Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 36:1-43

Esau Asefoɔ

1Yeinom ne Esau a wɔfrɛ no Edom no asefoɔ.

2Esau waree Kanaanfoɔ mmaa baasa. Wɔn din de Ada a ɔyɛ Hetini Elon babaa, Ana babaa Oholibama a ɔsane yɛ Hewini Sibeon nana ne 3Basmat a ɔyɛ Ismael babaa na ɔyɛ Nebaiot nuabaa.

4Ada woo Elifas maa Esau. Basmat woo Reuel. 5Oholibama nso woo Yeus, Yalam ne Kora. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne mmammarima a Esau yerenom baasa no wowoo wɔn maa no wɔ Kanaan asase so no.

6Esau faa ne yerenom, ne mmammarima, ne mmammaa, ne fiefoɔ nyinaa, ne nyɛmmoa ne mmoa a aka nyinaa ne nʼagyapadeɛ biara a ɔbrɛ nyaa no wɔ Kanaan asase so nyinaa, tu firii ne nua Yakob nkyɛn, kɔɔ asase bi so akyirikyiri. 7Ɛfiri sɛ, na wɔn ahonyadeɛ no dɔɔso sɛ ɔne ne nua Yakob bɛtumi atena faako. Na wɔn mmoa dodoɔ enti, wɔn baanu no nsene asase a wɔte so no so. 8Ɛno enti, Esau a wɔfrɛ no Edom no kɔbɔɔ nʼatenaeɛ wɔ Seir bepɔ so.

9Yeinom ne Esau a ɔyɛ Edomfoɔ agya no asefoɔ a wɔwoo wɔn maa no ɛberɛ a na ɔwɔ Seir bepɔ so no.

10Esau mmammarima no din na ɛdidi so yi:

Elifas, a ɔyɛ Esau yere panin Ada babarima ne Reuel a ɔyɛ Basmat babarima.

11Elifas nso mmammarima din na ɛdidi so yi:

Teman, Omar, Sefo, Gatam ne Kenas. 12Na Esau babarima Elifas nso wɔ mpena bi a ne din de Timna a ɔne no woo ba a wɔfrɛ no Amalek. Edin a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Ada nananom.

13Reuel mmammarima din na ɛdidi so yi:

Nahat, Serah, Sama ne Misa. Saa edin a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Basmat nso nananom.

14Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babaa, na ɔsane yɛ Sibeon nana no mmammarima a ɔwoo wɔn maa Esau no ne yeinom:

Yeus, Yalam ne Kora.

15Yeinom ne Esau asefoɔ no mu atitire:

Elifas a ɔyɛ Esau abakan no nso mmammarima din na ɛdidi so yi:

Atitire Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Kora, Gatam ne Amalek. Saa edin a wɔabobɔ yi ne Elifas a ɔyɛ Esau abakan no asefoɔ atitire a wɔwowoo wɔn wɔ Edom asase so. Na saa atitire yi yɛ Ada nananom.

17Esau babarima Reuel mmammarima din na ɛdidi so yi:

Otitire Nahat, Otitire Serah, Otitire Sama ne Otitire Misa. Saa edin a wɔabobɔ yi ne Ruel a ɔyɛ Esau ba a ɔtɔ so mmienu no nnipa atitire a wɔwoo wɔn wɔ Edom asase so. Na wɔyɛ Esau yere Basmat nananom.

18Esau yere Oholibama mmammarima din na ɛdidi so yi:

Otitire Yeus, Otitire Yalam ne Otitire Kora. Saa edin a wɔabobɔ yi ne Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babaa no asefoɔ nnipa atitire no.

19Saa edin a wɔabobɔ yi ne Esau a ɔno ara ne Edom no mmammarima. Wɔn ara nso na wɔyɛ wɔn nnipa atitire no.

20Yeinom ne Horini Seir mmammarima a na saa ɛberɛ no wɔtete Seir asase so no:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21Dison, Eser ne Disan. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horini Seir mmammarima a na wɔtete Edom asase so no nnipa atitire no.

22Lotan mmammarima ne yeinom:

Hori ne Homam. Na Timna yɛ Lotan nuabaa.

23Sobal nso mmammarima ne yeinom:

Alwan, Manahat, Ebal, Sefo ne Onam.

24Na yeinom ne Sibeon mmammarima:

Aya ne Ana. Saa Ana yi ne abarimaa a, ɛberɛ bi ɔde nʼagya Sibeon mfunumu kɔɔ adidi wɔ ɛserɛ no so a ɔkɔhunuu asuo aniwa bi a na nsuohyeɛ firi mu ba no.

25Ana mma nie:

Dison ne Oholibama a ɔyɛ Ana babaa no.

26Dison mmammarima nie:

Hemdan, Esban, Yitran ne Keran.

27Eser mmammarima ne yeinom:

Bilhan, Saawan ne Akan.

28Yeinom ne Disan mma:

Us ne Aran.

29Yeinom ne Horifoɔ nnipa atitire:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30Dison, Eser ne Disan.

Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horifoɔ nnipa atitire a ɛberɛ a na wɔwɔ Seir asase so no, wɔdii wɔn mmusua no so.

Edom Ahemfo

31Yeinom ne nnipa a wɔdii ɛkan dii ɔhene wɔ Edom asase so ansa na Israelni biara rebɛdi Israel mma so ɔhene:

32Bela a ɔyɛ Beor babarima bɛdii ɔhene wɔ Edom asase so. Na nʼahenkuro din de Dinhaba.

