2 Timoteo 1 – ASCB & NCA

Asante Twi Contemporary Bible

2 Timoteo 1:1-18

Nhyira

1Nwoma yi firi Paulo a ɔyɛ Kristo Yesu ɔsomafoɔ no nkyɛn. Onyankopɔn ankasa na ɔfrɛɛ me sɛ ɔsomafoɔ, sɛ menkɔbɔ nkwa a ɔnam Kristo Yesu so de baeɛ no ho dawuro.

2Mede kɔma me dɔba Timoteo:

Adom, mmɔborɔhunu ne asomdwoeɛ mfiri Agya Onyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu nka wo.

3Meda Onyankopɔn a mede adwene mu fann som no sɛdeɛ me mpanimfoɔ yɛeɛ no ase. Daa, anadwo ne awia, mekae wo wɔ me mpaeɛbɔ mu. 4Mekae wo nisuteɛ ɛberɛ a yɛredi mpaapaemu no a, ɛma mʼani gyina wo. Enti sɛ mehunu wo bio a mʼani bɛgye. 5Mekae gyidie a emu yɛ den a na wowɔ, gyidie a ɛfirii aseɛ firii wo nana Lois ne wo maame Eunike mu no, na megye di sɛ woda so kura saa gyidie no a emu yɛ den no ara mu.

6Yei enti merebɔ wo nkaeɛ sɛ kae akyɛdeɛ a ɛberɛ a mede me nsa guu wo so no Onyankopɔn de maa wo no. 7Ɛfiri sɛ, Honhom a Onyankopɔn de maa yɛn no mma yɛnyɛ ahufoɔ; na mmom, Honhom no ma yɛn tumi, ɔdɔ ne ahohyɛsoɔ. 8Mma wʼani nnwu Awurade adansedie, ne me a meyɛ ne deduani ho. Na sɛ ɔhaw bi to wo Asɛmpa no ka ho a, gyina pintinn wɔ ahoɔden a Onyankopɔn de ama wo no mu. 9Ɔgyee yɛn nkwa frɛɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ ne dea. Ɛnyɛ biribi pa bi a yɛayɛ enti, na mmom, ɛyɛ nʼadom ara kwa. Ansa na wɔrehyɛ ewiase ase no na ɔnam Kristo Yesu so kyɛɛ yɛn saa adom no, 10na seesei, ɔnam Agyenkwa Kristo Yesu ba a ɔbɛba no so ada biribiara adi akyerɛ yɛn. Kristo, yɛn Agyenkwa dii owuo so nkonim, na ɔde anigyesɛm a ɛhyerɛn te sɛ kanea na ɛma nkwa a ɛnni awieeɛ brɛɛ yɛn. 11Onyankopɔn ayi me sɛ ɔsomafoɔ ne ɔkyerɛkyerɛfoɔ sɛ menna Asɛmpa no adi. 12Ɛnam yeinom so enti na mehunu saa amaneɛ yi. Nanso, meda so wɔ gyidie, ɛfiri sɛ, menim deɛ mede me ho to no so no, na menim nso sɛ ɔbɛkora deɛ mede ahyɛ ne nsa no ama da no nso.

13Sɔ nokwasɛm a mekyerɛɛ wo no mu yie, na fa yɛ nhwɛsodeɛ, na tena gyidie ne ɔdɔ a ɛyɛ yɛn dea wɔ Kristo Yesu mu no. 14Wɔde ademudeɛ a ɛsom bo ahyɛ wo nsa. Fa Honhom Kronkron a ɔte wo mu no mmoa bɔ ho ban.

15Sɛdeɛ wonim no, Akristofoɔ a wɔfiri Asia baa ha no nyinaa adwane agya me. Figelo ne Hermogene nso ka wɔn ho.

16Awurade nhunu Onesiforo fiefoɔ mmɔbɔ ɛfiri sɛ, ɔhyɛɛ me nkuran mpɛn bebree. Nʼani anwu wɔ me ho sɛ mada afiase pɛn, 17na ɔduruu Roma ara pɛ, ɔbɔɔ mmɔden hwehwɛɛ me ara kɔsii sɛ ɔhunuu me. 18Awurade mmoa no na da no ɔnnya ahummɔborɔ mfiri Awurade no nkyɛn! Wonim akwan ahodoɔ a ɔfaa so boaa me wɔ Efeso.

