak till Jakob,

Jakob till Juda och hans bröder,

3Juda var far till Peres och Serach, och deras mor hette Tamar,

Peres var far till Hesron,

Hesron till Ram,

4Ram till Amminadav,

Amminadav till Nachshon,

Nachshon till Salma,

5Salma till Boas, vars mor hette Rachav,

Boas till Oved, vars mor hette Rut,

Oved till Jishaj,

6Jishaj till kung David.

David var far till Salomo, vars mor var änkan efter Uria,

7Salomo till Rehabeam,

Rehabeam till Avia,

Avia till Asa,

8Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9Ussia till Jotam,

Jotam till Achas,

Achas till Hiskia,

10Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11Josia till Jekonia1:11 Också känd som Jojakin (1 Krön 3:15). och hans bröder, som föddes vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babylon.

12Efter bortförandet till Babylon:

Jekonias, far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13Serubbabel till Avihud,

Avihud till Eljakim,

Eljakim till Asor,

14Asor till Sadok,

Sadok till Akim,

Akim till Elihud,

15Elihud till Elasar,

Elasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16och Jakob till Josef. Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus som kallas Kristus.

17Det var alltså fjorton släktled från Abraham fram till David, fjorton släktled från David fram till bortförandet till Babylon och fjorton släktled från bortförandet till Babylon fram till Kristus.

Jesus föds

18När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var trolovad1:18 Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning. Den kunde endast brytas genom skilsmässa och något sexuellt umgänge fick inte förekomma. med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga Anden. 19Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet.1:19 Josef tänkte skriva under de nödvändiga pappren för skilsmässa, men inte låta henne dömas offentligt och bli stenad, vilket han kunde ha gjort.

20Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa: ”Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit till genom den heliga Anden. 21Hon ska få en Son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.1:21 Jesus, som är den grekiska formen av namnet Josua (jeshua) betyder Herren räddar.

22Genom detta gick det som Herren förutsagt genom profeten Jesaja i uppfyllelse:

23”Jungfrun ska bli med barn

och föda en Son,

och man ska ge honom namnet Immanuel”.

(Det betyder: Gud med oss).1:23 Se Jes 7:14, varifrån citatet är hämtat; jungfrun enligt Septuaginta, i den masoretiska texten den unga kvinnan. Sammanhanget visar dock att i fråga om Jesus mor var betydelsen i vilket fall som helst ”jungfru”, även om också det grekiska ordet annars kan användas utan att det ligger någon betoning på just den aspekten, så t.ex. i liknelsen om de tio flickorna i Matt 25.

24När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, 25men de hade inget sexuellt umgänge förrän Sonen hade fötts. Och Josef lät honom heta Jesus.