Mika 2 – ASCB & SNC

Asante Twi Contemporary Bible

Mika 2:1-13

Onipa Ne Onyankopɔn Nhyehyɛeɛ

1Nnome nka wɔn a wɔfa amumuyɛ ho adwene,

wɔn a wɔbɔ ɛpɔ bɔne wɔ wɔn mpa so!

Wɔsɔre anɔpa kɔdi dwuma no

ɛfiri sɛ wɔwɔ tumi sɛ wɔyɛ.

2Wɔn ani bere mfuo na wɔgye.

Na afie nso wɔfa.

Wɔde nyansa korɔno gye nkurɔfoɔ afie,

na ayɔnkofoɔ agyapadeɛ nso wɔgye.

3Enti, sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“Meredwene amanehunu a ɛtia saa nkurɔfoɔ yi ho

na worentumi nnyi wo ho mfiri mu.

Worentumi nnante ahantan so bio,

ɛfiri sɛ ɛbɛyɛ ɛberɛ bɔne.

4Saa ɛda no, nnipa bɛsere mo.

Wɔde saa awerɛhoɔ dwom yi

bɛdi mo ho fɛ sɛ:

‘wɔasɛe yɛn koraa;

wɔakyekyɛ me nkurɔfoɔ ahodeɛ mu.

Ɔgye firi me nsa mu!

Na ɔde yɛn mfuo ma akɔnkɔnsafoɔ.’ ”

5Enti morennya obi wɔ

Awurade asafo mu

a ɔde ntontobɔ bɛkyɛ asase no.

Atorɔ Adiyifoɔ

6“Monnhyɛ nkɔm,” saa na wɔn nkɔmhyɛfoɔ no ka.

“Monnhyɛ saa nneɛma yi ho nkɔm;

animguaseɛ rento yɛn.”

7Ao, Yakob efie, mma monnka nsɛm a ɛte saa.

Awurade Honhom nni boasetɔ?

Ɔyɛ nneɛma a ɛte sei anaa?

“Ne nsɛm nyɛ deɛ nʼakwan tene

no yie anaa?

8Akyire no, me nkurɔfoɔ asɔre

te sɛ asraafoɔ.

Moworɔ ntadeɛ pa firi

wɔn a wɔretwam a wɔnni adwemmɔne biara ho,

ma wɔyɛ te sɛ asraafoɔ a wɔfiri akono.

9Mopam mmaa a wɔwɔ me nkurɔfoɔ mu

firi wɔn afie fɛfɛ mu.

Mogye me nhyira

firi wɔn mma nsam afebɔɔ.

10Sɔre, firi ha kɔ!

Ɛha nyɛ beaeɛ a wɔhome,

ɛfiri sɛ ɛho agu fi,

Wɔasɛe no, na ɛrenyɛ yie bio.

11Sɛ ɔtorofoɔ ne ɔdaadaafoɔ ba bɛka sɛ,

‘Mɛhyɛ nkɔm ama moanya nsã bebree a’

ɔbɛyɛ odiyifoɔ a saa nkurɔfoɔ yi pɛ.

Ɔgyeɛ Ho Bɔhyɛ

12“Mɛboaboa mo nyinaa ano Ao, Yakob;

nokorɛm mɛka Israel nkaeɛfoɔ no nyinaa abɔ mu.

Mɛka wɔn abɔ mu te sɛ nnwan a wɔgu nnwammuo mu,

te sɛ nnwankuo a wɔwɔ adidibea;

nnipa bɛhyɛ beaeɛ ho manyamanya.

13Deɛ ɔbɔ ɛkwan no bɛdi wɔn anim

wɔbɛbu apono no na wɔafiri akɔ.

Wɔn ɔhene bɛsene adi wɔn anim,

Awurade bɛyɛ wɔn ti.”

Slovo na cestu

Micheáš 2:1-13

1Běda těm, kteříž vymýšlejí nepravost a ukládají zlé na ložcích svých, a na úsvitě ráno vykonávají je, když jest v moci rukou jejich. 2Požádají polí, i vydírají, takž i domů, a odjímají; a tak provozují moc nad mužem i domem jeho, nad jedním každým i dědictvím jeho. 3Protož takto praví Hospodin: Aj, já myslím proti čeledi té věc zlou, odkudž nevyňmete hrdel vašich, aniž budete choditi vysokomyslně; nebo čas zlý bude. 4V ten den užívati budou o vás přísloví, a naříkati budou naříkáním žalostným, řkouce: Do cela zpuštěni jsme, podíl lidu mého proměnil. Jaktě mi jej odjal, a vzav pole naše, rozdělil! 5Protož nebudeš míti, kdožť by vztáhl provazec na los v shromáždění Hospodinovu. 6Neprorokujte. Budou prorokovati, ale nebudou těmto prorokovati, a neponesou pohanění. 7Ó kteráž sloveš domem Jákobovým, zdali do těsna vehnán býti má duch Hospodinův? To-liž by skutkové jeho byli? Zdaliž slova má nejsou dobrá tomu, kdož upřímě chodí? 8Včera byl lidem mým, již jako nepřítel povstává. Majíce oděv, plášť strhujete s těch, kteříž chodí bezpečně, vyhýbajíce se bitvě. 9Manželky lidu mého vyháníte z domu rozkoší jejich, od dítek jejich odjímáte slávu mou na věky. 10Vstaňte a odejděte, neboť tato není sídlem pro nečistotu. Ztratí vás, a to ztracením jistým. 11Jestliže za proroka se vydávaje a lež mluvě, říká: Budu tobě prorokovati o víně aneb o nápoji opojujícím, takový bývá prorokem lidu tohoto. 12Jistotně zberu tě, Jákobe, docela, jistotně shromáždím ostatky Izraele, a seženu je v hromadu jako ovce v Bozra, jako stádo do prostřed ovčince jeho, i vzejde hluk od lidu. 13Vstoupí ten, kterýž prolamovati bude před nimi. Prolomí, a projdou bránu, a vyjdou skrze ni; ano i král jejich půjde před nimi, a Hospodin na špici jejich.