Mika 1 – ASCB & TCB

Asante Twi Contemporary Bible

Mika 1:1-16

1Awurade de saa nsɛm yi brɛɛ Moresetni Mika1.1 Mika asekyerɛ ne “Hwan na ɔte sɛ Awurade.” Samaria ne Yerusalem: Saa nkuropɔn mmienu yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmuo a Mika hyɛɛ ho nkɔm no fa aman mmienu no ho na ɛmfa wɔn nkuropɔn no nko ho. ɛberɛ a na Yotam, Ahas ne Hesekia di adeɛ wɔ Yuda no. Anisoadehunu a ɔhunuiɛ fa Samaria ne Yerusalem ho.

2Monyɛ aso, mo nnipa nyinaa,

montie, asase ne mo a mote so nyinaa.

Otumfoɔ Awurade redi adanseɛ atia mo,

ɔkasa firi nʼasɔredan kronkron no mu.

Atemmuo A Ɛtia Samaria Ne Yerusalem

3Monhwɛ! Awurade firi nʼatenaeɛ reba;

ɔresiane na ɔnante asase sorɔnsorɔmmea so.

4Mmepɔ nane wɔ nʼase,

mmɔnhwa mu paepae

te sɛ ama a aka ogya,

te sɛ nsuo a ɛsiane ɔherɛ so firi kokoɔ so.

5Yei nyinaa yɛ Yakob nnebɔne,

ne bɔne ahodoɔ a ɛwɔ Israel efie enti.

Yakob nnebɔne ne sɛn?

Ɛnyɛ Samaria anaa?

Na ɛhe ne Yuda sorɔnsorɔmmea?

Ɛnyɛ Yerusalem anaa?

6“Enti mɛyɛ Samaria kuro no mmubuiɛ sie,

baabi a wɔbɛyɛ bobe turo.

Mehwie nʼaboɔ agu bɔnhwa mu

ama ne fapem ho ada hɔ.

7Wɔbɛbubu nʼahoni nyinaa mu asinasini;

wɔde ogya bɛhyɛ nʼasɔredan mu ayɛyɛdeɛ nyinaa.

Mɛsɛe ne nsɛsodeɛ nyinaa.

Esiane sɛ nʼakyɛdeɛ a waboa ano no nyinaa

ɔnya firii adwamanfoɔ akatua mu no enti

wɔde bɛma adwamanfoɔ.”

Osu Ne Awerɛhoɔ

8Yeinom enti mɛsu atwa agyaadwoɔ;

mede adagya bɛnante na mennhyɛ mpaboa.

Mɛpɔ so sɛ odompo

na masu sɛ ɔpatuo.

9Nʼapirakuro no wuo ayɛ den;

abɛduru Yuda.

Abɛduru me nkurɔfoɔ ɛpono ano

mpo aduru Yerusalem ankasa.

10Monnka no wɔ Gat

monnsu koraa

Mo a mowɔ Bet-Leafra deɛ

monyantam mfuturo mu.

11Monsene nkɔ adagya ne aniwuo mu,

mo a mote Safir.

Wɔn a wɔte Saanan ntumi mpue

Bet-Esel wɔ awerɛhoɔ mu;

ɛfiri sɛ, wo hɔ na ɔnya ne banbɔ.

12Wɔn a wɔte Marot de ɔyea nukanuka wɔ mu

de twɛn mmoa,

ɛfiri sɛ amanehunu a ɛfiri Awurade hɔ aba

abɛduru Yerusalem ɛpono ano.

13Mo a mote Lakis,

monsiesie nteaseɛnam no.

Mo ne bɔne farebae

ma Ɔbabaa Sion,

na modii Israel anim kɔɔ bɔne mu.

14Enti mode ntetemu akyɛdeɛ bɛma Moreset-Gat,

Aksib kuro bɛdaadaa Israel ahemfo.

15Mede nkonimdifoɔ bɛtoa mo

mo a mote Maresa.

Deɛ ɔyɛ Israel onimuonyamfoɔ no

bɛba Adulam.

16Monyi mo tirinwi mfa nni awerɛhoɔ,

wɔ mma a mo ani gye wɔn ho no ho;

mommɔ tikwa te sɛ ɔpete,

ɛfiri sɛ, wɔbɛfa wɔn afiri mo nkyɛn

akɔ nnommumfa mu.

Tagalog Contemporary Bible

Micas 1:1-16

1Ito ang mensahe ng Panginoon tungkol sa Samaria at Jerusalem.1:1 sa Samaria at Jerusalem: Ang Samaria ay kabisera ng Israel at kumakatawan sa buong kaharian ng Israel. Ang Jerusalem ay kabisera ng Juda at kumakatawan sa buong kaharian ng Juda. Ipinahayag niya ito kay Micas na taga-Moreshet noong magkakasunod na naghari sa Juda sina Jotam, Ahaz at Hezekia.

Sinabi ni Micas: 2Makinig kayong mabuti, lahat kayong mga mamamayan sa buong mundo.1:2 mga mamamayan sa buong mundo: o, mga Israelita na nasa Israel. Sapagkat sasaksi ang Panginoong Dios laban sa inyo mula sa kanyang banal na templo.1:2 banal na templo: Maaaring ang kanyang templo sa Jerusalem o ang kanyang tahanan sa langit.

