Asante Twi Contemporary Bible

1 Timoteo 1:1-20

Nkyea

1Nwoma yi firi Kristo Yesu somafoɔ Paulo nkyɛn. Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Gyefoɔ ne Kristo Yesu a ɔma yɛn anidasoɔ na ɔfrɛɛ me.

2Meretwerɛ akɔma Timoteo a ɔyɛ me ba kann wɔ gyidie no mu:

Agya Onyankopɔn ne Kristo Yesu a ɔyɛ yɛn Awurade no adom, mmɔborɔhunu ne asomdwoeɛ nka mo.

Mompo Atorɔ Akyerɛkyerɛfoɔ

3Mepɛ sɛ motena Efeso sɛdeɛ merekɔ Makedonia no meka kyerɛɛ mo no. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔma nkyerɛkyerɛ bɔne a ɛsɛ sɛ mohyɛ wɔn na wɔgyae. 4Monka nkyerɛ wɔn na wɔnnyae atorɔsɛm ne wɔn nananom din bebrebe a wɔbobɔ no, ɛfiri sɛ, saa nneyɛeɛ no de akyinnyeɛ ba. Ɛmmoa Onyankopɔn nhyehyɛeɛ a wɔnam gyidie nko so na wɔhunu no. 5Saa ɔhyɛ yi botaeɛ ara ne sɛ, ɛbɛkanyane ɔdɔ a ɛfiri akoma pa, adwenem fann ne gyidie pa mu. 6Nnipa bi atwe wɔn ho afiri ɛkwan pa no so de wɔn ho ama akyinnyeɛ hunu. 7Wɔpɛ sɛ wɔyɛ Onyankopɔn mmara no akyerɛkyerɛfoɔ nanso wɔn ara wɔn nsɛm a wɔka no wɔnte aseɛ. Saa ara nso na wɔnni gyidie wɔ nsɛm a wɔka no mu.

8Yɛnim sɛ, sɛ wɔnam mmara ɛkwan so de Mmara no di dwuma a, ɛyɛ. 9Ɛsɛ sɛ yɛkae hunu sɛ, wɔanyɛ mmara no amma ateneneefoɔ na mmom, wɔyɛ maa mmaratofoɔ, nnebɔneyɛfoɔ, wɔn a wɔnsuro Onyame ne abɔnefoɔ, wɔn a wɔnyɛ kronkron anaa wɔn ho nteɛ, wɔn a wɔkum wɔn agyanom ne wɔn maamenom, awudifoɔ, 10afideyɛfoɔ, adwamammɔfoɔ, nnipawiafoɔ, atorofoɔ a wɔka nkontomposɛm anaa wɔyɛ biribi a ɛne nokorɛ nkyerɛkyerɛ no bɔ abira no. 11Saa nokorɛ nkyerɛkyerɛ no wɔ Asɛmpa a wɔde ama me sɛ menka ho asɛm nkyerɛ no mu. Ɛyɛ Asɛmpa a ɛfiri Onyankopɔn a ɔyɛ onimuonyamfoɔ na wɔahyira no no nkyɛn.

12Meda yɛn Awurade Yesu Kristo a wama me ahoɔden ma medi me dwuma no ase. Meda no ase sɛ wadwene me ho sɛ mefata na wayi me sɛ mensom no. 13Nanso, mmerɛ bi a atwam no, na mekasa tia no, taa no, kaa nsɛm a ɛmfata faa ne ho. Onyankopɔn ahunu me mmɔbɔ na ɛsiane sɛ na mennye nni enti, na mennim deɛ mereyɛ. 14Yɛn Awurade hwiee nʼadom a ɛdɔɔso no guu me so maa me gyidie ne ɔdɔ a ɛsiane Kristo Yesu enti, abɛyɛ yɛn dea no.

