Nahum 1 – ASCB & SNC

Asante Twi Contemporary Bible

Nahum 1:1-15

1Elkosini Nahum anisoadehunu nwoma a ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛfa Ninewe ho.

Awurade Abufuo A Ɛtia Ninewe

2Awurade yɛ ninkunfoɔ ne aweretɔ Onyankopɔn,

Awurade tɔ wedeɛ na abufuo ahyɛ no ma.

Awurade tɔ nʼatamfoɔ so wedeɛ

na nʼabufuo tena wɔn so.

3Awurade bo kyɛre fu, na ne tumi so,

na ɔtwe ɔfɔdifoɔ aso.

Ne kwan wɔ ntwahoframa ne ahum mu,

omununkum yɛ ne nan ase mfuturo.

4Ɔteatea ɛpo na ɔma ɛwe;

ɔma nsubɔntene nyinaa wewe.

Basan ne Karmel twintwam

na Lebanon frɔmfrɔmyɛ nso kusa.

5Mmepɔ woso biribiri nʼanim

na nkokoɔ nane.

Asase, ewiase ne wɔn a wɔwɔ mu nyinaa

woso nʼanim.

6Hwan na ɔbɛtumi agyina nʼabufuo ano?

Hwan na ɔbɛtumi atena nʼabufuhyeɛ mu?

Nʼabufuo hwie te sɛ ogya;

abotan yam wɔ nʼanim.

7Awurade yɛ,

ɔyɛ ahohia mu dwanekɔbea.

Nʼani wɔ wɔn a wɔde wɔn ho to no so no so.

8Nanso, ɔnam nsuyire nwanwasoɔ so

bɛma Ninewe aba awieeɛ.

Ɔbɛtaa nʼatamfoɔ akɔduru esum kabii mu.

9Ɛpɔ biara a wɔbɛbɔ atia Awurade no,

ɔbɛsɛe no;

ɔhaw biara remma ne mprenu so.

10Wɔde nkasɛɛ bɛkyekyere wɔn ho,

na ɛberɛ a wɔn nsa aboro wɔn no

wɔbɛhye wɔn sɛ wira dwaneeɛ a wɔaboa ano.

11Ao, Ninewe, wo mu na

deɛ ɔbɔ ɛpɔ bɔne tia Awurade

na ɔtu fo bɔne no firie.

12Deɛ Awurade seɛ nie:

“Ɛwom sɛ wɔwɔ apamfoɔ a wɔdɔɔso deɛ,

nanso wɔbɛsɛe wɔn ama wɔayera.

Ao Yuda, ɛwom sɛ mama ɔhaw aba wo so,

nanso merenyɛ saa bio.

13Afei, mɛbubu kɔnnua a ɛda wo kɔn mu

na matete nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu.”

14Ninewe, Awurade aka ɔhyɛ asɛm a ɛfa wo ho:

“Worennya asefoɔ a wo din bɛda wɔn so.

Mɛsɛe nsɛsodeɛ a wɔasene ne ahoni a wɔaguo

a ɛsisi wʼabosonnan mu no.

Mɛsiesie wʼadamena

ɛfiri sɛ wadane ayɛ atantanneɛ.”

15Hwɛ mmepɔ no so,

deɛ a ɔde asɛmpa no ba no anammɔn

ɔno na ɔka asomdwoesɛm!

Ao, Yuda di wʼafahyɛ na

di wɔ bɔhyɛ so.

Nnipa bɔne rentu wo so sa bio;

Wɔbɛsɛe wɔn pasaa.

Slovo na cestu

Nahum 1:1-15

1Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elkošského. 2Hospodin jest Bůh horlivý a mstitel, mstitel jestiť Hospodin, a zůřivý. Hospodin uvodí pomstu na protivníky své, a drží hněv proti nepřátelům svým. 3Hospodin dlouhočekající jest a velikomocný, však nikoli neospravedlňuje vinného. U vichru a bouři jest cesta Hospodinova, a oblak jest prach noh jeho. 4Když domlouvá moři, vysušuje je, i všecky řeky vysušuje; chřadne Bázan i Karmel, i květ Libánský chřadne. 5Hory se třesou před ním, a pahrbkové se rozplývají, země pak hoří před tváří jeho, i okršlek zemský a všickni, kteříž přebývají na něm. 6Před rozhněváním jeho kdo ostojí? A kdo se postaví proti prchlivosti hněvu jeho? Prchlivost jeho vylévá se jako oheň, a skály vyvracejí se před ním. 7Dobrýť jest Hospodin, silou jest v den ssoužení, a zná ty, kdož v něho doufají. 8Protož povodní prudkou konec učiní místu jeho, a nepřátely Boží stihati budou temnosti. 9Co myslíte proti Hospodinu? Onť konec učiní, nezdvihne druhé rány. 10Nebo rovně jako trní spleteni jsouce, a jako vínem opojeni, jako strniště suché docela sehlceni budou. 11Z tebeť vyšel ten, kterýž myslí proti Hospodinu zlé, rádce nešlechetný. 12Takto dí Hospodin: Byť se byli pokojně měli, byliť by tak v rozšíření zůstali aneb by toliko přemrštěni byli; i bylo by to pominulo, a netrápil bych jich více, tak jako jsem trápil. 13Nyní pak polámi jho jeho, aby neleželo na tobě, a to, čímž jsi svázán, roztrhám. 14Nebo přikázaní vydal proti tobě Hospodin, nebudeť rozsíváno ze jména tvého více; z domu Boha tvého vyhladím rytinu i slitinu, a když zlehčen budeš, způsobímť hrob. 15Aj hle na horách těchto nohy potěšené věci zvěstujícího, ohlašujícího pokoj. Slaviž, o Judo, slavnosti své, plň sliby své. Neboť nepokusí se více ani mimo tebe choditi nešlechetný, docelať jest vyhlazen.