Parurusahan ang Israel at Juda

3Makinig kayo! Lalabas ang Panginoon mula sa kanyang tahanan. Bababa siya at lalakad sa matataas na bahagi ng mundo. 4Ang mga bundok na kanyang malalakaran ay matutunaw na parang mga kandila na nadikit sa apoy, at magiging lubak-lubak ang mga patag na kanyang malalakaran na parang dinaanan ng tubig na umagos mula sa matarik na lugar. 5Mangyayari ang lahat ng ito dahil sa mga kasalanan ng mga mamamayan ng Israel at Juda.1:5 Israel at Juda: sa Hebreo, Jacob at Israel. Ang mga taga-Samaria ang nag-udyok sa ibang mga mamamayan ng Israel para magkasala. At ang mga taga-Jerusalem naman ang nag-udyok sa ibang mga mamamayan ng Juda para sumamba sa mga dios-diosan. 6Kaya sinabi ng Panginoon, “Gigibain ko ang Samaria at tataniman na lang ito ng mga ubas. Pagugulungin ko ang mga bato nito papunta sa kapatagan hanggang sa makita ang mga pundasyon nito. 7Madudurog ang lahat ng imahen ng dios-diosan ng Samaria, at masusunog ang lahat ng ibinayad ng mga lalaki sa kanilang pakikipagtalik sa mga babaeng bayaran sa templo.1:7 ibinayad … templo: Sa templong ito, nakikipagtalik ang mga lalaki sa mga babaeng bayaran bilang bahagi ng kanilang pagsamba sa mga dios-diosan. Ang bayad sa mga babae ay ginagamit sa mga gawain sa templo. Nakapagtipon ng mga imahen ang Samaria sa pamamagitan ng mga ibinayad sa mga babaeng bayaran sa templo, kaya kukunin ng kanyang mga kalaban ang mga pilak at ginto na binalot sa mga imahen para gamitin din ng kanyang mga kalaban na pambayad sa mga babaeng bayaran sa kanilang templo.”

8Sinabi pa ni Micas: Dahil sa pagkawasak ng Samaria, iiyak ako at magdadalamhati. Maglalakad ako nang nakapaa at nakahubad para ipakita ang aking kalungkutan. Iiyak ako nang malakas na parang asong-gubat1:8 asong-gubat: sa Ingles, “jackal.” at tulad ng paghuni ng kuwago. 9Sapagkat ang pagkagiba ng Samaria ay parang sugat na hindi na gagaling, at mangyayari rin ito sa Juda hanggang sa Jerusalem na siyang kabisera na lungsod1:9 kabisera na lungsod: sa literal, pintuan. ng aking mga kababayan.

10Mga taga-Juda, huwag ninyong ibalita sa ating mga kalaban na mga taga-Gat ang tungkol sa darating na kapahamakan sa atin. Huwag ninyong ipapakita na umiiyak kayo. Doon ninyo ipakita sa bayan ng Bet Leafra1:10 Bet Leafra: Ang lugar na ito at ang iba pang lugar na nabanggit sa talatang 11-15 ay maaaring sakop ng Juda. ang inyong kalungkutan sa pamamagitan ng paggulong sa lupa.

11Mga mamamayan ng Shafir, bibihagin kayo at dadalhing nakahubad, kaya mapapahiya kayo. Ang mga mamamayan ng Zaanan ay matatakot lumabas sa kanilang bayan para tulungan kayo. Ang mga taga-Bet Ezel ay hindi rin makakatulong sa inyo dahil sila rin ay umiiyak sa kapahamakang dumating sa kanila. 12Ang totoo, ang mga taga-Marot ay matiyagang naghihintay sa pagtigil ng digmaan. Pero mabibigo sila dahil niloob ng Panginoon na makarating ang mga kalaban sa pintuan ng Jerusalem.

13Mga mamamayan ng Lakish, isingkaw ninyo ang mga kabayo sa karwahe at tumakas kayo. Ginaya ninyo ang kasalanang ginawa ng mga taga-Israel, at dahil sa inyoʼy nagkasala rin ang mga taga-Zion.

14Kayong mga taga-Juda, magpaalam na kayo1:14 magpaalam na kayo: sa literal, magbigay kayo ng regalo bilang pamamaalam. sa bayan ng Moreshet Gat dahil sasakupin na rin iyan ng mga kalaban. Sasakupin din ang bayan1:14 bayan: sa literal, bahay. ng Aczib, kaya wala nang maaasahang tulong ang inyong mga hari mula sa bayang iyon.

15Kayong mga mamamayan ng Maresha, padadalhan kayo ng Panginoon1:15 Panginoon: sa Hebreo, ko. ng kalaban na sasakop sa inyo.

Mga taga-Juda,1:15 Juda: sa Hebreo, Israel. Maaaring ang ibig sabihin nito ay ang bansa ng Juda. ang inyong mga pinuno ay magtatago sa kweba ng Adulam. 16Kukunin sa inyo ang pinakamamahal ninyong mga anak1:16 mga anak: Maaari ring ang tinutukoy nito ay ang mga bayan ng Juda na nabanggit sa talatang 11-15. at dadalhin sa ibang bayan, kaya magluluksa kayo para sa kanila at ipapakita ninyo ang inyong kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapakalbo na parang ulo ng agila.1:16 agila: o, buwitre.