Asante Twi Contemporary Bible

Mika 1:1-16

1Awurade de saa nsɛm yi brɛɛ Moresetni Mika1.1 Mika asekyerɛ ne “Hwan na ɔte sɛ Awurade.” Samaria ne Yerusalem: Saa nkuropɔn mmienu yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmuo a Mika hyɛɛ ho nkɔm no fa aman mmienu no ho na ɛmfa wɔn nkuropɔn no nko ho. ɛberɛ a na Yotam, Ahas ne Hesekia di adeɛ wɔ Yuda no. Anisoadehunu a ɔhunuiɛ fa Samaria ne Yerusalem ho.

2Monyɛ aso, mo nnipa nyinaa,

montie, asase ne mo a mote so nyinaa.

Otumfoɔ Awurade redi adanseɛ atia mo,

ɔkasa firi nʼasɔredan kronkron no mu.

Atemmuo A Ɛtia Samaria Ne Yerusalem

3Monhwɛ! Awurade firi nʼatenaeɛ reba;

ɔresiane na ɔnante asase sorɔnsorɔmmea so.

4Mmepɔ nane wɔ nʼase,

mmɔnhwa mu paepae

te sɛ ama a aka ogya,

te sɛ nsuo a ɛsiane ɔherɛ so firi kokoɔ so.

5Yei nyinaa yɛ Yakob nnebɔne,

ne bɔne ahodoɔ a ɛwɔ Israel efie enti.

Yakob nnebɔne ne sɛn?

Ɛnyɛ Samaria anaa?

Na ɛhe ne Yuda sorɔnsorɔmmea?

Ɛnyɛ Yerusalem anaa?

6“Enti mɛyɛ Samaria kuro no mmubuiɛ sie,

baabi a wɔbɛyɛ bobe turo.

Mehwie nʼaboɔ agu bɔnhwa mu

ama ne fapem ho ada hɔ.

7Wɔbɛbubu nʼahoni nyinaa mu asinasini;

wɔde ogya bɛhyɛ nʼasɔredan mu ayɛyɛdeɛ nyinaa.

Mɛsɛe ne nsɛsodeɛ nyinaa.

Esiane sɛ nʼakyɛdeɛ a waboa ano no nyinaa

ɔnya firii adwamanfoɔ akatua mu no enti

wɔde bɛma adwamanfoɔ.”

Osu Ne Awerɛhoɔ

8Yeinom enti mɛsu atwa agyaadwoɔ;

mede adagya bɛnante na mennhyɛ mpaboa.

Mɛpɔ so sɛ odompo

na masu sɛ ɔpatuo.

9Nʼapirakuro no wuo ayɛ den;

abɛduru Yuda.

Abɛduru me nkurɔfoɔ ɛpono ano

mpo aduru Yerusalem ankasa.

10Monnka no wɔ Gat

monnsu koraa

Mo a mowɔ Bet-Leafra deɛ

monyantam mfuturo mu.

11Monsene nkɔ adagya ne aniwuo mu,

mo a mote Safir.

Wɔn a wɔte Saanan ntumi mpue

Bet-Esel wɔ awerɛhoɔ mu;

ɛfiri sɛ, wo hɔ na ɔnya ne banbɔ.

12Wɔn a wɔte Marot de ɔyea nukanuka wɔ mu

de twɛn mmoa,

ɛfiri sɛ amanehunu a ɛfiri Awurade hɔ aba

abɛduru Yerusalem ɛpono ano.

13Mo a mote Lakis,

monsiesie nteaseɛnam no.

Mo ne bɔne farebae

ma Ɔbabaa Sion,

na modii Israel anim kɔɔ bɔne mu.

14Enti mode ntetemu akyɛdeɛ bɛma Moreset-Gat,

Aksib kuro bɛdaadaa Israel ahemfo.

15Mede nkonimdifoɔ bɛtoa mo

mo a mote Maresa.

Deɛ ɔyɛ Israel onimuonyamfoɔ no

bɛba Adulam.

