Asante Twi Contemporary Bible

1 Mose 16:1-16

Ismael Awoɔ

1Saa ɛberɛ yi, na Sarai nwoo ɔba mmaa Abram. Na ɔwɔ Misraimni abaawa bi a wɔfrɛ no Hagar; 2enti Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, “Wo ara wonim sɛ Awurade ama mayɛ obonini; manwo ɔba! Mesrɛ wo, kɔ na wo ne mʼabaawa Hagar nkɔda; ebia ɛnam ne so na manya mma.”

Abram penee asɛm a Sarai ka kyerɛɛ no no so. 3Abram tenaa Kanaan asase so mfeɛ edu akyiri no, ne yere Sarai de Misraimni abaawa Hagar no kɔmaa ne kunu no sɛ, ɔnware no. 4Abram ne Hagar daeɛ, na ɔnyinsɛneeɛ.

Ɛberɛ a Hagar hunuu sɛ wanyinsɛn no, ɔhyɛɛ aseɛ buu nʼawuraa Sarai animtia. 5Enti Sarai ka kyerɛɛ Abram sɛ, “Saa ɔhaw a aba me so yi nyinaa firi wo! Mede mʼabaawa maa wo; afei a wahunu sɛ wanyinsɛn no enti, ɔtiatia mʼanim. Awurade mmu me ne wo ntam atɛn.”

6Nanso, Abram ka kyerɛɛ Sarai sɛ, “Ɔyɛ wʼabaawa. Deɛ wopɛ sɛ wode yɛ no biara, fa yɛ no.” Ɛfiri saa ɛberɛ no, Sarai tanee nʼabaawa Hagar ani, ma ɔdwane firii ne nkyɛn.

7Awurade ɔbɔfoɔ hunuu Hagar wɔ nsuo aniwa bi ho wɔ ɛserɛ no so. Na saa nsuo aniwa no da ɛkwan a ɛkɔ kuro bi a wɔfrɛ no Sur no nkyɛn. 8Ɔbɔfoɔ no bisaa Hagar sɛ, “Sarai abaawa Hagar, wofiri he, na worekɔ he?”

Hagar buaa no sɛ, “Meredwane afiri mʼawuraa Sarai nkyɛn.”

9Na Awurade ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ Hagar sɛ, “Sane kɔ wʼawuraa no nkyɛn, na kɔbrɛ wo ho ase ma no.” 10Ɔbɔfoɔ no ka kaa ho sɛ, “Mɛma wʼase afɛe a, wɔkan a, ɛnyɛ yie.”

11Awurade ɔbɔfoɔ no sane ka kyerɛɛ Hagar sɛ,

“Woanyinsɛn,

na wobɛwo ɔbabarima.

Wobɛto no edin Ismael, ɛfiri sɛ,

Awurade ate wʼamanehunu.

12Ɔbɛyɛ sɛ ɛserɛ so afunumu.

Ɔbɛtia nnipa nyinaa,

na nnipa nyinaa nso bɛtia no;

atutupɛ so na

ɔne ne nuanom bɛtena.”

13Yei akyiri ɔde edin foforɔ maa Awurade. Ɔkaa sɛ, “Mahunu Deɛ ɔhunu me.” Ɛno enti, ɔde edin El-Roi a aseɛ ne “Onyankopɔn a ɔhunu me” no, too no. 14Ɛno enti na wɔfrɛ nsuo aniwa no sɛ Beer-Lahai-Roi a aseɛ ne “Onyankopɔn Teasefoɔ a ɔhunu me abura.” Ɛda Kades ne Bered ntam bɛsi ɛnnɛ.

15Enti Hagar woo ɔbabarima maa Abram. Abram too abɔfra no edin Ismael. 16Hagar woo Ismael no, na Abram adi mfeɛ aduɔwɔtwe nsia.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 16:1-16

夏甲與以實瑪利

1亞伯蘭的妻子撒萊沒有生育,她有個婢女名叫夏甲,是埃及人。 2撒萊亞伯蘭說:「耶和華不讓我生育,請你與我的婢女同房,也許我可以藉著她生子立後。」亞伯蘭同意了撒萊的話。 3於是,撒萊埃及婢女夏甲亞伯蘭做妾。那時亞伯蘭已經在迦南住了十年。 4亞伯蘭夏甲同房,她就懷了孕。夏甲知道自己懷了孕,就輕視女主人撒萊5撒萊亞伯蘭說:「我受氣都是因為你。我把婢女放在你懷裡,她仗著自己懷了孕就輕視我,願耶和華在你我之間主持公道。」 6亞伯蘭撒萊說:「婢女在你手中,隨你處置。」於是,撒萊苦待夏甲夏甲就逃走了。

7耶和華的天使在曠野中通往書珥之路的水泉旁找到了夏甲8便問她:「撒萊的婢女夏甲,你從哪裡來?要到哪裡去?」她回答說:「我是從女主人撒萊那裡逃出來的。」 9耶和華的天使對她說:「你要回到女主人那裡順服她。」 10又說:「我必使你的後代多得不可勝數。」 11接著又說:「你現在懷了孕,將來會生一個男孩,你要給他取名叫以實瑪利16·11 以實瑪利」意思是「上帝聽見了」。,因為耶和華已經聽見你痛苦的哀聲。 12這孩子性情必像野驢,他要跟人作對,人也要跟他作對。他必與他所有的弟兄為敵。」 13夏甲稱對她說話的耶和華為「看顧人的上帝」,她說:「我竟然在這裡看見了看顧我的上帝。」 14因此,她稱加低斯巴列之間的那口井為庇耳·拉海·萊16·14 庇耳·拉海·萊」意思是「看顧我的永恆上帝之井」。

15後來夏甲亞伯蘭生了一個兒子,亞伯蘭給他取名叫以實瑪利16夏甲以實瑪利時,亞伯蘭八十六歲。