Asante Twi Contemporary Bible

Mika 1:1-16

1Awurade de saa nsɛm yi brɛɛ Moresetni Mika1.1 Mika asekyerɛ ne “Hwan na ɔte sɛ Awurade.” Samaria ne Yerusalem: Saa nkuropɔn mmienu yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmuo a Mika hyɛɛ ho nkɔm no fa aman mmienu no ho na ɛmfa wɔn nkuropɔn no nko ho. ɛberɛ a na Yotam, Ahas ne Hesekia di adeɛ wɔ Yuda no. Anisoadehunu a ɔhunuiɛ fa Samaria ne Yerusalem ho.

2Monyɛ aso, mo nnipa nyinaa,

montie, asase ne mo a mote so nyinaa.

Otumfoɔ Awurade redi adanseɛ atia mo,

ɔkasa firi nʼasɔredan kronkron no mu.

Atemmuo A Ɛtia Samaria Ne Yerusalem

3Monhwɛ! Awurade firi nʼatenaeɛ reba;

ɔresiane na ɔnante asase sorɔnsorɔmmea so.

4Mmepɔ nane wɔ nʼase,

mmɔnhwa mu paepae

te sɛ ama a aka ogya,

te sɛ nsuo a ɛsiane ɔherɛ so firi kokoɔ so.

5Yei nyinaa yɛ Yakob nnebɔne,

ne bɔne ahodoɔ a ɛwɔ Israel efie enti.

Yakob nnebɔne ne sɛn?

Ɛnyɛ Samaria anaa?

Na ɛhe ne Yuda sorɔnsorɔmmea?

Ɛnyɛ Yerusalem anaa?

6“Enti mɛyɛ Samaria kuro no mmubuiɛ sie,

baabi a wɔbɛyɛ bobe turo.

Mehwie nʼaboɔ agu bɔnhwa mu

ama ne fapem ho ada hɔ.

7Wɔbɛbubu nʼahoni nyinaa mu asinasini;

wɔde ogya bɛhyɛ nʼasɔredan mu ayɛyɛdeɛ nyinaa.

Mɛsɛe ne nsɛsodeɛ nyinaa.

Esiane sɛ nʼakyɛdeɛ a waboa ano no nyinaa

ɔnya firii adwamanfoɔ akatua mu no enti

wɔde bɛma adwamanfoɔ.”

Osu Ne Awerɛhoɔ

8Yeinom enti mɛsu atwa agyaadwoɔ;

mede adagya bɛnante na mennhyɛ mpaboa.

Mɛpɔ so sɛ odompo

na masu sɛ ɔpatuo.

9Nʼapirakuro no wuo ayɛ den;

abɛduru Yuda.

Abɛduru me nkurɔfoɔ ɛpono ano

mpo aduru Yerusalem ankasa.

10Monnka no wɔ Gat

monnsu koraa

Mo a mowɔ Bet-Leafra deɛ

monyantam mfuturo mu.

11Monsene nkɔ adagya ne aniwuo mu,

mo a mote Safir.

Wɔn a wɔte Saanan ntumi mpue

Bet-Esel wɔ awerɛhoɔ mu;

ɛfiri sɛ, wo hɔ na ɔnya ne banbɔ.

12Wɔn a wɔte Marot de ɔyea nukanuka wɔ mu

de twɛn mmoa,

ɛfiri sɛ amanehunu a ɛfiri Awurade hɔ aba

abɛduru Yerusalem ɛpono ano.

13Mo a mote Lakis,

monsiesie nteaseɛnam no.

Mo ne bɔne farebae

ma Ɔbabaa Sion,

na modii Israel anim kɔɔ bɔne mu.

14Enti mode ntetemu akyɛdeɛ bɛma Moreset-Gat,

Aksib kuro bɛdaadaa Israel ahemfo.

15Mede nkonimdifoɔ bɛtoa mo

mo a mote Maresa.

Deɛ ɔyɛ Israel onimuonyamfoɔ no

bɛba Adulam.

16Monyi mo tirinwi mfa nni awerɛhoɔ,

wɔ mma a mo ani gye wɔn ho no ho;

mommɔ tikwa te sɛ ɔpete,

ɛfiri sɛ, wɔbɛfa wɔn afiri mo nkyɛn

akɔ nnommumfa mu.

Swedish Contemporary Bible

Mika 1:1-16

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, du jord

och allt som finns där!

Herren, Herren, vittnar mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

3Se! Herren kommer!

Han stiger ner från sin boning

och träder fram över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalarna spricker upp,

som vax för elden

och som vatten störtar utför branten.

5Allt detta är för Jakobs överträdelse

och israeliternas synd.

Vad är Jakobs överträdelse?

Är det inte Samaria?

Vad är Judas offerplatser1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.?

Är de inte Jerusalem?

6”Därför ska jag göra Samaria

till en stenhög på en åker,

till en plats där vingårdar kan planteras.

Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7Alla hennes gudabilder

ska slås i stycken,

allt som hon tjänat som prostituerad

ska eldas upp,

och alla hennes avgudar

ska jag förgöra.

Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,

och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

8Över detta gråter och klagar jag.

Jag går barfota och naken,

ylar som en schakal,

klagar som en berguv.

9Hennes sår kan inte läkas.

Det har kommit till Juda

och nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10Tala inte om det i Gat,

gråt inte!

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra!1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.

11Dra bort, Shafirs invånare,

i nakenhet och skam.

De som bor i Saanan

kan inte komma undan.

I Bet Haesel sörjer man,

dess beskydd har tagits ifrån er.

12Marots invånare vrider sig av smärta

och hoppas på något bättre,

för det onda som kommer från Herren

har nått Jerusalems portar.

13Spänn för stridsvagnar,

befolkningen i Lakish.

Det var början till dotter Sions synd

att man hos dig fann Israels överträdelser.

14Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.

15Jag ska åter låta erövrare komma mot er,

Mareshas invånare.

Israels härlighet ska komma

till Adullam.

16Raka ditt huvud och skär av ditt hår

för dina barns skull som var din glädje.

Gör dig skallig som gamen,

för de har förts bort från dig.