Sefania 2 – ASCB & KLB

Asante Twi Contemporary Bible

Sefania 2:1-15

1Mommoaboa mo ho ano, mommoaboa mo ho ano,

Ao, animguaseɛ ɔman,

2ansa na ɛberɛ a wɔahyɛ no aduru,

na ɛda no resene te sɛ ntɛtɛ,

ansa na Awurade abufuhyeɛ no

aba mo so,

ansa na Awurade abufuo ɛda no

aba mo so.

3Monhwehwɛ Awurade, ahobrɛasefoɔ a mowɔ asase so,

mo a moyɛ nʼahyɛdeɛ.

Monhwehwɛ tenenee, monhwehwɛ ahobrɛaseɛ;

ebia ɔbɛkora mo

Awurade abufuo ɛda no.

Atemmuo A Ɛtia Filistia

4Wɔbɛgya Gasa

na wɔagya Askelon sɛ kurofo.

Owigyinaeɛ na ɔbɛma Asdod ada mpam

na wɔatutu Ekron ase.

5Monnue mo a mote mpoano,

Ao, mo Keretifoɔ;

Awurade asɛm tia mo.

Ao, Kanaan, Filistifoɔ asase.

Mɛtɔre mo ase,

na obiara renka.

6Asase a ɛda mpoano, baabi a Keretifoɔ teɛ

bɛyɛ atenaeɛ ama nnwanhwɛfoɔ

ne wɔn nnwammuo.

7Saa asase no bɛyɛ Yudafie nkaeɛfoɔ no dea;

ɛhɔ na wɔbɛnya mmoa adidibea.

Anwummerɛ wɔbɛdeda wɔ

Askelon afie mu.

Na Awurade, wɔn Onyankopɔn bɛhwɛ wɔn,

na ɔde wɔn ahonyadeɛ nyinaa bɛsane ama wɔn.

Atemmuo A Ɛtia Moab Ne Amon

8“Mate Moab nsopa ne

Amonfoɔ atweetweɛ;

wɔn a wɔsopaa me nkurɔfoɔ

na wɔhunahunaa wɔn wɔ wɔn asase ho.

9Enti, sɛ mete ase yi,”

sɛdeɛ Asafo Awurade,

Israel Onyankopɔn, seɛ nie,

“Ampa ara Moab bɛyɛ sɛ Sodom,

na Amonfoɔ ayɛ sɛ Gomora,

baabi a ewira ne nkyɛn amena wɔ,

asase a ɛda mpan afebɔɔ.

Me ɔman nkaeɛ bɛfom wɔn afa;

me manfoɔ a wɔbɛnya wɔn ti adidim bɛfa wɔn asase.”

10Wɔn ahantan so akatua a wɔbɛnya nie,

sɛ wɔsopa na wɔtwetwe Asafo Awurade nkurɔfoɔ enti.

11Awurade ho suro bɛba wɔn so

ɛberɛ a ɔbɛsɛe asase no so anyame nyinaa.

Mpoano aman nyinaa bɛsɔre no,

wɔ wɔn ankasa wɔn asase so.

Atemmuo A Ɛtia Kus

12“Mo Etiopiafoɔ nso,

mʼakofena ano na wɔbɛkunkum mo.”

Atemmuo A Ɛtia Asiria

13Awurade bɛtene ne nsa wɔ atifi aman so

na wasɛe Asiria,

na wama Ninewe ada mpan koraa

na ɛso awo wesee sɛ anwea pradada so.

14Nnwankuo ne anantwie bɛdeda hɔ,

mmoadoma nyinaa.

Ɛserɛ so patuo ne ɔbonsam anoma

bɛtena nʼadum no so.

Wɔn su bɛgyegye mpomma mu,

mmubuiɛ bɛsisi apono ano akwan,

mpunan a wɔde ntweneduro ayɛ no ho bɛdeda hɔ.

15Yei ne kuropɔn a ɛdi ahurisie

na ɛte asomdwoeɛ mu.

