Asante Twi Contemporary Bible

Sefania 1:1-18

1Awurade asɛm a ɛbaa Sefania a ɔyɛ Kusi ba, Gedalia ba, Amaria ba, Hesekia ba nkyɛn nie. Ɛbaa Yudahene Yosia a ɔyɛ Amon ba berɛ so.

Atemmuo A Ɛtia Yuda

2“Mɛpra biribiara afiri asase so”

deɛ Awurade seɛ nie,

3“Mɛpra nnipa ne mmoa nyinaa;

mɛpra nnomaa a wɔwɔ ewiem

ne mpataa a wɔwɔ ɛpo mu nyinaa.

Atirimuɔdenfoɔ bɛnya wira a ɛsum hɔ nko ara

sɛ mesɛe adasamma a wɔwɔ asase yi so a,”

deɛ Awurade seɛ nie.

4“Mɛtene me nsa wɔ Yuda

ne wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa so;

na mɛsɛe Baal ho biribiara a aka wɔ ha,

na masɛe abosonsomfoɔ ne abosomfoɔ asɔfoɔ no din

5wɔn a wɔkoto sɔre wɔn adan atifi,

de sɔre abɔdeɛ a ɛwɔ ewiem,

wɔn a wɔkoto de Awurade ka ntam

na wɔde Molek nso ka ntam,

6wɔn nso a wɔgyae Awurade akyiridie

na wɔnhwehwɛ Awurade anaa wɔmmisa nʼase.”

7Monyɛ komm wɔ Asafo Awurade anim,

ɛfiri sɛ, Awurade ɛda no abɛn.

Awurade asiesie afɔrebɔdeɛ;

wadwira wɔn a wato nsa afrɛ wɔn no ho.

8Awurade afɔrebɔ ɛda no,

mɛtwe mmapɔmma

ne ahenemma

ne wɔn a wɔhyehyɛ

ananafoɔ ntadeɛ nyinaa aso.

9Saa ɛda no mɛtwe wɔn

a wɔkwati aponnwa no nyinaa aso.

Wɔn a wɔde akakabensɛm

ne nsisie hyehyɛ wɔn abosomfie ma no.

10“Saa ɛda no,”

sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“Esu bɛfiri Mpataa Ɛpono ano,

agyaadwotwa bɛfiri Atenaeɛ Foforɔ

na nnyegyeeɛ a ano yɛ den afiri nkokoɔ no so aba.

11Montwa adwo, mo a mote adetɔnbea hɔ no

wɔbɛtɔre wɔn a mo ne wɔn di dwa ase,

dwetɛ adwadifoɔ nyinaa nso wɔbɛsɛe wɔn.

12Mede nkanea bɛkyini ahwehwɛ Yerusalem mu

na matwe wɔn a wɔgyaagyaa wɔn ho aso,

wɔn a wɔte sɛ bobesa puo no,

a wɔdwene sɛ, ‘Awurade nnyɛ wɔn hwee

sɛ ɛyɛ papa anaa bɔne.’

13Wɔbɛfom wɔn ahonyadeɛ,

na wɔabubu wɔn afie agu.

Wɔbɛsisi afie, nanso wɔrentena mu

wɔbɛyɛ bobe mfuo

nanso wɔrennom emu nsã.”

Awurade Ɛda Kɛseɛ No

14Awurade ɛda kɛseɛ no abɛn,

abɛn na ɛreba ntɛm so.

Tie! Osu a wɔbɛsu Awurade ɛda no bɛyɛ ya,

ɔkofoɔ a ɔwɔ hɔ nso nteamu bɛyɛ saa ara.

15Saa ɛda no bɛyɛ abufuo ɛda,

ɛyɛ ahoyera ne ɔyea ɛda;

ɛyɛ amanehunu ne ɔsɛeɛ ɛda,

ɛyɛ esum ne kusukuukuu ɛda

ɛyɛ omununkum ne kusuuyɛ ɛda,

16ɛyɛ totorobɛnto hyɛn ne ɔko nteam

a ɛtia nkuropɔn a ɛwɔ banbɔ

ne ntwɛtwɛaso abantenten ɛda.

17“Mede awerɛhoɔ bɛba nnipa no so

na wɔbɛnante sɛ anifirafoɔ,

ɛfiri sɛ wɔayɛ bɔne atia Awurade.

Wɔbɛhwie wɔn mogya agu sɛ mfuturo,

na wɔn ayamdeɛ nso sɛ atantanneɛ.

18Wɔn dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ

rentumi nnye wɔn nkwa

Awurade abufuo ɛda no.”

Ne ninkuntwe mu ogya no

bɛhye ɔman no nyinaa,

na ɔbɛma asase no so tefoɔ nyinaa nkwa

aba awieeɛ mpofirim.

