Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 7:1-24

1Afei, Awurade ka kyerɛɛ Noa sɛ, “Wo ne wo fiefoɔ nyinaa nkɔ Adaka no mu, ɛfiri sɛ, asase so nnipa nyinaa no, wo na mahunu sɛ woyɛ ɔteneneeni. 2Fa mmoa a wɔn ho te biara, anini nson ne abereɛ nson ka wo ho. Na fa mmoa biara a wɔn ho nte nso mmienu, onini ne ɔbereɛ. 3Na fa nnomaa biara anini nson ne abereɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, nsuyire no akyiri no, wɔn ase bɛfɛe. 4Nnanson sɛ ɛnnɛ pɛpɛɛpɛ, mɛma osuo atɔ asase so awia ne anadwo adaduanan. Mɛpepa abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a mabɔ afiri asase so.”

5Noa dii nsɛm a Awurade ka kyerɛɛ no no nyinaa so.

6Ɛberɛ a nsuyire baa asase so no, na Noa adi mfeɛ aha nsia. 7Noa ne ne mmammarima ne ne yere ne ne nsenom mmaa kɔhyɛɛ adaka no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, nsuyire no renka wɔn. 8Mmoa a wɔn ho te ne wɔn a wɔn ho nte, nnomaa ne mmoa a wɔwea fam, 9mmienu mmienu a wɔyɛ anini ne abereɛ kɔkaa Noa ho wɔ adaka no mu, sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ ɔnyɛ no. 10Na nnanson no akyiri no, nsuyire no hyɛɛ aseɛ.

11Noa dii mfeɛ ahansia no mu no, bosome a ɛtɔ so mmienu no ɛda a ɛtɔ so dunson no, nsutire a ɛwɔ asase mu no nyinaa bobɔeɛ, na ɛsoro mpomma nso buebueeɛ. 12Osuo tɔɔ asase so awia ne anadwo adaduanan.

13Saa ɛda no ara, Noa ne ne mmammarima Sem, Ham ne Yafet ne ne yere ne ne mmammarima baasa no yerenom kɔhyɛɛ adaka no mu. 14Na wiram mmoa ahodoɔ ne nyɛmmoa ahodoɔ ne aboa biara a ɔnam asase so ne anomaa biara ne abɔdeɛ biara a ɛwɔ ntaban ka wɔn ho wɔ Adaka no mu. 15Abɔdeɛ biara a nkwa wɔ wɔn mu mmienu mmienu baa Noa nkyɛn bɛwuraa Adaka no mu. 16Mmoa a wɔwuraa mu no nyinaa, na wɔyɛ anini ne abereɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa no. Afei, Awurade kaa Noa hyɛɛ adaka no mu, too no mu.

17Nsuyire no toaa so adaduanan asase so. Ɛmaa Adaka no so ma ɛtɛɛ nsuo no ani. 18Nsuo no kɔɔ so yirii tɛnn wɔ asase so, ma Adaka no tɛɛ nsuo no ani. 19Nsuo no yirii tɛntɛntɛn wɔ asase so ara kɔsii sɛ, ɛkataa mmepɔ atentene akɛseɛ a ɛwɔ asase so nyinaa so. 20Nsuo no yirii ara kɔsii sɛ ɛkataa mmepɔ no so boroo so anammɔn aduonu. 21Abɔdeɛ biara a nkwa wɔ mu a ɛnam asase so te sɛ nnomaa, wiram mmoa a wɔwea asase so ne adasamma ase hyeeɛ. 22Biribiara a ɛte asase kesee so nso ase hyeeɛ. 23Wɔpepaa biribiara a nkwa wɔ mu a ɛte asase so no. Nnipa ne mmoa ne abɔdeɛ a wɔnam asase so ne ewiem nnomaa nyinaa nso, wɔpepaa wɔn firii asase so. Ɛkaa Noa ne wɔn a na wɔka ne ho wɔ adaka no mu nko ara.

24Nsuyire no toaa so asase so nnafua ɔha aduonum.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 7:1-24

洪水泛滥

1耶和华对挪亚说:“你和你一家都进入方舟,因为这个世代只有你在我眼中是义人。 2洁净的动物,你要每样带七公七母,不洁净的动物每样带一公一母, 3飞鸟每样带七公七母,叫它们以后可以在地上繁衍后代。 4因为七天之后,我要在地上降雨四十昼夜,毁灭我所造的一切生灵。” 5凡耶和华所吩咐的,挪亚都照办了。

6洪水泛滥的那一年,挪亚正好六百岁。 7挪亚与妻子、儿子们和儿媳们都进了方舟,躲避洪水。 8洁净的动物、不洁净的动物、飞禽和地上的一切爬虫, 9都一公一母成对地到挪亚那里,进了方舟,正如上帝对挪亚的吩咐。 10那七天过后,洪水在地上泛滥起来。

11挪亚六百岁那年的二月7:11 二月”按犹太历计算,本卷书所用月份都是按犹太历计算。十七日,所有深渊的泉源都裂开了,天上的水闸也打开了, 12地上倾盆大雨降了四十昼夜。 13那天,挪亚与他的儿子雅弗,还有挪亚的妻子和三个儿媳妇都进了方舟。 14所有的野兽、牲畜、地上的爬虫和飞鸟都按种类进入方舟。 15-16这些动物都一公一母成对地到挪亚那里,进入方舟,正如上帝对挪亚的吩咐。耶和华关上了方舟的门。

17洪水在地上泛滥了四十天,水不断地往上涨,把方舟漂了起来。 18洪水来势汹汹,淹没大地,方舟漂浮在水面上。 19水势越来越大,把天下各处的高山都淹没了。 20水淹没了群山,水面高出群山七米。 21世上所有的飞禽、走兽、牲畜、爬虫和人类都死了。 22在陆地上所有用鼻孔呼吸的生灵都死了。 23地上的人类、飞禽走兽和爬虫等一切生灵都被毁灭了,只剩下挪亚和跟他同在方舟里的生灵。 24洪水淹没大地一百五十天。