Sakaria 13 – ASCB & VCB

Asante Twi Contemporary Bible

Sakaria 13:1-9

Bɔne Ho Ahodwira

1“Saa ɛda no, wɔbɛtu asubura ama Dawid fie ne Yerusalemfoɔ de ahohoro wɔn bɔne ne wɔn ho fi.

2“Saa ɛda no, mɛyi ahoni no din afiri asase no so, na wɔrenkae wɔn bio,” sɛdeɛ Asafo Awurade seɛ nie. “Mɛyi adiyifoɔ ne efiyɛ honhom afiri asase no so. 3Sɛ obi kɔ so hyɛ nkɔm a, agya ne ɛna a wɔwoo saa onipa no bɛka akyerɛ no sɛ, ‘Ɛsɛ sɛ wowuo, ɛfiri sɛ, wode Awurade din atwa atorɔ.’ Sɛ ɔhyɛ nkɔm a, ɔno ankasa awofoɔ bɛwɔ no sekan.

4“Saa ɛda no, odiyifoɔ biara ani bɛwu wɔ ne nkɔmhyɛ anisoadehunu ho. Ɔrenhyɛ odiyifoɔ atadeɛ a wɔde nwi ayɛ, mfa nnaadaa nnipa. 5Ɔbɛka sɛ, ‘Menyɛ odiyifoɔ. Meyɛ okuafoɔ. Na ɛfiri me mmeranteberɛ mu no, asase yi so na menya mʼano aduane.’ 6Na sɛ obi bisa no sɛ, ‘Ɛdeɛn akuro na ɛwɔ wo ho yi a?’ Ɔbɛbua sɛ, ‘Ɛyɛ akuro a menyaa wɔ me nnamfonom fie.’ ”

Wɔbɔ Odwanhwɛfoɔ No, Na Nnwan No Hwete

7“Sɔre, Ao, akofena, sɔre tia me dwanhwɛfoɔ,

tia onipa a ɔbɛn me!”

Sɛdeɛ Asafo Awurade seɛ nie.

“Bɔ odwanhwɛfoɔ no,

na nnwan no bɛbɔ ahwete,

na mɛma me nsa so atia nnwammaa no.

8Asase no so nyinaa,” sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“Wɔbɛbɔ nkyɛmu mmiɛnsa mu mmienu ahwe fam ma wɔawuwu;

na nkyɛmu mmiɛnsa mu baako bɛka wɔ so.

9Mede nkyɛmu mmiɛnsa mu baako yi bɛfa ogya mu;

mɛnane wɔn te sɛ deɛ wɔnane dwetɛ,

na masɔne wɔn so sɛ sikakɔkɔɔ.

Wɔbɛbɔ me din afrɛ me,

na mɛgye wɔn so.

Mɛka sɛ, ‘Wɔyɛ me nkurɔfoɔ,’

na wɔbɛka sɛ, ‘Awurade yɛ yɛn Onyankopɔn.’ ”

Vietnamese Contemporary Bible

Xa-cha-ri 13:1-9

Rửa Sạch Tội Lỗi

1“Ngày ấy sẽ có một suối nước cho nhà Đa-vít, và người Giê-ru-sa-lem là suối để rửa sạch tội lỗi, nhơ bẩn.”

2Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: “Trong ngày ấy, tên của các thần tượng sẽ bị Ta xóa sạch khỏi đất này, không ai còn nhớ đến nữa. Tiên tri giả và uế linh cũng bị trừ diệt. 3Nếu có ai còn giả nói tiên tri, cha mẹ ruột người ấy sẽ nói: ‘Con phải chết, vì con dám nhân danh Chúa Hằng Hữu để nói dối,’ rồi cha mẹ sẽ giết nó đi.

4Ngày ấy, các tiên tri này sẽ hổ thẹn vì khải tượng mình thấy. Họ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để giả dạng tiên tri nữa. 5Họ sẽ nói: ‘Tôi không phải là tiên tri; tôi chỉ là nông phu. Vì ruộng nương vốn thuộc về tôi từ thuở bé.’ 6Nếu có người hỏi: ‘Tại sao ông bị thương trên tay?’ Người sẽ đáp: ‘Đây là vết thương tôi bị tại nhà người bạn!’”

Bầy Chiên Chạy Tán Loạn

7Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:

“Lưỡi gươm ơi, hãy nổi dậy đánh người chăn của Ta,

đánh người bạn13:7 Ctd người cộng tác Ta.

Đánh hạ người chăn,

cho bầy chiên chạy tán loạn,

Ta sẽ trở tay đánh những chiên con.

8Hai phần ba dân số trong toàn xứ

sẽ diệt và chết,” Chúa Hằng Hữu phán.

“Nhưng một phần ba được sống sót.

9Ta sẽ đem phần ba này qua lửa,

và khiến họ tinh sạch.

Ta sẽ luyện họ như luyện bạc,

thử họ như thử vàng.

Họ sẽ kêu cầu Danh Ta,

và Ta sẽ trả lời họ.

Ta sẽ nói: ‘Đây là dân Ta,’

và họ sẽ thưa: ‘Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời chúng con.’”