Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 5:1-32

Adam Asefoɔ

1Sɛdeɛ Adam asefoɔ nnidisoɔ teɛ nie.

Ɛberɛ a Onyankopɔn nwonoo onipa no, ɔnwonoo no sɛ ɔno ara ne sɛso. 2Ɔbɔɔ ɔbaa ne ɔbarima, na ɔhyiraa wɔn. Ɔbɔɔ wɔn wieeɛ no, ɔtoo wɔn edin onipa.

3Adam dii mfeɛ ɔha aduasa no, ɔwoo ɔbabarima sɛ ɔno ara ne bɔbea ne ne sɛso. Ɔtoo no edin Set. 4Ɔwoo Set no, Adam tenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe a, ɔwowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 5Sɛ wɔka Adam mfeɛ nyinaa bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduasa, ansa na ɔrewu.

6Set dii mfeɛ ɔha ne enum no, ɔwoo Enos. 7Set woo Enos akyiri no, ɔtenaa ase, dii mfeɛ aha nwɔtwe ne nson, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 8Sɛ wɔka Set mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne dumienu, ansa na ɔrewu.

9Enos dii mfeɛ aduɔkron no, ɔwoo Kenan. 10Enos woo Kenan akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe ne dunum, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 11Sɛ wɔka Enos mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne enum, ansa na ɔrewu.

12Kenan dii mfeɛ aduɔson no, ɔwoo Mahalalel. 13Kenan woo Mahalalel akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe aduanan, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 14Sɛ wɔka Kenan mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron ne edu, ansa na ɔrewu.

15Mahalalel dii mfeɛ aduosia enum no, ɔwoo Yared. 16Mahalalel woo Yared akyiri no, ɔtenaa ase, dii mfeɛ aha nwɔtwe aduasa, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 17Sɛ wɔka Mahalalel mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nwɔtwe aduɔkron enum, ansa na ɔrewu.

18Yared dii mfeɛ ɔha aduosia mmienu no, ɔwoo Henok. 19Yared woo Henok akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ aha nwɔtwe, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 20Sɛ wɔka Yared mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduosia mmienu, ansa na ɔrewu.

21Henok dii mfeɛ aduosia enum no, ɔwoo Metusela. 22Henok woo Metusela akyiri no, Henok de ne ho bataa Awurade ho mfeɛ ahasa, na ɔwowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 23Sɛ wɔka Henok mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ ahasa aduosia enum. 24Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhunu no bio, ɛfiri sɛ, Onyankopɔn faa no kɔeɛ.

25Metusela dii mfeɛ ɔha aduɔwɔtwe nson no, ɔwoo Lamek. 26Metusela woo Lamek akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ ahanson aduɔwɔtwe mmienu, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 27Sɛ wɔka Metusela mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ aha nkron aduosia nkron, ansa na ɔrewu.

28Lamek dii mfeɛ ɔha ne aduɔwɔtwe mmienu no, ɔwoo ɔbabarima. 29Ɔtoo no edin Noa, na ɔkaa sɛ, ɔno na ɔbɛma yɛanya ahomegyeɛ afiri kuayɛ mu adwumaden wɔ asase a Awurade adome no so. 30Lamek woo Noa akyiri no, ɔtenaa ase mfeɛ ahanum aduɔkron enum, wowoo mmammarima ne mmammaa kaa ho. 31Sɛ wɔka Lamek mfeɛ dodoɔ bom a, ɔdii mfeɛ ahanson aduɔson nson, ansa na ɔrewu.

32Noa dii mfeɛ ahanum no, ɔwoo mmammarima baasa a, wɔfrɛ wɔn Sem, Ham ne Yafet.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 5:1-32

亚当的后代

1以下是关于亚当后代的记载。

上帝造人的时候,是照祂自己的形象造的。 2祂造了男人和女人,又赐福给他们,在创造他们的那日称他们为“人”。 3亚当一百三十岁生了一子,长相酷似自己,给他取名叫塞特4亚当生了塞特以后,又活了八百年,生儿育女, 5九百三十岁去世。

6塞特一百零五岁生以挪士7之后又活了八百零七年,生儿育女, 8九百一十二岁去世。

9以挪士九十岁生该南10之后又活了八百一十五年,生儿育女, 11九百零五岁去世。

12该南七十岁生玛勒列13之后又活了八百四十年,生儿育女, 14九百一十岁去世。

15玛勒列六十五岁生雅列16之后又活了八百三十年,生儿育女, 17八百九十五岁去世。

18雅列一百六十二岁生以诺19之后又活了八百年,生儿育女, 20九百六十二岁去世。

21以诺六十五岁生玛土撒拉22之后与上帝亲密同行三百年,生儿育女, 23共活了三百六十五年。 24以诺与上帝亲密同行,后来被上帝接去,不在世上了。

25玛土撒拉一百八十七岁生拉麦26之后又活了七百八十二年,生儿育女, 27九百六十九岁去世。

28拉麦一百八十二岁生了一个儿子, 29取名叫挪亚5:29 希伯来文中“挪亚”与“安慰”谐音。,他说:“耶和华咒诅了大地,以致我们艰辛劳苦,这孩子必使我们从艰辛劳苦中得安慰。” 30拉麦挪亚之后,又活了五百九十五年,生儿育女, 31七百七十七岁去世。

32挪亚五百岁生雅弗