Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom Mu Dwom 1:1-17

1Salomo nnwom mu dwom.

Ababaawa:

2Ma ɔmfa nʼano mfeano no mfe mʼano,

ɛfiri sɛ wo dɔ no yɛ ahomeka sene bobesa.

3Wʼaduhwam yi hwa a ɛyɛ ahomeka

wo din te sɛ aduhwam a wɔahwie.

Na ɛnyɛ nwanwa sɛ mmabaawa no dɔ woɔ!

4Fa me kɔ, ma yɛnyɛ ntɛm!

Ma ɔhene mfa me nkɔ ne piam.

Nnamfonom

Yɛbɛdi ahurisie na yɛn ani agye wo ho.

Yɛbɛkamfo wo dɔ asene bobesa.

Ababaawa:

Sɛ wɔkamfo wo a, na ne kwan so ara ne no!

5Mebiri deɛ, nanso me ho yɛ fɛ,

Ao, Yerusalem mmammaa,

mobiri te sɛ Kedar ntomadan,

te sɛ, Salomo ntomadan mu ntwamutam!

6Nhwɛ me haa sɛ mebirie enti,

ɛfiri sɛ awia na ayɛ me saa.

Memaa mmammarima bo fuu me

enti wɔmaa me kɔhwɛɛ bobe nturo so;

na amma manhwɛ mʼankasa me bobe turo.

7Kyerɛ me me dɔfoɔ,

faako a wode wo nnwankuo kɔ adidi

na owigyinaeɛ nso faako a woma wo nnwan home.

Adɛn enti na ɛsɛ sɛ meyɛ sɛ ɔbaa a wakata nʼanim

wɔ wo nnamfonom nnwankuo ho?

Nnamfonom

8Sɛ wonnim a, mmaa ahoɔfɛfoɔ pa ara no,

fa ɛkwan a nnwan fa soɔ so

na fa wo mpapo mma kɔ adidi

wɔ nnwanhwɛfoɔ no ntomadan ho.

Aberanteɛ:

9Me dɔfoɔ, mede wo toto pɔnkɔ bereɛ

a wɔde ahoma asa no wɔ Farao nteaseɛnam baako ho.

10Nsomuadeɛ ama wʼafono ho ayɛ fɛ,

na abohemaa a woasina agu wo kɔn mu no fata wo.

11Yɛbɛyɛ sikakɔkɔɔ nsomuadeɛ

a wɔde dwetɛ asisi mu ama wo.

Ababaawa:

12Ɛberɛ a ɔhene te nʼadidi ɛpono ho no,

nʼaduhwam hwa no gyee hɔ.

13Me dɔfoɔ ayɛ me sɛ kurobo1.13 Krobo yɛ aduhwam bi a wɔnya firi “balsam” dua a ebi wɔ Etiopia, Ntam Po ne India. Nnipa de yɛ wɔn ho ma wɔn ho yɛ hwam. toa

a ɛda me nufu ntam.

14Me dɔfoɔ ayɛ me sɛ nhwiren boa a ayɛ frɔmm

wɔ En-Gedi1.14 En-Gedi yɛ kwaeɛ a ɛwɔ ɛserɛ so wɔ Nkyene Po atɔeɛ fam a afifideɛ a ɛyɛ hwam bebree wɔ. bobe turo mu.

Aberanteɛ:

15Me dɔfoɔ, wo ho yɛ fɛ!

Ao, ahoɔfɛ nie

wʼaniwa aba te sɛ aborɔnoma.

Ababaawa

16Me dɔfoɔ, wo ho yɛ fɛ!

Ao, ahoɔfɛ nie

yɛn mpa so yɛ akɔnɔakɔnɔ.

Aberanteɛ:

17Yɛn fie mpunan yɛ ntweneduro;

yɛn nsamsoɔ yɛ pepeaa.

Korean Living Bible

아가 1:1-17

1이것은 솔로몬이 지은 노래 중의 노래이다.

첫번째 노래

2(여자) 나에게 입맞춰 주세요. 당신의 사랑은 포도주보다 더 달콤합니다.

3당신의 기름이 향기롭고 당신의 이름이 쏟은 향수와 같으므로 처녀들이 당신을 사랑합니다.

4나를 데려가 주세요. 자, 함께 달려갑시다. 왕이 나를 자기 궁전으로 데려가셨으니 우리는 정말 행복할 것입니다. 당신의 사랑이 포도주보다 나으므로 모든 여자들이 당신을 사랑하는 것도 당연합니다.

5예루살렘의 여자들아, 나는 비록 검지만 아름답단다. 내가 1:5 원문에는 ‘계달의 장막 같을지라도’검은 천막처럼 그을렸어도 솔로몬 궁전의 휘장처럼 아름답단다.

6내 피부가 검다고 나를 흘겨보지 말아라. 햇볕에 그을렸을 뿐이란다. 내 오빠들이 화를 내어 나를 포도원에서 일하게 하였으므로 내가 몸을 돌볼 시간이 없었다.

7내가 사랑하는 님이시여, 오늘은 당신이 양떼를 어디서 먹이며 정오에는 어디에서 쉬는지 말해 주세요. 어째서 내가 이리저리 방황하며 당신 친구들의 양떼 가운데서 당신을 찾아야 합니까?

8(남자) 세상에서 가장 아름다운 여인이여, 그대가 나 있는 곳을 모른다면 내 양떼의 발자취를 따라 목자들의 천막 곁에서 그대의 염소 새끼를 먹이시오.

9나의 사랑이여, 그대는 암망아지처럼 사랑스럽구려.

10머리를 늘어뜨린 그대의 뺨과 목걸이로 장식한 그대의 목이 참으로 아름답소이다.

11우리가 그대를 위해 금으로 귀고리를 만들어 은을 박아 주겠소.

12(여자) 왕이 식탁에 앉았을 때 내 향수 냄새가 진동하였네.

13내 사랑하는 님은 내 품속의 몰약 주머니 같고

141:14 또는 ‘엔게디 포도원의 고벨화 송이로구나’엔 – 게디 정원의 꽃송이 같구나.

15(남자) 나의 사랑이여, 그대는 정말 아름답구려. 그대의 눈은 비둘기 같소이다.

16(여자) 나의 사랑하는 님이시여, 당신은 정말 멋있고 잘생겼습니다. 우리 침대는 푸른 풀밭이요

17우리 집의 들보는 백향목이며 서까래는 잣나무입니다.