Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 6:1-22

Nnipa Ne Bɔne

1Ɛberɛ a nnipa dɔɔso wɔ asase so no, wɔwoo mmammaa. 2Onyankopɔn mmammarima no hunuu sɛ nnipa mmammaa no ho yɛ fɛ enti, deɛ obiara pɛ no no, ɔfaa no wareeɛ. 3Afei, Awurade kaa sɛ, “Me honhom rentena nnipa mu nkɔsi daa, ɛfiri sɛ, wɔyɛ ɔhonam; na wɔn nkwa nna bɛyɛ mfeɛ ɔha aduonu.”

4Saa ɛberɛ no, na nnipa akwabrane wɔ asase no so. Ɛberɛ a Onyankopɔn mmammarima yi kɔɔ nnipa mmammaa yi ho no, wɔne wɔn wowoeɛ. Saa nnipa yi ne kane tete nnipa atitire a na wɔyɛ akofoɔ a wɔgyee edin no.

5Awurade Onyankopɔn hunuu sɛ adasamma amumuyɛ adɔɔso wɔ asase so, na nnipa nsusuiɛ nyinaa yɛ bɔne nko ara. 6Ɛyɛɛ Awurade Onyankopɔn awerɛhoɔ sɛ ɔbɔɔ wɔn bɛtenaa asase so. Saa bɔne no yɛɛ Awurade Onyankopɔn awerɛhoɔ. 7Awurade kaa sɛ, “Mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no afiri asase so; mmoa ne mmoa a wɔwea asase so ne ewiem nnomaa, ɛfiri sɛ, ɛyɛ me ya sɛ mebɔɔ wɔn.” 8Nanso, Noa deɛ, ɔnyaa adom Awurade anim.

9Noa awoɔ ntoatoasoɔ nie.

Na Noa yɛ onipa teneneeni a ne ho nni asɛm wɔ ne berɛsofoɔ mu. Ɔyɛɛ Onyankopɔn apɛdeɛ. 10Noa woo mmammarima baasa na wɔn din de Sem, Ham ne Yafet.

11Na bɔne ahyɛ asase so ma a amumuyɛsɛm adɔɔso. 12Onyankopɔn hunuu saa bɔne yi nyinaa wɔ asase so, hunuu awurukasɛm ne amumuyɛsɛm, afanan nyinaa nso. 13Enti, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, “Esiane sɛ nnipa ama basabasa aba asase so enti, mɛsɛe nnipa ne asase a wɔte so no nyinaa. 14Fa ɔwawa dua yɛ adaka. Yɛ adan wɔ Adaka no mu, na fa ama ka emu ne akyire nyinaa. 15Sei na ɛsɛ sɛ woyɛ no: ma ne tenten nyɛ anammɔn ahanan aduonum, ne trɛ anammɔn aduɔson enum, na ne ɔsorokɔ nso nyɛ anammɔn aduanan enum. 16Bɔ adaka no so. Ma ne ɔsorokɔ nyɛ bɛyɛ sɛ nsateakwaa dunwɔtwe. Fa ɛpono to adaka no nkyɛn, na yɛ nsamsoɔ mmiɛnsa; deɛ ɛdi ɛkan, deɛ ɛda ntam ne deɛ ɛwɔ soro. 17Tie! Mede nsuyire bɛkata asase so nyinaa, na mede asɛe abɔdeɛ a nkwa wɔ mu; biribiara a nkwa wɔ mu no, ne nyinaa bɛwuwu. 18Na wo deɛ, me ne wo bɛyɛ apam; na wo, wo mmammarima, wo yere ne wo mmammarima yerenom nyinaa ne wo bɛba Adaka no mu. 19Ɛsɛ sɛ wode abɔdeɛ a nkwa wɔ mu nyinaa, mmienu mmienu a, ɛyɛ onini ne ɔbereɛ a, wo ne wɔn bɛtena adaka no mu nsuyire berɛ no a, wɔnwuwuo. 20Nnomaa ahodoɔ biara mmienu, mmoa biara mmienu, ne abɔdeɛ biara a ɛwea asase so mmienu bɛba wo nkyɛn, na woahwɛ wɔn, na wɔanwuwu. 21Afei, fa nnuane ahodoɔ a, wɔdie na kora. Ɛno na ɛbɛyɛ wo ne wɔn nnuane a mobɛdi.”

22Noa yɛɛ biribiara pɛpɛɛpɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ no.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 6:1-22

人类的邪恶

1人类在地上逐渐增多,生了女儿。 2上帝的儿子们6:2 上帝的儿子”可能指塞特的后代,天使或有权势的人。看见人的女儿漂亮,就随意选来做妻子。 3耶和华说:“人既然是血肉之躯,我的灵不会永远住在人的里面,然而人还可以活一百二十年。” 4从那时起,地上出现了一些巨人,他们是上古有名的勇士,是上帝的儿子和人的女儿所生的后代。

5耶和华看见人罪恶深重,心中终日思想恶事, 6就后悔在地上造了人,心里伤痛, 7说:“我要把所造的人从地上除掉,连同一切飞禽走兽和爬虫都除掉,我后悔造了他们。” 8只有挪亚在耶和华面前蒙恩。

上帝命挪亚造方舟

9以下是有关挪亚的记载。

挪亚是个义人,在当时的世代是个纯全无过的人,他与上帝同行。 10挪亚生了三个儿子:雅弗

11当时的世界在上帝眼中非常败坏,充满了暴行。 12上帝看见世界败坏了,因为世人行为败坏。 13祂对挪亚说:“世人恶贯满盈,他们的结局到了。我要把他们跟大地一起毁灭。 14你要为自己用歌斐木建造一艘方舟,里面要有舱房,内外都要涂上柏油。 15你建造的方舟要长一百三十三米,宽二十二米,高十三米。 16舟顶要有五十厘米高的透光口,门开在方舟的侧面,整艘方舟要分为上、中、下三层。 17看啊,我要使洪水在地上泛滥,毁灭天下。地上一切有气息的生灵都要灭亡。 18但我要跟你立约,你与妻子、儿子和儿媳都可以进方舟。 19每种动物你要带两只进方舟,雌雄各一只,好保存它们的生命。 20各种飞禽走兽和爬虫要按种类每样一对到你那里,好保住生命。 21你要为自己和这些动物预备各种食物,贮存起来。”

22挪亚就照着上帝的吩咐把事情都办好了。