Asante Twi Contemporary Bible

2 Yohane 1:1-13

1Me, Asɔre Panin,

Meretwerɛ akɔma Awuraa a wɔayi no ne ne mma a medɔ wɔn, nokorɛ no enti. Ɛnyɛ me nko, na mmom, wɔn a wɔnim nokorɛ no nyinaa dɔ mo, 2ɛfiri sɛ, nokorɛ no te yɛn mu na ɛbɛtena yɛn mu akɔsi daa:

3Adom, mmɔborɔhunu ne asomdwoeɛ mfiri Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo, Agya no Ba no nkyɛn, mmra yɛn so nokorɛ ne ɔdɔ mu.

4Mʼani gyee sɛ mehunuu sɛ mo mma no bi te nokorɛ mu sɛdeɛ Agya no hyɛɛ yɛn no. 5Enti, mereka akyerɛ wo, Awuraa sɛ, momma yɛnnodɔ yɛn ho. Yei nyɛ mmara foforɔ a merehyɛ ama wo. Ɛyɛ mmara a wɔahyɛ ama yɛn firi ahyɛaseɛ. 6Saa ɔdɔ a mereka ho asɛm yi kyerɛ sɛ, momma yɛntena ase na yɛnyɛ ɔsetie mma Onyankopɔn. Mmara a mote firii ahyɛaseɛ no kyerɛ sɛ mo nyinaa, montena ase ɔdɔ mu.

7Adaadaafoɔ a wɔnnnye nntom sɛ Yesu Kristo baa ɔhonam mu no abɔ apete ewiase. Saa adaadaafoɔ yi yɛ atorofoɔ ne Kristo atamfoɔ. 8Monhwɛ mo ho so yie na moanhwere deɛ moayɛ ho adwuma na moanya mo akatua wɔ mu no. 9Obiara a ɔntena Kristo nkyerɛkyerɛ mu no, ɔnni Onyankopɔn. Na deɛ ɔtena nkyerɛkyerɛ no mu no wɔ Agya no ne Ɔba no. 10Sɛ obi ba mo nkyɛn na wamfa saa nkyerɛkyerɛ yi ammrɛ mo a, monnnye no wɔ mo efie, na monnnye nʼani nso. 11Ɛfiri sɛ, obiara a ɔgye saa onipa no ka bɔne a ɔyɛ no ho.

Asɛnka A Ɛtwa Toɔ

12Mewɔ nsɛm pii ka kyerɛ mo, nanso meremfa krataa ne twerɛduro so nka. Na mmom, mɛba onipadua so abɛkasa akyerɛ mo, na mo ani agye.

13Wo nuabaa a wɔayi no no mma no kyea wo.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰二書 1:1-13

1我這作長老的寫信給蒙揀選的女士1·1 學者一般認為「蒙揀選的女士」是指教會。和你的兒女,就是我本著真理所愛的。你們不單是我所愛的,也是一切認識真理的人所愛的。 2我們愛你們,因為真理在我們裡面,並且永遠與我們同在。

3從父上帝和祂兒子耶穌基督而來的恩典、憐憫和平安也必在真理和愛中與我們同在!

彼此相愛

4你的兒女當中有人按照我們從父領受的命令遵行真理,我知道後非常欣慰。 5女士啊,我現在勸你,我們大家要彼此相愛。這不是新命令,而是我們從起初就已經領受的命令。 6愛就是遵行上帝的命令,這是你們從起初就聽過又當遵行的命令。

提防騙子

7因為現在世上有許多騙子出來迷惑人,他們否認耶穌基督曾降世為人。這樣的人是騙子,是敵基督者。 8你們要謹慎,好得到完滿的賞賜,免得我們前功盡棄。 9誰偏離基督的教導,誰心中就沒有上帝;誰遵守基督的教導,誰就有父和子與他同在。 10若有人到你們那裡不傳基督的教導,不要請他到家裡,也不要問候他, 11因為問候他就是與他同流合污。

結語

12我還有許多事要告訴你們,但不想藉助紙墨,而是希望有機會到你們那裡與你們當面暢談,使我們充滿喜樂。

13你那蒙揀選之姊妹的兒女問候你。