Adiyisɛm 22 – ASCB & NUB

Asante Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 22:1-21

Nkwa Asubɔnten

1Ɔbɔfoɔ no kyerɛɛ me nkwa asubɔnten a ani te korɔgyenn sɛ ahwehwɛ a ɛfiri Onyankopɔn ne Odwammaa no ahennwa so, 2a ɛtene fa kuro no abɔntene mfimfini. Asuo no fa biara, nkwa dua si hɔ a ɛso aba ahodoɔ dumienu ɔbosome biara. Wɔde ɛso ahahan no sa aman ahodoɔ no yadeɛ. 3Biribiara a ɛwɔ Onyankopɔn nnome ase no nkɔ kuro no mu. Wɔbɛhunu Onyankopɔn ne Odwammaa no ahennwa wɔ kuro no mu na nʼasomfoɔ bɛsom no. 4Wɔbɛhunu nʼanim na wɔbɛtwerɛ ne din agu wɔn moma so. 5Adeɛ rensa wɔ hɔ bio, na nkanea anaa hann ho nhia ɛfiri sɛ, Awurade Onyankopɔn bɛyɛ wɔn hann na wɔbɛdi adeɛ sɛ ahene daa daa.

Kristo Reba

6Afei, ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ, “Saa nsɛm yi yɛ nokorɛ a wode wo ho to so a, ɛyɛ. Na Awurade Onyankopɔn a ɔde Honhom ma adiyifoɔ somaa ne ɔbɔfoɔ sɛ ɔmmɛkyerɛ nʼasomfoɔ deɛ ɛbɛba nnansa yi ara no.”

7Yesu kaa sɛ, “Montie! Mereba nnansa yi ara, Nhyira nka wɔn a wɔtie adiyisɛm a ɛwɔ saa nwoma yi mu no!”

8Me, Yohane, mate na mahunu saa nneɛma yi nyinaa. Na metee ne nyinaa, hunuu ne nyinaa wieeɛ no, mebutuu ɔbɔfoɔ no a ɔkyerɛɛ me saa nneɛma yi nyinaa nan ase pɛɛ sɛ mesom no. 9Nanso, ɔka kyerɛɛ me sɛ, “Nyɛ saa! Meyɛ ɔsomfoɔ te sɛ wo nuanom adiyifoɔ ne wɔn a wɔdi nwoma yi mu nsɛm no so no ara pɛ. Som Onyankopɔn!”

10Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, “Nkata saa adiyisɛm a ɛwɔ nwoma yi mu no so, ɛfiri sɛ, ɛberɛ no abɛn. 11Obiara a ɔyɛ bɔne nkɔ so nyɛ bɔne, na deɛ ɔyɛ efi no nkɔ so nyɛ efi; deɛ ɔyɛ papa no nkɔ so nyɛ papa, na deɛ ɔyɛ kronkron no nkɔ so nyɛ kronkron.”

12Hwɛ! Mereba ntɛm! Mekura mʼabasobɔdeɛ sɛ mede rebɛma obiara sɛdeɛ nʼadwumayɛ teɛ. 13Mene Alfa ne Omega, Ɔkannifoɔ ne Okyidifoɔ, Ahyɛaseɛ ne Awieeɛ.

14“Nhyira nka wɔn a wɔhoro wɔn ntadeɛ, na wɔn na wɔwɔ ho ɛkwan sɛ wɔdi nkwa dua no aba na wɔfa kuro no ɛpono no mu. 15Na Kuro no akyi na nkraman ne adutofoɔ ne adwamanfoɔ ne awudifoɔ ne abosonsomfoɔ ne wɔn a wɔpɛ atorɔ na wɔdi atorɔ no nyinaa wɔ.

16“Me, Yesu, na masoma me ɔbɔfoɔ sɛ ɔmmɛbɔ mo saa nwoma yi nyinaa ho amaneɛ wɔ asafo mu. Meyɛ Dawid busuani. Mene anɔpa nsoromma a ɛhyerɛn no.”

17Honhom no ne ayeforɔ no se, “Ɛsɛ sɛ obiara a ɔte saa asɛm yi nso ka sɛ, ‘Bra!’ Na deɛ osukɔm de no no mmra, na deɛ ɔpɛ no nso, ɔmmɛgye nkwa nsuo no kwa.”

Awieeɛ

18Me, Yohane, mebɔ obiara a ɔte saa adiyisɛm a ɛwɔ nwoma yi mu kɔkɔ sɛ: Sɛ obi de bi ka ho a, Onyankopɔn de asotweɛ bɛka ne haw a wakyerɛ mu wɔ saa nwoma yi mu no ho. 19Na sɛ obi nso yi bi firi adiyisɛm a ɛwɔ saa nwoma yi mu no mu a, Onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa a ɔbɛnya wɔ nkwa dua no ne kuro Kronkron a wɔakyerɛkyerɛ mu wɔ nwoma yi mu no.

20Deɛ ɔdi nwoma yi ho adanseɛ no ka sɛ, “Aane! Mereba ntɛm!”

Amen. Bra, Awurade Yesu!

21Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka ahotefoɔ nyinaa. Amen.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 22:1-21

Floden med livets vatten

1Han visade mig sedan en flod med livets vatten, klar som kristall, och den flöt fram från Guds och Lammets tron, 2mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad, och bladen från träden är läkemedel för folken.22:2 Jfr 1 Mos 2:9 och Hes 47:12.

3Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. 5Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.

6Efter det sa han till mig: ”Detta budskap är trovärdigt och sant. Herren, som är Gud över profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste hända.”

Jesus kommer snart

7”Se, jag kommer snart! Lycklig är den som tar vara på profetians ord i den här boken.”

8Det var jag, Johannes, som fick höra och se allt detta. När jag hade hört och sett allt föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig, 9men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på det som står i den här boken. Det är Gud du ska tillbe.” 10Och han sa till mig: ”Försegla inte profetians ord i den här boken, för tiden är nära. 11Den som är orättfärdig ska fortsätta att göra det som är orättfärdigt, och den som är oren ska fortsätta att orena sig. Men den som är rättfärdig ska fortsätta att vara rättfärdig, och den som är helig ska fortsätta att hålla sig helig.”

Inbjudan och varning

12”Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön som ska ges till var och en efter hans gärningar. 13Jag är alfa och omega,22:13 Jfr 1:8 med not. den förste och den siste, början och slutet.”

14Lyckliga är de som tvättar sina dräkter rena,22:14 Att tvätta sina dräkter är att bli rättfärdig inför Gud genom tron på Jesus. Jfr 7:14. för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar. 15Men utanför står hundarna, de som har sysslat med ockultism, ägnat sig åt sexuell omoral, och mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt liv i lögn.

16”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta för församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.22:16 Davids rotskott och hans ättling är en titel på Messias. Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt.

17Anden och bruden22:17 Se not till 12:9. säger: ”Kom!” Den som hör det ska också säga: ”Kom!” Den som är törstig ska komma, för den som vill får dricka av livets vatten22:17 Jfr Ps 36:10. helt gratis.

18Men jag vittnar för alla som lyssnar till det profetiska budskapet i den här boken: Om någon lägger till något till det, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken. 19Och om någon tar bort något från det profetiska budskapet i den här boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i den här boken.

20Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart!”

Amen. Kom, Herre Jesus!

21Nåd från Herren Jesus åt alla.