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

2 तीमुथियुस 1:1-18

1में पौलुस, ओ जिनगी के वायदा के मुताबिक, जऊन ह मसीह यीसू म हवय, परमेसर के ईछा ले मसीह यीसू के प्रेरित अंव।

2ए चिट्ठी मोर मयारू बेटा तीमुथियुस ला लिखत हंव। परमेसर ददा अऊ हमर परभू मसीह यीसू के तरफ ले तोला अनुग्रह, दया अऊ सांति मिलत रहय।

धनबाद अऊ उत्साह

3मेंह हमेसा तोला रात अऊ दिन अपन पराथना म सुरता करत, परमेसर के धनबाद करथंव, जेकर सेवा मेंह साफ मन ले करथंव जइसने कि मोर पुरखामन घलो करत रिहिन। 4तोर आंखी के आंसू ला सुरता करके, मेंह तोला देखे के ईछा करथंव, ताकि मेंह आनंद ले भर जावंव। 5मेंह तोर निस्कपट बिसवास ला सुरता करथंव, जऊन ह कि पहिली तोर ममा दाई लोइस अऊ तोर दाई यूनीके म रिहिस, अऊ मोला भरोसा हवय कि एहीच बिसवास तोर म घलो हवय। 6एकरसेति मेंह तोला सुरता करावत हंव कि परमेसर के ओ बरदान के उपयोग जादा से जादा कर, जऊन ह तोला मोर हांथ रखे के जरिये मिले रिहिस। 7काबरकि परमेसर ह हमन ला डर के आतमा नइं, पर ओह सामरथ, मया अऊ संयम बरते के आतमा दे हवय।

8एकरसेति, हमर परभू के गवाही दे बर झन लजा अऊ न मोर बर लजा, जऊन ह परभू खातिर कैदी अंव। पर परमेसर के सामरथ के दुवारा सुघर संदेस बर दुःख उठाय म मोर संग हो ले। 9परमेसर ह हमर उद्धार करे हवय अऊ हमन ला एक पबितर जिनगी जीये बर बलाय हवय। परमेसर ह एला हमर बने करम के कारन नइं, पर ओह एला अपन उदेस्य अऊ अनुग्रह के कारन करे हवय। ओह ए अनुग्रह ला समय के सुरू होय के पहिली ले मसीह यीसू के जरिये हमन ला दे हवय, 10पर ए अनुग्रह अब हमर उद्धार करइया मसीह यीसू के आय के दुवारा परगट होय हवय। ओह मिरतू के सक्ति ला नास करिस, अऊ सुघर संदेस के दुवारा अमर जिनगी दीस। 11मेंह एही सुघर संदेस के परचारक, प्रेरित अऊ गुरू ठहिराय गे हवंव। 12एकर कारन मेंह ए दुःख सहत हवंव। पर मेंह नइं लजावंव काबरकि मेंह जानथंव कि काकर ऊपर मेंह बिसवास रखे हवंव अऊ मेंह ए निस्चय जानत हंव कि ओह ओ चीज के रखवारी कर सकथे, जऊन ला मेंह ओकर आय के दिन तक ओला सऊंपे हवंव।

13ओ बने बात, जऊन ला मेंह तोला सिखोय हवंव, ओला अपन जिनगी म एक नमूना के रूप म ले अऊ संगे-संग मसीह यीसू के बिसवास अऊ मया म बने रह। 14ओ बने चीजमन के रखवारी कर, जऊन ह तोला सऊंपे गे हवय। ए बने चीजमन के रखवारी पबितर आतमा के मदद ले कर, जऊन ह कि हमन म रहिथे।

15तेंह जानथस कि एसिया प्रदेस म जम्मो झन मोला छोंड़ दे हवंय, ओमन म फूगिलुस अऊ हिरमुगिनेस घलो हवंय।

16उनेसिफुरूस के परिवार ऊपर परभू दया करय, काबरकि ओह अक्सर मोर मदद करे हवय अऊ ओह मोर जेल म रहे के कारन नइं लजाईस। 17पर जब ओह रोम सहर म आईस, त ओह मोला तब तक खोजते रिहिस, जब तक कि ओह मोला नइं पा लीस। 18परभू करय कि परभू के आय के दिन ओकर ऊपर परभू के दया होवय। तेंह एला बने करके जानथस कि ओह इफिसुस म मोर कतेक जादा मदद करिस।