16Monyi mo tirinwi mfa nni awerɛhoɔ,

wɔ mma a mo ani gye wɔn ho no ho;

mommɔ tikwa te sɛ ɔpete,

ɛfiri sɛ, wɔbɛfa wɔn afiri mo nkyɛn

akɔ nnommumfa mu.

Korean Living Bible

미가 1:1-16

사마리아와 예루살렘에 대한 심판

1이것은 요담과 아하스와 히스기야가 유다 왕으로 있을 당시 여호와께서 모레셋 사람 미가에게 사마리아와 예루살렘에 관하여 주신 말씀이다.

2지상에 사는 모든 사람들아, 들어라! 주 여호와께서 너희에게 대하여 그의 성전에서 증거하실 것이다.

3여호와께서 자기 처소에서 나오셔서 땅으로 내려와 산꼭대기를 밟고 다니실 것이다.

4산들이 그 아래서 녹고 골짜기들이 갈라질 것이니 마치 밀랍이 불 앞에서 녹고 물이 비탈로 쏟아지는 것 같을 것이다.

5이것은 다 이스라엘 백성의 죄와 허물 때문이다. 1:5 또는 ‘야곱의 허물이 무엇이뇨?’이스라엘 죄의 본거지가 어디냐? 수도 사마리아가 아니냐? 1:5 또는 ‘유다의 산당이 무엇이뇨?’유다의 우상 숭배 온상은 어디냐? 바로 예루살렘이 아니냐?

6그러므로 여호와께서 이렇게 말씀하신다. “내가 사마리아를 폐허로 만들어 포도나무를 심을 빈 들처럼 되게 할 것이며 그 돌무더기를 골짜기에 쏟아내리고 그 지대를 드러낼 것이다.

7저의 모든 우상들이 박살나고 우상의 신전에 바친 모든 예물들이 다 불에 탈 것이며 모든 신상들이 파괴될 것이다. 1:7 또는 ‘그가 기생의 값으로 모았은즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라’사마리아가 그 모든 예물을 우상 섬기는 자들에게서 모았으므로 그것이 다시 우상 섬기는 데 사용될 것이다.”

8이것 때문에 나는 슬퍼하며 통곡하고 벌거벗은 채 맨발로 돌아다니며 늑대처럼 울부짖고 타조처럼 슬피 울어야 할 것이다.

9사마리아의 상처가 치료될 수 없고 유다도 그런 상처로 고통을 당하며 내 백성이 사는 예루살렘 성문에 파멸이 이르렀다.

10너희는 이것을 가드에 있는 우리 적들에게 말하지 말고 그들에게 너희가 우는 것을 보이지 말아라. 벧 – 아브라 사람들아, 너희는 티끌에 뒹굴어라.

11사빌 사람들아, 벌거벗은 채 포로로 잡혀가서 수치를 당하여라. 사아난 사람들은 자기들의 성 밖으로 나오지 못할 것이다. 벧 – 에셀 사람들이 슬피 우는 소리를 들으면 너희는 거기에도 피난처가 없음을 알게 될 것이다.

12마롯 주민들이 1:12 또는 ‘근심 중에 복을 바라니’안타까운 심정으로 무사하기를 바란다. 이것은 여호와의 재앙이 예루살렘 성문에까지 이르렀기 때문이다.

13라기스 사람들아, 마차로 도망할 준비를 하여라. 너희가 이스라엘의 죄를 제일 먼저 본받아 예루살렘을 범죄하게 하였다.

14유다 사람들아, 너희는 모레셋 – 가드에게 작별을 고하라. 악십이 이스라엘 왕들을 속일 것이다.

15마레사 사람들아, 여호와께서 너희를 정복자의 손에 넘겨 줄 것이니 1:15 또는 ‘이스라엘의 영광이’너희 귀족들이 도망하여 아둘람 굴에 숨을 것이다.

16유다 사람들아, 너희가 사랑하는 자녀를 위해 슬퍼하며 너희 머리를 밀어 독수리처럼 대머리가 되게 하라. 너희 자녀들이 포로로 잡혀갈 것이다.