La Bibbia della Gioia

Giovanni 15

La vera vite

1Poi Gesù disse: «Io sono la vera vite, e mio Padre è il contadino. È lui che recide ogni ramo che è in me e non dà frutti, mentre pota i rami fertili, perché producano ancora di più. Voi siete già puri grazie al Vangelo che vi ho annunciato. Restate uniti a me, ed io resterò unito a voi, perché, se un tralcio non può dar frutti quando è staccato dalla vite, neppure voi potete darne se non siete uniti a me.

Proprio così: io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane unito a me ed io a lui, produce molti frutti. Senza di me, invece, non potete far nulla. Se uno si separa da me, viene gettato via come un tralcio reciso, che si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Ma se restate uniti a me e ubbidite ai miei comandamenti, potete chiedere tutto ciò che volete e vi sarà dato. Ecco che cosa glorifica mio Padre: che voi produciate frutti in abbondanza e siate così miei discepoli.

Vi ho amato, proprio come mio Padre ha amato me. Rimanete nel mio amore! 10 Se metterete in pratica i miei comandamenti, vivrete nel mio amore, come io ho messo in pratica i comandamenti di mio Padre e vivo nel suo amore. 11 Vi ho detto questo, perché siate pieni della mia gioia e la vostra felicità sia completa! 12 Questo è il mio comandamento: amatevi a vicenda, come vi ho amati io. 13 Ecco la misura dellʼamore: nessuno dimostra amore più grande di chi dà la propria vita per gli amici. 14 Se mi ubbidite, voi siete miei amici. 15 Non vi chiamo più servi, perché i servi non sanno che cosa fa il loro padrone. Ora siete miei amici, perché vi ho detto tutto ciò che ho udito dal Padre.

16 Non siete stati voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi, perché andiate e produciate frutto, un frutto duraturo, perché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la conceda. 17 Questo vi ordino: di amarvi a vicenda. 18 Se il mondo vi odia, sappiate che, prima di voi, ha odiato me. 19 Il mondo vi amerebbe se foste suoi; ma non lo siete, perché scegliendovi, io vi ho fatto uscire dal mondo. Per questo il mondo vi odia. 20 Vi ricordate ciò che vi dissi? Un servo non è più importante del suo padrone. Perciò, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. 21 La gente del mondo vi perseguiterà, perché siete miei e perché non conosce Dio che mi ha mandato.

22 Certo, se non fossi venuto e non li avessi informati non avrebbero colpa; ma ora non hanno più scuse per i loro peccati. 23 Chi odia me, odia anche mio Padre. 24 Se non avessi compiuto davanti ai loro occhi quei miracoli che nessun altro ha mai fatto non avrebbero colpa. Invece, anche dopo aver visto questi miracoli, hanno odiato me e mio Padre. 25 Si è così avverato ciò che è scritto nella loro Legge: “Mi hanno odiato senza ragione”.

26 Ma quando sarò col Padre, vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, Spirito di verità che proviene dal Padre stesso. Egli verrà da voi e testimonierà sul mio conto.

27 Anche voi parlerete di me con tutti, perché siete stati con me sin dal principio.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 15

Pravý vínny kmeň

1 Ja som pravý kmeň viniča a môj Otec je vinohradník.

Každý planý výhonok odrezáva a ten, ktorý prináša hrozno, dôkladne strihá, aby prinášal ešte väčšiu úrodu.

Vy už patríte k tým plodným výhonkom, lebo ste prijali moje slová.

Zostaňte pevne so mnou spojení. Veď výhonok oddelený od kmeňa nemôže prinášať nijaké ovocie. Ani vy nemôžete, ak nezostanete vo mne.

Ja som vínny kmeň a vy ste výhonky. Každý, kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša mnoho ovocia. Bezo mňa nič nezmôžete.

Kto nežije so mnou, bude odrezaný ako suchý výhonok, hodia ho na oheň a spália.

Ale ak ste pevne so mnou spojení a konáte podľa mojich slov, smiete prosiť Boha o čokoľvek a dá vám to.

Tým, že budete prinášať hojné ovocie a žiť ako moji učeníci, najlepšie oslávite Boha.

Ako mňa miloval Otec, tak ja milujem vás. Milujte sa takto naďalej.

10 Ak budete zachovávať moje príkazy, budete žiť aj v mojej láske. Aj ja poslušne plním príkazy svojho Otca a žijem v jeho láske.

11 Povedal som vám to, aby vás moja radosť napĺňala a aby vašu radosť nič neskalilo.

12 Preto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

13 Najväčšiu lásku k priateľom prejaví ten, kto za nich položí vlastný život.

14 A vy ste moji priatelia, ak robíte to, o čo vás žiadam.

15 Už vás nevolám sluhami, lebo sluha nevie, aké zámery má jeho pán. Stali ste sa mojimi priateľmi, lebo som sa vám zdôveril so všetkým, čo som sa dozvedel od svojho otca.

16 Ja som si vybral vás, nie vy mňa. A poveril som vás, aby ste trvale prinášali ovocie. A potom vám Otec dá všetko, o čo ho požiadate v mojom mene.

17 Preto vás znova žiadam, aby ste sa navzájom mali radi."

S čím musí kresťan rátať

18 Ak vás budú ľudia nenávidieť, pamätajte, že mňa nenávideli skôr ako vás.

19 Ľudia zo sveta by vás mali radi, keby ste sa im prispôsobili. Ale vy k nim nepatríte, lebo ja som si vás vyvolil. Preto vás nenávidia.

20 Spomeňte si na to, čo som vám hovoril: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. A ak moje slová počúvali, budú počúvať aj vás.

21 Ale to všetko vám budú robiť preto, lebo nevedia, že za mnou i za vami stojí Boh.

22 Keby som nebol prišiel a neprihováral sa im, boli by bez viny. Ale teraz sa nemajú na čo vyhovoriť.

23 Tí, čo pohŕdajú mnou, pohŕdajú Bohom.

24 Keby som pred ich očami nebol vykonal toľko zázrakov, ktoré nik iný nemôže vykonať, boli by bez viny. Videli ich na vlastné oči, a predsa sa zatvrdili proti mne aj proti Otcovi.

25 Ale aj v tomto sa naplnila predpoveď Písma: Nenávideli ma bez príčiny.

26 Ale ja vám pošlem Obhajcu, ktorý bude stáť na vašej strane a bude vás utešovať. Bude to Duch pravdy, ktorý príde od Otca a bude mojím svedkom.

27 Aj vy budete mojimi svedkami, lebo ste boli so mnou od počiatku."