2 Ahemfo 2 – ASCB & NIRV

Asante Twi Contemporary Bible

2 Ahemfo 2:1-25

Wɔfa Elia Kɔ Ɔsoro

1Ɛberɛ a Awurade pɛɛ sɛ ɔnam ahum so fa Elia kɔ ɔsoro no, na Elia ne Elisa nam Gilgal ɛkwan so. 2Na Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ, “Tena ha na Awurade aka akyerɛ me sɛ, menkɔ Bet-El.” Na Elisa buaa sɛ, “Mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase, na wo nso wote ase no, merennya wo da.” Enti, wɔnante kɔɔ Bet-El.

3Adiyifoɔ kuo a wɔfiri Bet-El no baa Elisa nkyɛn bɛbisaa no sɛ, “Na wonim sɛ Awurade rebɛfa wo wura afiri wo nkyɛn ɛnnɛ?”

Elisa buaa sɛ, “Aane, menim saa. Nanso, monnka nkyerɛ obiara.”

4Na Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ, “Tena ha, na Awurade aka akyerɛ me sɛ, menkɔ Yeriko.”

Nanso, Elisa buaa bio sɛ, “Mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase, na wo nso wote ase yi, merennya wo da.” Enti, wɔnante kɔɔ Yeriko.

5Na adiyifoɔ kuo a wɔfiri Yeriko baa Elisa nkyɛn bɛbisaa no sɛ, “Na wonim sɛ Awurade rebɛfa wo wura afiri wo nkyɛn ɛnnɛ anaa?”

Ɔbuaa bio sɛ, “Ɛyɛ nokorɛ turodoo, menim. Nanso, monnka nkyerɛ obiara.”

6Na Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ, “Tena ha, na Awurade aka akyerɛ me sɛ, menkɔ Asubɔnten Yordan ho.”

Nanso, Elisa buaa bio sɛ, “Mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase, na wo nso wote ase yi, merennya wo.” Enti wɔtoaa so kɔeɛ.

7Mmarima aduonum firi adiyifoɔ kuo no mu nso kɔeɛ, kɔgyinaa akyirikyiri baabi, hwɛɛ sɛ Elia ne Elisa gyina Asubɔnten Yordan ho hɔ. 8Na Elia bobɔɔ nʼatadeɛ, de bɔɔ nsuo no ani. Nsuo no mu kyɛɛ mmienu, ma wɔfaa asase kesee so twareeɛ.

9Wɔbaa asuo no fa no, Elia bisaa Elisa sɛ, “Ɛdeɛn na menyɛ mma wo ansa na wɔahwim me akɔ?”

Na Elisa buaa sɛ, “Mesrɛ wo, ma mennya wo honhom tumi no mmɔho.”

10Elia kaa sɛ, “Woabisa adeɛ a ne yɛ yɛ den. Na sɛ wohunu sɛ wɔrefa me afiri wo nkyɛn a, wo nsa bɛka wʼabisadeɛ no. Na sɛ amma saa deɛ a, wo nsa renka.”

11Wɔnam na wɔredi nkɔmmɔ no, prɛko pɛ, ogya teaseɛnam baeɛ a ogya apɔnkɔ retwe. Ɛfaa wɔn ntam ma wɔn ntam teteeɛ, na ahum bi faa Elia de no kɔɔ ɔsoro. 12Elisa hunuiɛ, teaam sɛ, “Mʼagya! Mʼagya! Israel nteaseɛnam ne nteaseɛnamkafoɔ!” Na wɔyeraeɛ no, Elisa suanee nʼatadeɛ mu mmienu.

13Na Elisa faa Elia atadeɛ ngugusoɔ a ɛfirii ne ho guiɛ no, na ɔsane kɔɔ Asubɔnten Yordan konkɔn no so. 14Ɔde atadeɛ ngugusoɔ no bɔɔ nsuo no ani teaam sɛ, “Awurade, Elia Onyankopɔn wɔ he?” Ɛhɔ ara nsuo no mu paee mmienu maa Elisa faa mu.

15Ɛberɛ a adiyifoɔ kuo a wɔwɔ Yeriko hunuu asɛm a asie no, wɔteaam sɛ, “Elisa abɛdi Elia adeɛ!” Na wɔkɔhyiaa no, kotoo no. 16Wɔkaa sɛ, “Owura, ka biribi na yɛn mu ahoɔdenfoɔ aduonum bɛkyini ɛserɛ no so, ahwehwɛ wo wura. Ebia na Awurade honhom agyaa no asi bepɔ bi so anaa bɔnhwa bi mu.”

Elisa kaa sɛ, “Dabi, monnsoma wɔn.” 17Nanso, wɔkɔɔ so haa no ara, kɔsii sɛ, ɔnhunu deɛ ɔnyɛ ne ho, enti akyire no ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ, monsoma wɔn.” Enti, mmarima aduonum, de nnansa kyinkyini, hwehwɛeɛ, nanso wɔanhunu Elia. 18Ɛberɛ a wɔsane wɔn akyi no, na Elisa da so wɔ Yeriko. Ɔbisaa wɔn sɛ, “Manka ankyerɛ mo sɛ monnkɔ?”

Elisa Nsɛnkyerɛnneɛ A Ɛdi Ɛkan

19Afei, Yeriko mpanimfoɔ kɔsraa Elisa. Wɔka kyerɛɛ no sɛ, “Ɔdɛɛfoɔ, yɛwɔ dadwene bi. Saa kuro yi daberɛ ne nneɛma a atwa ho ahyia yɛ fɛ, sɛdeɛ wohunu no. Nanso, nsuo no nyɛ, na asase no nso mma nnɔbaeɛ.”