Ɔhoahoa ne ho sɛ,

“Me ne no, obiara nte sɛ me.”

Hwɛ sɛ deɛ atete apansam,

na ayɛ nkeka mmoa atenaeɛ!

Obiara a ɔtwam hɔ no sere no,

hugya ne nsa fɛdie so.

Korean Living Bible

스바냐 2:1-15

회개할 것을 호소함

1수치를 모르는 백성아, 모여라. 다 함께 모여라.

22:2 또는 ‘명령이 시행되기 전’정해진 때가 이르기 전에, 기회가 겨처럼 날아가 버리기 전에, 여호와의 무서운 분노가 너희에게 내리기 전에, 여호와의 진노의 날이 너희에게 닥치기 전에, 너희는 다 함께 모여라.

32:3 또는 ‘여호와의 규례를 지키는’여호와의 명령에 순종하는 세상의 모든 겸손한 자들아, 너희는 여호와를 찾고 의와 겸손을 추구하라. 어쩌면 너희가 여호와께서 분노하시는 날에 형벌을 면할 수도 있을 것이다.

이스라엘 인접국들에 대한 심판

4가사가 버림을 당하고 아스글론이 황폐할 것이며 아스돗 사람이 대낮에 쫓겨나고 에그론이 뿌리째 뽑힐 것이며

5해변에 사는 그렛 사람에게 화가 있을 것이다. 블레셋 사람의 땅 가나안아, 여호와께서 너에게 심판을 선고하셨다. “내가 너를 파멸시킬 것이니 살아 남을 자가 없을 것이다.”

6해변에 있는 너희 땅은 목자의 움막과 양의 우리를 갖춘 목초지가 될 것이며

7살아 남은 유다 백성이 그 땅을 점령할 것이다. 그들이 거기서 양떼를 먹이고 아스글론 주민들의 집에서 잠을 잘 것이다. 이것은 그들의 하나님 여호와께서 그들을 돌보시고 그들을 원상태로 회복시키실 것이기 때문이다.

8전능하신 여호와께서 말씀하신다. “나는 모압과 암몬 사람들이 내 백성을 모욕하고 조소하며 오만하게 그들의 땅을 침범했다는 말을 들었다.

9그러므로 전능한 나 여호와 이스라엘의 하나님이 분명히 말한다. 모압은 소돔과 같이 되고 암몬 자손은 고모라같이 될 것이며 그 곳들은 잡초가 우거지고 소금 구덩이가 되어 영원히 황무지가 될 것이다. 그리고 살아 남은 내 백성들이 그들을 약탈하고 그 땅을 차지할 것이다.”

10이것은 그들이 교만하여 전능하신 여호와의 백성을 모욕하고 조롱한 대가로 받을 형벌이다.

11여호와께서 그들에게 두려운 존재가 되어서 세상의 모든 신들을 쓸모없게 하실 것이다. 세상의 모든 민족이 각자 자기 땅에서 여호와께 경배하리라.

12여호와께서 말씀하신다. “2:12 원문에는 ‘구스’에티오피아 사람들아, 너희도 내 칼날에 죽음을 당할 것이다.”

13여호와께서 북쪽을 향해 손을 펴셔서 앗시리아를 멸망시키고 니느웨를 황폐하게 하여 사막처럼 메마르게 하실 것이다.

14소떼와 양떼와 온갖 짐승이 그 곳에 누울 것이며 올빼미와 고슴도치가 그 기둥 꼭대기에 깃들일 것이다. 그리고 새들이 창가에서 울고 문턱이 처량할 것이며 백향목 들보가 밖으로 노출될 것이다.

15이 곳은 사람들이 안심하고 살 수 있는 즐거운 성이다. 그래서 이 곳 주민들이 “세상에는 이런 성이 없다” 고 말한다. 그러나 그 곳이 황폐하여 들짐승의 소굴이 될 것이며 지나가는 자마다 조소하고 손가락질할 것이다.