Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 9:1-29

Apam A Onyankopɔn Ne Noa Yɛeɛ

1Afei, Onyankopɔn hyiraa Noa ne ne mmammarima no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, “Monwo, na monyɛ bebree nhyɛ asase so ma. 2Mo ho hu ne mo ho suro bɛtɔ mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa ne ewiem nnomaa nyinaa ne abɔdeɛ biara a wɔnam asase so ne nsuo mu mpataa nyinaa so. Wɔn nyinaa hyɛ mo nsa. 3Biribiara a nkwa wɔ mu, na ɛkeka ne ho no bɛyɛ mo aduane. Sɛdeɛ mede nhahammono hyɛɛ mo nsa no, afei deɛ, mede biribiara ma mo.

4“Nanso, ɛnsɛ sɛ mowe aboa a wɔntwaa ne mene mmaa ne mogya no nguiɛ no ɛnam. 5Wo nkwa deɛ, deɛ ɛbɛyɛ biara, mɛbisa ho akontabuo. Onipa a ɔkum ne yɔnko onipa no, mɛbisa no ho asɛm. Mpo, aboa biara a ɔbɛkum onipa no, mewɔ saa aboa no nso asɛmmisa. Mɛbisa onipa kra ho asɛm.

6“Obiara a ɔhwie onipa mogya guo no,

onipa so na wɔnam bɛhwie ɔno nso mogya aguo,

ɛfiri sɛ, Onyankopɔn no ara sɛso na ɔbɔɔ onipa.

7Mo deɛ, monwo, na monyɛ bebree. Mo ase mfɛe asase so, na monnɔɔso.”

8Afei, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mmammarima a wɔka ne ho no sɛ, 9“Ɛnnɛ, me ne mo ne mo asefoɔ a wɔbɛwo wɔn no 10ne abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a na wɔwɔ mo nkyɛn wɔ adaka no mu yɛ apam: nnomaa, nyɛmmoa ne wiram mmoa a wɔne mo firi adaka no mu no baeɛ nyinaa, ne abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a wɔwɔ asase so. 11Me ne mo yɛ mʼapam sɛ: Meremfa nsuyire nsɛe abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a ɛwɔ asase so. Saa ara nso na meremfa nsuyire nsɛe asase bio da.”

12Na Onyankopɔn kaa sɛ, “Yei ne apam a me, Onyankopɔn, ne mo ne abɔdeɛ a nkwa wɔ mu biara a wɔka mo ho no ne nkyirimma nyinaa reyɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ. 13Mato me nyankontɔn wɔ omununkum mu. Ɛno na ɛbɛyɛ apam a ɛbɛda me ne asase ntam. 14Ɛberɛ biara a mede omununkum bɛba asase ani, na sɛ nyankontɔn pue wɔ omununkum no mu a, 15mɛkae mʼapam a ɛda me ne mo ne abɔdeɛ a nkwa wɔ mu ahodoɔ no nyinaa ntam. Nsuyire a ɛbɛsɛe abɔdeɛ a nkwa wɔ mu no nyinaa remma da biara da bio. 16Ɛberɛ biara a nyankontɔn bɛto wɔ omununkum mu no, mɛhunu, na makae apam a ɛwɔ hɔ daa a ɛda me, Onyankopɔn, ne abɔdeɛ a nkwa wɔ mu ahodoɔ nyinaa a wɔwɔ asase yi so ntam no.”

17Enti, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, “Yei ne apam a me ne abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a, wɔwɔ asase yi so ayɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ.”

Noa Mmammarima

18Yeinom ne Noa mmammarima a wɔfiri adaka no mu baeɛ: Sem, Ham ne Yafet. Ham na ɔwoo Kanaan. 19Yeinom ne Noa mmammarima. Wɔn mu na nnipa a, wɔahwete wɔ asase so nyinaa firi baeɛ.

20Noa yɛ okuafoɔ a ɔdii ɛkan. Ɔyɛɛ bobefuo. 21Ɛda bi, ɔnom bobesa no bi boroeɛ, ma ɔdaa ne ntomadan mu adagya. 22Ham a ɔwoo Kanaan no kɔtoo nʼagya Noa sɛ ɔda adagya. Ɔfirii hɔ no, ɔkɔbɔɔ ne nuammarima baanu no amaneɛ. 23Enti, Sem ne Yafet faa atadeɛ de guu wɔn mmati so, kɔɔ nkyirinkyire de kɔkataa wɔn agya adagya so. Na wɔn ani nkyerɛ wɔn agya enti, wɔanhunu nʼadagya mu.

24Ɛberɛ a Noa ani so tetee no, na ɔhunuu deɛ ne kaakyire no ayɛ no, 25ɔkaa sɛ,

“Nnome nka Ham asefoɔ a wɔyɛ Kanaanfoɔ.

Wɔbɛyɛ wɔn nuanom

mu nkoa mu nkoa.”

26Noa kaa bio sɛ,

“Me nhyira a ɛfiri Awurade, me Onyankopɔn, nkyɛn no nka Sem!

Kanaan nyɛ Sem akoa.

27Onyankopɔn ntrɛ Yafet ase ne nʼasase mu.

Yafet ntena Sem ntomadan mu,

na Kanaan nyɛ nʼakoa.”

28Nsuyire no akyiri no, Noa tenaa ase mfeɛ ahasa ne aduonum. 29Noa dii mfeɛ aha nkron ne aduonum, ansa na ɔrewu.

King James Version

Genesis 9:1-29

1And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. 2And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. 3Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. 4But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. 5And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s brother will I require the life of man. 6Whoso sheddeth man’s blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. 7And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.

8¶ And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, 9And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you; 10And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth. 11And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.

12And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations: 13I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. 14And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: 15And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. 16And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. 17And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.

18¶ And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.9.18 Canaan: Heb. Chenaan 19These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread. 20And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard: 21And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent. 22And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. 23And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father’s nakedness.

24And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. 25And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. 26And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.9.26 his servant: or, servant to them 27God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.9.27 enlarge: or, persuade

28¶ And Noah lived after the flood three hundred and fifty years. 29And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.