20Elisa kaa sɛ, “momma me nsukoradeɛ foforɔ a wɔde nkyene agu mu.” Na wɔde baeɛ.

21Afei, ɔkɔɔ nsuo no a kurom hɔfoɔ sa nom no mu, kɔtoo nkyene no guu mu. Na ɔkaa sɛ, “Yei ne deɛ Awurade seɛ: Mayɛ nsuo yi yie. Ɛremma owuo, na asase no bɛma ne nnɔbaeɛ.” 22Na ampa ara, ɛfiri saa ɛberɛ no, nsuo no ayɛ nsu pa sɛdeɛ Elisa kaeɛ no.

23Elisa firii Yeriko kɔɔ Bet-El. Ɔrekɔ no, mmarimaa bi a wɔfiri kuro no mu dii ne ho fɛ, seree no sɛ, “Tipa, foro kɔ ɛ! Tipa, foro kɔ ɛ!” 24Elisa danee ne ho hwɛɛ wɔn na ɔde Awurade din domee wɔn. Na sisire mmienu pue firii wiram, bɛkunkum wɔn mu aduanan mmienu. 25Elisa firii hɔ no, ɔkɔɔ bepɔ Karmel so, na ɔfirii hɔ kɔɔ Samaria.

New International Reader’s Version

2 Kings 2:1-25

Elijah Is Taken Up to Heaven

1Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. The Lord was going to use a strong wind to take Elijah up to heaven. 2Elijah said to Elisha, “Stay here. The Lord has sent me to Bethel.”

But Elisha said, “I won’t leave you. And that’s just as sure as the Lord and you are alive.” So they went down to Bethel.

3There was a group of prophets at Bethel. They came out to where Elisha was. They asked him, “Do you know what the Lord is going to do? He’s going to take your master away from you today.”

“Yes, I know,” Elisha replied. “So be quiet.”

4Then Elijah said to him, “Stay here, Elisha. The Lord has sent me to Jericho.”

Elisha replied, “I won’t leave you. And that’s just as sure as the Lord and you are alive.” So they went to Jericho.

5There was a group of prophets at Jericho. They went up to where Elisha was. They asked him, “Do you know what the Lord is going to do? He’s going to take your master away from you today.”

“Yes, I know,” Elisha replied. “So be quiet.”

6Then Elijah said to him, “Stay here. The Lord has sent me to the Jordan River.”

Elisha replied, “I won’t leave you. And that’s just as sure as the Lord and you are alive.” So the two of them walked on.

7Fifty men from the group of prophets followed them. The men stopped and stood not far away from them. They faced the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan River. 8Elijah rolled up his coat. Then he struck the water with it. The water parted to the right and to the left. The two of them went across the river on dry ground.

9After they had gone across, Elijah said to Elisha, “Tell me. What can I do for you before I’m taken away from you?”

“Please give me a double share of your spirit,” Elisha replied.

10“You have asked me for something that’s very hard to do,” Elijah said. “But suppose you see me when I’m taken away from you. Then you will receive what you have asked for. If you don’t see me, you won’t receive it.”

11They kept walking along and talking together. Suddenly there appeared a chariot and horses made of fire. The chariot and horses came between the two men. Then Elijah went up to heaven in a strong wind. 12Elisha saw it and cried out to Elijah, “My father! You are like a father to me! You, Elijah, are the true chariots and horsemen of Israel!” Elisha didn’t see Elijah anymore. Then Elisha took hold of his own garment and tore it in two.

13He picked up the coat that had fallen from Elijah. He went back and stood on the bank of the Jordan River. 14Then he struck the water with Elijah’s coat. “Where is the power of the Lord?” he asked. “Where is the power of the God of Elijah?” When Elisha struck the water, it parted to the right and to the left. He went across the river.

15The group of prophets from Jericho were watching. They said, “The spirit of Elijah has been given to Elisha.” They went over to Elisha. They bowed down to him with their faces toward the ground. 16“Look,” they said. “We have 50 capable men. Let them go and look for your master. Perhaps the Spirit of the Lord has lifted him up. Maybe he has put him down on a mountain or in a valley.”

“No,” Elisha replied. “Don’t send them.”

17But they kept asking until he felt he couldn’t say no. So he said, “Send them.” And they sent 50 men. They looked for Elijah for three days. But they didn’t find him. 18So they returned to Elisha. He was staying in Jericho. Elisha said to them, “Didn’t I tell you not to go?”

Elisha Makes Jericho’s Water Pure

19The people of Jericho said to Elisha, “Look. This town has a good location. You can see that for yourself. But the spring of water here is bad. So the land doesn’t produce anything.”

20“Bring me a new bowl,” Elisha said. “Put some salt in it.” So they brought it to him.

21Then he went out to the spring. He threw the salt into it. He told the people, “The Lord says, ‘I have made this water pure. It will never cause death again. It will never keep the land from producing crops again.’ ” 22The water has stayed pure to this day. That’s what Elisha had said would happen.

Some Boys Make Fun of Elisha

23Elisha left Jericho and went up to Bethel. He was walking along the road. Some boys came out of the town. They made fun of him. “Get out of here, baldy!” they said. “Get out of here! You don’t even have any hair on your head!” 24He turned around and looked at them. And he asked for bad things to happen to them. He did it in the name of the Lord. Then two bears came out of the woods. They attacked 42 of the boys. 25Elisha went on to Mount Carmel. From there he returned to Samaria.