15Yei yɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ yɛgye tom na yɛgye di koraa sɛ: Kristo Yesu baa ewiase bɛgyee nnebɔneyɛfoɔ nkwa. Na meyɛ ɔdebɔneyɛfoɔ a ɔdi ɛkan koraa. 16Nanso, ɛsiane saa enti, wahunu me mmɔbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me a meyɛ ɔdebɔneyɛfoɔ a ɔdi ɛkan no, Kristo Yesu nam me so bɛda ne boasetɔ a ɛnni awieeɛ no adi akyerɛ wɔn a wɔbɛgye no adi no na wɔanya nkwa a ɛnni awieeɛ. 17Animuonyam ne anidie nka Onyankopɔn daa daa. Ɔno ne mmerɛsantenhene. Ɔno na wɔnhunu no na ɔnwu da nso. Ɔno nko ara ne Onyankopɔn a nimdeɛ ahyɛ no ma. Amen.

18Afei, me ba Timoteo, mede saa dwumadie a wɔhyɛɛ ho nkɔm firi tete no hyɛ wo nsa. Wogu so reko ɔko pa no no, ma saa nsɛm no nyɛ wʼakodeɛ, 19na sɔ wo gyidie mu denden na ma wʼadwene mu nyɛ fann. Nnipa bi ntie wɔn atiboa nam saayɛ so asɛe wɔn gyidie. 20Saa nnipa no bi ne Himeneo ne Aleksandro a mayi wɔn ama Ɔbonsam na wɔatwe wɔn aso sɛdeɛ wɔrenka abususɛm ntia Onyankopɔn bio.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

提摩太前書 1:1-20

1保羅奉我們救主上帝和賜我們盼望的基督耶穌的命令,作基督耶穌的使徒, 2寫信給因信主而作我真兒子的提摩太

願父上帝和我們的主基督耶穌的恩典、憐憫和平安臨到你!

謹防異端邪說

3我去馬其頓的時候,曾經勸你繼續留在以弗所,好命令那幾個人不要傳講異端邪說, 4也不要沉迷於虛構的神話和冗長的家譜,因為這些事只會引起無用的猜測和辯論,無法幫助人憑信心認識上帝的救贖計劃。 5制止這些人的目的是為了愛,這愛來自於清潔的心、無虧的良心和真實無偽的信心。 6可惜有些人卻偏離這些,轉向空洞的談論。 7他們想做律法教師,卻不明白自己所談論所主張的。

8我們知道,只要用得合宜,律法本是好的。 9因為律法並不是為義人設的,而是為了對付那些目無法紀、大逆不道、不敬畏上帝、犯罪作惡、不聖潔、貪戀世俗、謀殺父母、行兇害命、 10淫亂、同性戀、拐賣人口、說謊、起假誓的人,以及其他違反正道的人。 11這正道來自當受稱頌的上帝託付我傳揚的榮耀福音。

感謝上帝的憐憫

12我感謝賜我力量的主基督耶穌,因為祂視我忠心可靠,派我事奉祂。 13儘管我從前是個褻瀆上帝、迫害和侮辱信徒的人,但我仍然蒙了憐憫,因為那時我無知,還沒有信耶穌。 14主賜給我豐富的恩典,使我在基督耶穌裡有信心和愛心。

15有句話千真萬確、完全可信,就是「基督耶穌降世,為要拯救罪人。」在罪人中我是個罪魁, 16但我依然蒙了憐憫,因為耶穌基督要在我這個罪魁身上彰顯祂無限的忍耐,使我做那些要信靠祂並得到永生之人的榜樣。

17願尊貴、榮耀歸給那位不朽的、肉眼不能見的萬世君王——獨一無二的上帝,直到永遠。阿們!

18我兒提摩太啊,我依照從前有關你的預言,把這命令託付給你,好使你藉此打美好的仗。 19你要持守信心和無虧的良心。有些人喪掉良心,結果他們的信仰就像船觸了礁, 20其中有許米乃亞歷山大。我已經把他們交給撒旦,使他們受些教訓,不敢再說褻瀆的話。