Asante Twi Contemporary Bible

2 Petro 1:1-21

1Krataa yi firi Simon Petro a meyɛ Yesu Kristo ɔsomfoɔ ne ne ɔsomafoɔ nkyɛn,

Mede kɔma wɔn a ɛsiane yɛn Onyankopɔn ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo tenenee enti, wɔama wɔn gyidie a ɛsom bo te sɛ yɛn deɛ no ara pɛ no:

2Adom ne asomdwoeɛ a ɛdɔɔso a ɛfiri Onyankopɔn ne Yesu a ɔyɛ yɛn Awurade no mmra mo so.

Onyankopɔn Frɛ

3Onyankopɔn nam ne tumi so ama mo biribiara a ɛho hia ma asetena pa ne nyamesu. Nimdeɛ a yɛwɔ wɔ deɛ ɔfiri nʼanimuonyam ne nnepa mu frɛɛ yɛn no na ama yɛn saa tumi yi. 4Ɔnam nʼanimuonyam ne ne nnepa so ahyɛ yɛn bɔ a ɛsom bo yie. Ɛno enti, wama yɛn ne su kronkron no bi, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛfiri ewiase yi porɔeɛ a akɔnnɔ bɔne de ba no mu.

5Esiane saa enti, mommɔ mmɔden mfa nneyɛeɛ a ɛho teɛ nka mo gyidie ho; na momfa nimdeɛ nka nneyɛeɛ a ɛho teɛ ho; 6na momfa ahohyɛsoɔ nka mo nimdeɛ ho; na momfa boasetɔ nka mo ahohyɛsoɔ ho; na momfa nyamesom pa nka mo boasetɔ ho; 7na momfa onuadɔ nka nyamesom pa ho, na momfa ɔdɔ amapa nka onuadɔ ho. 8Yeinom ne su pa a ɛho hia mo. Na sɛ monya ma ɛdɔɔso a, ɛbɛma mo ayɛ nnam wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ mu. 9Na obiara a ɔnni bi no yɛ onifirani a ɔntumi nhunu adeɛ. Ne werɛ afiri sɛ wɔahohoro ne bɔne dada.

10Enti, me nuanom adɔfoɔ, monyere mo ho wɔ dwuma no die mu, na ɛnni mo ho adanseɛ ampa ara sɛ Onyankopɔn afrɛ mo, ayi mo atena hɔ afebɔɔ. Sɛ moyɛ saa a, morensunti na morempa aba nso. 11Sɛ mofa saa ɛkwan yi so a, wɔbɛma mo akɔ yɛn Awurade ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo Ahennie a ɛtoɔ ntwa da no mu.

12Ne saa enti, daa mekaakae mo saa asɛm yi a monim na atim nokorɛ a moagye adi no mu no. 13Mesusu sɛ, ɛyɛ sɛ mmerɛ dodoɔ a mete ase yi, mɛbɔ mo nkaeɛ wɔ saa asɛm yi ho. 14Menim sɛ ɛrenkyɛre biara mɛgya saa ɔhonam yi hɔ sɛdeɛ yɛn Awurade Yesu Kristo daa no adi kyerɛɛ me no. 15Mɛbɔ mmɔden sɛ mɛfa ɛkwan biara so ama mo akae saa nsɛm yi ɛberɛ biara wɔ me wuo akyi.

16Ɛnyɛ anansesɛm na yɛte bɛka kyerɛɛ mo wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo tumi ne ba a ɔrebɛba no ho, na mmom, yɛahunu na yɛdi ne kɛseyɛ no ho adanseɛ. 17Yɛwɔ hɔ bi na Agya Onyankopɔn hyɛɛ no animuonyam ɛberɛ a nne bi firi Animuonyam kɛseɛ mu kaa sɛ, “Yei ne me Dɔba a ɔsɔ mʼani!” no. 18Yɛn ankasa tee nne no sɛ ɛfiri ɔsoro reba ɛberɛ a na yɛne no wɔ Bepɔ Kronkron no so no.

19Ɛno enti, ɛma yɛnya nkɔm a odiyifoɔ no hyɛeɛ no mu gyidie yie. Ɛsɛ sɛ motie no yie ɛfiri sɛ, ɛte sɛ kanea a ɛhyerɛn wɔ sum mu kɔsi da a adeɛ bɛkye ama anɔpa nsoromma ahyerɛn wɔ mo akoma mu no. 20Yeinom nyinaa akyi no, monkae saa asɛm yi: Obiara nni hɔ a ɔnam nʼankasa so bɛtumi akyerɛ Atwerɛsɛm mu nkɔmhyɛ ase. 21Na nkɔmhyɛ biara mfiri onipa pɛ mu, na mmom, Honhom Kronkron tumi mu na nnipa ka asɛm a ɛfiri Onyankopɔn.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

彼得後書 1:1-21

1我是耶穌基督的奴僕和使徒西門·彼得,寫信給藉著我們的上帝和救主耶穌基督的義,與我們得到同樣寶貴信心的人。

2願你們因認識上帝和我們主耶穌而得到豐富的恩典和平安!

追求長進

3因為我們認識了用自己的榮耀和美德呼召我們的上帝,上帝以祂神聖的能力將生命與敬虔所需要的一切賜給了我們。 4藉此,祂已將既寶貴又偉大的應許賞給了我們,使我們脫離世上私慾帶來的敗壞,能夠有份於上帝的性情。

5正因如此,你們要加倍努力,不僅要有信心,還要有好的德行;不僅要有好的德行,還要有知識; 6不僅要有知識,還要有節制;不僅要有節制,還要有忍耐;不僅要有忍耐,還要有敬虔; 7不僅要有敬虔,還要有愛弟兄姊妹的心;不僅要有愛弟兄姊妹的心,還要有愛眾人的心。 8如果充分具備了這些品德,你們對我們主耶穌基督的認識就不會停滯不前,毫無收穫。 9缺乏上述品德的人不是瞎眼就是目光短淺,忘記他從前的罪已經得到潔淨。

10所以,弟兄姊妹,你們要更加努力,以確定自己蒙了呼召和揀選。這樣,你們就絕不會失足犯罪, 11進入我們的主和救主耶穌基督永恆國度的大門必為你們敞開。

12雖然你們已經知道這些事,並且在所領受的真道上也很堅固,但我還是要常常提醒你們。 13我覺得應當趁著我還在世的時候1·13 還在世的時候」希臘文是「還在這帳篷裡的時候」,作者用帳篷代表自己的身體。提醒你們,激勵你們, 14因我知道自己離世的日子已經不遠了,正如我們的主耶穌基督指示我的。 15我要盡力使你們在我離世以後仍然常常記得這些事。

見證基督的榮耀

16我們從前告訴你們有關主耶穌基督的大能和祂降臨的事,並非根據巧妙虛構的神話,而是我們親眼見過祂的威榮。 17祂從父上帝那裡得到了尊貴和榮耀,那時從極大的榮光中有聲音對祂說:「這是我的愛子,我甚喜悅祂。」 18當時我們和祂一同在聖山上,親耳聽見了這來自天上的聲音。

19這使我們更加確信先知的預言。你們要留意這些預言,把這些預言看作照耀在黑暗中的明燈,一直到天破曉、晨星在你們心中升起。 20你們首先該知道:聖經上的一切預言都不可隨人的私意解釋, 21因為預言絕非出於人的意思,都是人受了聖靈的感動,講出上帝的信息。