New Amharic Standard Version

ሶፎንያስ 1:1-18

1በይሁዳ ንጉሥ በአሞጽ ልጅ በኢዮስያስ ዘመን ወደ ሕዝቅያስ ልጅ፣ ወደ አማርያ ልጅ፣ ወደ ጎዶልያስ ልጅ፣ ወደ ኵሲ ልጅ ወደ ሶፎንያስ የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው፤

ስለሚመጣው ጥፋት የተሰጠ ማስጠንቀቂያ

2“ማንኛውንም ነገር፣

ከምድር ገጽ አጠፋለሁ”

ይላል እግዚአብሔር

3“ሰውንና እንስሳን አጠፋለሁ፤

የሰማይን ወፎች፣

የባሕርንም ዓሦች አጠፋለሁ፤

ሰውን ከምድር ገጽ በማስወግድበት ጊዜ፣

ክፉዎች የፍርስራሽ1፥3 የዕብራይስጡ ቃል ትርጒም በትክክል አይታወቅም። ክምር ይሆናሉ”

ይላል እግዚአብሔር

በይሁዳ ላይ የተነገረ ጥፋት

4“እጄን በይሁዳ፣

በኢየሩሳሌምም በሚኖሩት ሁሉ ላይ አነሣለሁ፤

የበኣልን ትሩፍ፣

የጣዖታቱንና የአመንዝራ ካህናቱን ስም ሁሉ ከዚህ ስፍራ አጠፋለሁ፤

5የሰማይን ሰራዊት ለማምለክ፣

በሰገነት ላይ ወጥተው የሚሰግዱትን፣

ለእግዚአብሔር እየሰገዱ፣ በስሙም እየማሉ፣

በሚልኮምም1፥5 በዕብራይስጥ መልካም ይባላል ደግሞ የሚምሉትን፣

6እግዚአብሔርን ከመከተል ወደ ኋላ የሚመለሱትን፣

እግዚአብሔርን የማይፈልጉትን፣ እንዲረዳቸውም የማይጠይቁትን አጠፋለሁ።

7በልዑል እግዚአብሔር ፊት ዝም በሉ፤

የእግዚአብሔር ቀን ቀርቦአልና።

እግዚአብሔር መሥዋዕት አዘጋጅቶአል፤

የጠራቸውንም ቀድሶአል።

8በእግዚአብሔር የመሥዋዕት ቀን፣

መሳፍንቱንና የንጉሡን ልጆች፣

እንግዳ ልብስ የሚለብሱትን ሁሉ እቀጣለሁ።

9በዚያን ቀን፣

በመድረኩ ላይ የሚዘሉትን ሁሉ፣

የአማልክቶቻቸውን ቤት፣

በዐመፅና በማጭበርበር የሚሞሉትን እቀጣለሁ።

10እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤

“በዚያ ቀን ‘ከዓሣ በር’ ጩኸት

በሁለተኛው አደባባይ ዋይታ፣

ከኰረብቶችም ታላቅ ሽብር ይሰማል።

11እናንት በመክቴሽ1፥11 አንዳንዶች በሞርታር ይላሉ። ገበያ የምትኖሩ ዋይ በሉ፤

ነጋዴዎቻችሁ ሁሉ ይደመሰሳሉ፤

በብር የሚነግዱትም ሁሉ ይሞታሉ።

12በዚያ ዘመን ኢየሩሳሌምን በመብራት እፈትሻለሁ፤

ተንደላቀው የሚኖሩትን፣

በዝቃጩ ላይ እንደ ቀረ የወይን ጠጅ የሆኑትን፣

‘ክፉም ይሁን መልካም፣

እግዚአብሔር ምንም አያደርግም’ የሚሉትን ቸልተኞች እቀጣለሁ።

13ሀብታቸው ይዘረፋል፤

ቤታቸው ይፈራርሳል፤

ቤቶች ይሠራሉ፤

ነገር ግን አይኖሩባቸውም፤

ወይን ይተክላሉ፤

ጠጁን ግን አይጠጡም።

ታላቁ የእግዚአብሔር ቀን

14“ታላቁ የእግዚአብሔር ቀን ቅርብ ነው፤

ቅርብ ነው ፈጥኖም ይመጣል፤

በእግዚአብሔር ቀን የሚሰማው ልቅሶ መራራ ነው፤

በዚያ ጦረኛውም ምርር ብሎ ይጮኻል፤

15ያ ቀን የመዓት ቀን፣

የመከራና የጭንቀት ቀን፣

የሁከትና የጥፋት ቀን፣

የጨለማና የጭጋግ ቀን፣

የደመናና የድቅድቅ ጨለማ ቀን ይሆናል፤

16ያ ቀን በተመሸጉ ከተሞችና፣

በረጃጅም ግንቦች ላይ፣

የመለከት ድምፅና የጦርነት ጩኸት የሚሰማበት ቀን ይሆናል።

17እንደ ዕውር እንዲራመዱ፣

በሰዎች ላይ ጭንቀት አመጣባቸዋለሁ፤

በእግዚአብሔር ላይ ኀጢአትን ሠርተዋልና።

ደማቸው እንደ ትቢያ፣

ሥጋቸውም እንደ ጒድፍ ይጣላል።

18በእግዚአብሔር የቊጣ ቀን፣

ብራቸውም ሆነ ወርቃቸው፣

ሊያድናቸው አይችልም፤

መላዪቱ ምድር፣

በቅናቱ ትበላለች፤

በምድር በሚኖሩ ሁሉ ላይ፣

ድንገተኛ ፍጻሜ ያመጣባቸዋልና።”