33Na Bela wuiɛ no, Serah babarima Yobab a ɔfiri Bosra bɛdii nʼadeɛ sɛ ɔhene.

34Na Yobab wuiɛ no, Husam a ɔfiri Teman asase so bɛdii nʼadeɛ sɛ ɔhene.

35Husam wuo akyiri Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a ɔkɔdii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na ɔdii nʼadeɛ sɛ ɔhempɔn. Wɔtoo nʼahenkuro no edin Hawit.

36Hadad wuiɛ no, Samla a ɔfiri Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene.

37Samla wuiɛ no, Saulo a ɔfiri Rehobot a ɛda asuo Eufrate ho no bɛdii ɔhene.

38Na Saulo wuiɛ no, Akbor babarima Baal-Hanan bɛdii ɔhene.

39Akbor babarima Baal-Hanan nso wuiɛ no, Hadad bɛdii nʼadeɛ, tenaa nʼahennwa so sɛ ɔhempɔn. Na ɔhene Hadad ahenkuro no din de Pau, ɛnna ne yere nso din de Mehetabel a ɔyɛ Matred babaa ne Me-Sahab nso nana.

40Sɛdeɛ wɔn a wɔdidi so yi a wɔyɛ Esau asefoɔ no mmusua ne wɔn tenabea te nie:

Timna abusua, Alwa abusua, Yetet abusua,

41Oholibama abusua, Ela abusua, Pinon abusua,

42Kenas abusua, Teman abusua, Mibsar abusua,

43Magdiel abusua ne Iram abusua.

Yeinom ne Edom mmusua a wɔde wɔn atenaeɛ no edin totoeɛ.

Na wɔn nyinaa yɛ Edomfoɔ a wɔyɛ Esau asefoɔ.

New Serbian Translation

1. Мојсијева 36:1-43

Исавов родослов

1Ово је родослов Исава, то јест Едома.

2Исав је узео себи за жене две хананске девојке: Аду, ћерку Елона Хетита, и Оливему, ћерку Ане, унуку Севегона Евејца, 3и Васемату, ћерку Исмаилову, Навајотову сестру.

4Ада је Исаву родила Елифаса, а Васемата му је родила Рагуила. 5Оливема је родила Јеуса, Јеглома и Кореја. То су Исавови синови који су му се родили у Ханану.

6Исав је узео своје жене, своје синове, своје ћерке, и све своје људе из свога дома, своју стоку – ситну и крупну, и сву своју имовину коју је стекао у Ханану, те се одвојио од свога брата Јакова. 7Наиме, њихова имовина је била исувише велика да би могли да живе заједно; земља у којој су живели није их више могла издржавати због њихове стоке. 8Зато се Исав, то јест Едом, настанио у брдској области Сира.

9А ово је родослов Исава, праоца Едомаца, у брдској области Сира.

10Ово су имена Исавових синова:

Елифас, син Исавове жене Аде, Рагуило, син Исавове жене Васемате.

11Елифасови синови су били:

Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.

12Тамна, иноча Исавовог сина Елифаса, је родила Елифасу Амалика. То су потомци Исавове жене Аде.

13Ово су синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе. То су потомци Исавове жене Васемате.

14Ово су синови Исавове жене Оливеме, ћерке Анине, унуке Севегонове.

Она је родила Исаву Јеуса, Јеглома и Кореја.

15Ово су кнезови над Исавовим потомцима.

Синови Исавовог првенца Елифаса су кнезови:

Теман, Омар, Софар, Кенез, 16Кореј, Готом и Амалик. Ови кнезови су Елифасови синови у Едому, и потомци Исавове жене Аде.

17Ово су потомци Исавовог сина Рагуила.

Кнезови: Нахат, Зара, Шама и Мозе. Ови кнезови су синови Рагуилови у едомској земљи, а унуци Исавове жене Васемате.

18Ово су синови Исавове жене Оливеме. Кнезови:

Јеус, Јеглом и Кореј. То су потомци Исавове жене Оливеме, Анине ћерке.

19То су синови Исавови, и то су кнезови у Едому.

20Ово су синови Сира Хоријца, становника оне земље:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 21Дисон, Асар и Дисан. Ови Сирови синови су кнезови Хоријаца у едомској земљи.

22Ово су Лотанови синови:

синови Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

23Ово су Совалови синови:

Голам, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

24Ово су Севегонови синови:

Аја и Ана. Ана је онај што је нашао изворе вруће воде у пустари, док је напасао магарце свога оца Севегона.

25Анина деца су:

Дисон и Анина ћерка Оливема.

26Дисанови синови су:

Амада, Асван, Итран и Харан.

27Ово су Асарови синови:

Валан, Заван и Акан.

28Ово су Дисанови синови:

Уз и Аран.

29Ово су кнезови Хоријски:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 30Дисон, Асар и Рисон.

То су кнезови хоријски по њиховим клановима у земљи Сир.

Едомов родослов

31А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом.

32Над Едомом је владао Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

33Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

34Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

35Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

36Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

37Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци36,37 Вероватно Еуфрат..

38Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов.

39Кад је Валенон, син Ахворов умро, на његово место се зацарио Адар. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове.

40Ово су имена Исавових кнезова према њиховим породицама и насеобинама:

Тамна, Гола, Јетет,

41Оливема, Ила, Финон,

42Кенез, Теман, Мивсар,

43Магедило и Ирам.

То су били едомски кнезови према својим насеобинама у земљи коју су запосели.

То је Исав, праотац Едомаца.